Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Žiadosti a tlačivá

  • Žiadosti a tlačivá

Žiadosti

Oznámenie zhromaždenia (sprievodu, manifestácie...)
 oznamenie_zhromazdenia.rtf (317.6 kB) (317.6 kB)

Oznámenie verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_verejneho_kulturneho_podujatia.rtf (311.8 kB) (311.8 kB)

Oznámenie verejného športového podujatia
 oznamenie_verejneho_sportoveho_podujatia.rtf (361 kB) (361 kB)

Žiadosť o zabezpečenie uvítania dieťaťa do života
 Ziadost_o_slavnostne_uvitanie_dietata_do_zivota.rtf (226.2 kB) (226.2 kB)

Žiadosť o zabezpečenie občianskeho sobáša
 Ziadost_o_zabezpecenie_slavnostneho_obradu_obcianskeho_sobasa.rtf (223.6 kB) (223.6 kB)

Žiadosť o vykonanie akcie: Slávnostný aktív z príležitosti oslavy životného jubilea
 Jubilanti_-_ziadost_o_zabezpecenie_akcie.rtf (224.6 kB) (224.6 kB)

Žiadosť o zabezpečenie smútočného obradu
 Ziadost_o_zabezpecenie_smutocneho_obradu.rtf (233.1 kB) (233.1 kB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
 Ziadost_o_prijatie_dietata.rtf (192.9 kB) (192.9 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.rtf (560.9 kB) (560.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v dennom centre Považská Bystrica
 Ziadost_o_poskytnutie_socialnej_sluzby_v_dennom_centre.pdf (200.1 kB) (200.1 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.rtf (685.5 kB) (685.5 kB)

Žiadosť o umiestnenie do zariadenia núdzového bývania (Krízové centrum Čakanka)
 Ziadost_o_umiestnenie_do_ZNB_(KC_Cakanka).rtf (325.2 kB) (325.2 kB)

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre narodené dieťa
 Ziadost_fin_podpora_nar_dieta.pdf (160.1 kB) (160.1 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu (súčasťou žiadosti je súhlas so spracovaním osobných údajov)
- pod touto žiadosťou nájdete aj bodovací systém pre posúdenie žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu.
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (606.9 kB) (606.9 kB)

Bodovací systém pre posúdenie žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu
 Bodovaci_system_pre_posudenie_ziadosti_o_pridelenie_bytu.pdf (72.7 kB) (72.7 kB)

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nájomného bytu
 Ziadost_o_predlzenie_najomnej_zmluvy_na_byt.rtf (16.1 kB) (16.1 kB)

Obnovenie a aktualizácia žiadosti v evidencii žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
 Obnovenie_a_aktualizacia_v_evidencii_ziadatelov_o_byt.rtf (470.4 kB) (470.4 kB)

Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov
 Ziadost_o_schvalenie_dohody_o_vymene_bytov.pdf (108.5 kB) (108.5 kB)

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
 Ziadost_o_jednorazovu_davku_v_hmotnej_nudzi.pdf (200 kB) (200 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
 Ziadost_o_zapis_do_evidencie_SHR.rtf (29.1 kB) (29.1 kB)

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 Ziadost_o_zrusenie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_SHR.rtf (9.4 kB) (9.4 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o výrub drevín.rtf (50 kB) (50 kB)

Hlásenie umiestnenia včelstiev
 Hlasenie_umiestnenia_vcelstiev.rtf (6.8 kB) (6.8 kB)

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia - rozkopávka verejnej zelene
 Ziadost_o_vydanie_rozkopavkoveho_povolenia_-_rozkopavka_verejnej_zelene.rtf (27.1 kB) (27.1 kB)

Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku
 Oznamenie_o_vyrube_drevin_pri_bezprostrednom_ohrozeni.rtf (55.4 kB) (55.4 kB)

Oznámenie o výrube pri obnove produkčných ovocných drevín
 Oznamenie_o_vyrube_pri_obnove_produkcnych_drevin.rtf (30 kB) (30 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody
 Ziadost_o_povolenie_vodnej_stavby.rtf (25.3 kB) (25.3 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_-_vodna_stavba.rtf (14.6 kB) (14.6 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO a zmenu stavby
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_stavbu_MZZO.rtf (9.8 kB) (9.8 kB)

Ohlásenie údajov podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - MZZO (malé zdroje znečisťovania ovzdušia)
 Poplatky_MZZO.rtf (38.5 kB) (38.5 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO (malého zdroja znečisťovania ovzdušia)
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_uzivanie_MZZO.rtf (17.8 kB) (17.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf (15.1 kB) (15.1 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf (35.6 kB) (35.6 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (19.2 kB) (19.2 kB)

Ohlásenie stavebnej úpravy bytového jadra
 Ohlasenie_stavebnej_upravy_bytoveho_jadra.rtf (24.3 kB) (24.3 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.rtf (21.5 kB) (21.5 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf (23.1 kB) (23.1 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (31.7 kB) (31.7 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (20.9 kB) (20.9 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.rtf (15.3 kB) (15.3 kB)

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia
 Ziadost_o_povolenie_reklamneho_zariadenia.rtf (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o stanovisko k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 vynatie_pody_z_PPF.rtf (5.1 kB) (5.1 kB)

Prehlásenie stavebného dozora
 Prehlasenie_stavebneho_dozora.rtf (10.1 kB) (10.1 kB)

Prehlásenie odborného vedenia stavby
 Prehlasenie_odborneho_vedenia_stavby.rtf (8.2 kB) (8.2 kB)

Prehlásenie kvalifikovanej osoby
 Prehlasenie_kvalifikovanej_osoby.rtf (6.8 kB) (6.8 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 Ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.rtf (20.6 kB) (20.6 kB)

Povolenie na zriadenie zjazdu zo susednej nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu v meste Považská Bystrica - žiadosť
 Povolenie_na_zriadenie_zjazdu_na_MK.rtf (85.8 kB) (85.8 kB)

Povolenie na pripojenie na miestnu komunikáciu v meste Považská Bystrica - žiadosť
 Povolenie_pripojenia_na_miestnu_komunikaciu.rtf (84.9 kB) (84.9 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení
 Ziadost_o_urcenie_dopravneho_znacenia.rtf (33.8 kB) (33.8 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie (úplnej, čiastočnej) (názov) v meste (mestskej časti)
 Ziadost_o_povolenie_uzavierky_MK.rtf (37.5 kB) (37.5 kB)

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (názov) v meste - žiadosť
 Zvlastne_uzivanie_MK_-_rozkopavkove_povolenie.rtf (37.8 kB) (37.8 kB)

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie, spevnenej plochy a pod. (názov) v meste v súvislosti s odstránením havárie na rozvode - oznámenie
 Povolenie_-_rozkopavka_havaria_na_IS_v_MK.rtf (35.6 kB) (35.6 kB)

Žiadosť o ambulantný predaj
 Ziadost_o_ambulantny_predaj.rtf (17.2 kB) (17.2 kB)

Žiadosť o ambulantný predaj na trhovisku
 Ziadost_o_ambulantny_predaj_na_trhovisku.rtf (8 kB) (8 kB)

Žiadosť o záber verejného priestranstva
 Ziadost_o_zaber_verejneho_priestranstva.rtf (18 kB) (18 kB)

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - vyhradenie parkovacieho miesta pri bytovom dome pre potreby držiteľa preukazu ŤZP, resp. ŤZP/s používajúceho parkovací preukaz fyzickej osoby so zdrav. postihnutím
 Ziadost_-_vyhradenie_parkovacieho_miesta_TZP_TZPs.pdf (163.7 kB) (163.7 kB)

Oznámenie prevádzkovej doby prevádzkarne, Oznámenie zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne, Oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzkarne, Žiadosť o individuálne predĺženie prevádzkovej doby, Oznámenie o dočasnom predĺžení /skrátení prevádzkovej doby, Žiadosť o individuálne predĺženie prevádzkovej doby, Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 Prevadzkova_doba_prevadzkarne....rtf (88.7 kB) (88.7 kB)

Žiadosť o vydanie podmienok na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na súkromnom pozemku
 Ziadost_o_vyd_podm_na_zriad_a_prevadz_exterier_sedenia_na_sukr_pozemku.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na verejnom priestranstve
 Ziadost_o_vyd_rozhod_na_zriad_a_prevadz_exterier_sedenia_na_verejnom_priestranstve.pdf (38.7 kB) (38.7 kB)

Daňové priznanie k miestnym daniam pre fyzické a právnické osoby:
-priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Danove_priznanie_k_miestnym_daniam_pre_FO_a_PO.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (128 kB) (128 kB)

Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie
 Hlasenie_k_miestnej_dani_za_ubytovanie.rtf (19 kB) (19 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani/poplatku
 Ziadost_o_vratenie_preplatku_na_dani-poplatku.rtf (29.1 kB) (29.1 kB)

Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ohlasenie_k_poplatku_za_odpady.pdf (112.2 kB) (112.2 kB)

Objednávka na pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera
 objednavka_pristavenie.rtf (8.7 kB) (8.7 kB)

Žiadosť o pridelenie nádoby na komunálny odpad
 Ziadost_o_pridelenie_nadoby_na_komunalny_odpad.pdf (286.4 kB) (286.4 kB)

Žiadosť o pridelenie nádoby na kompostovanie
 Ziadost_o_pridelenie_nadoby_na_kompostovanie.pdf (333 kB) (333 kB)

Splnomocnenie k prevzatiu Potvrdenia na vydanie kompostéra, podpísaniu do Zoznamu vydaných kompostérov a k prevzatiu kompostéra z odberného miesta.
 Splnomocnenie.rtf (11.9 kB) (11.9 kB)

Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_pridelenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.rtf (51.7 kB) (51.7 kB)

Žiadosť o zmenu / o zrušenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_zmenu,zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.rtf (12 kB) (12 kB)


dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

39413919

Úvodná stránka