Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Hlasovacie preukazy

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

     Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

- osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, č. dverí 119:

pondelok:      7,30 hod. – 12,00 hod.     12,30 hod. – 15,30 hod.
utorok:        12,30 hod.  – 15,30 hod.
streda:           7,30 hod. – 12,00 hod.     12,30 hod. – 18,00 hod.
štvrtok:        12,30 hod. – 15,30 hod.
piatok:           7,30 hod. – 12,00 hod.

Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

- v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 3. 5. 2019), 

- elektronicky (e-mailom)

 • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
 • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu:

      alzbeta.blanarova@povazska-bystrica.sk  alebo  erika.bolcekova@povazska-bystrica.sk 

      tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 3. 5. 2019).

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

    Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019).

     Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

       Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
            Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

       Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

     Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40381937

Úvodná stránka