Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Rozpočet 2006

Rozpočtové hospodárenie Mesta Považská Bystrica za rok 2006

Druhá zmena rozpočtu na rok 2006

Prvá zmena rozpočtu na rok 2006

Návrh rozpočtu na rok 2006

 BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY 2006Rozpočet
Ek. Klas.TextSk
100A) DAŇOVÉ PRÍJMY293 450
111I. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY 224 500
  1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve224 500
 II. DANE Z MAJETKU, DANE ZA TOVARY A SLUŽBY68 950
121 1. Daň z nehnuteľností35 850
133 2. Dane za špecifické služby4 300
133 3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady28 800
200B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY51 950
210I. PRÍJMY Z PODNIKANIA A VLASTNÍCTVA MAJETKU15 000
211 1. Príjmy z podnikania2 100
  a) podiel na zisku1 200
  b) dividendy900
212 2. Príjmy z vlastníctva12 900
  a) z prenajatých pozemkov7 500
  b) z prenajatých budov, priestorov a objektov5 400
220II. ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY26 380
221 1. Administratívne poplatky8 900
222 2. Pokuty, penále a iné sankcie550
223 3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja16 660
  služieb
  a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb7 850
  z toho: od klientov opatrovateľskej služby900
  od klientov v Domove dôchodcov Lánska2 200
  za skládku TKO2 100
  predaj a inzercia PBN2 450
  ostatné 200
  b) príspevky rodičov 3 300
  c) podiel na úhrade režijných nákladov stravovania5 500
  d) za prebytočný hnuteľný majetok10
229 4. Ďalšie administratívne a iné poplatky270
240III. ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, POŽIČIEK A VKLADOV800
242 1. Z vkladov800
290IV. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY2 550
  1. Ostatné príjmy2 550
  a) z výťažkov stávkových kancelárií300
  b) náhrady na výsadbu verejnej zelene100
  c) ostatné príjmy (mylné platby, refundácie, poistné náhrady)2 150
310V. TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY7 220
312 1. Transfery v rámci verejnej správy2 925
312 2. Vzdelávacie poukazy CVČ95
312 3. ZŠ bez PS - prenesené kompetencie2 850
312 4. Transfer z recyklačného fondu350
312 5. Transfer zo ŠR na voľby v roku 20061 000
311C) BEŽNÉ GRANTY750
 VLASTNÉ PRÍJMY346 150
 D) TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY125 740
  1. Na prenesené kompetencie na základné školstvo 117 025
  2. Na prenesené kompetencie na sociálne služby7 265
  3. Transfery na štipendiá žiakom ZŠ v hmotnej núdzi400
  4. Transfer na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ600
  5. Transfer na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ 100
  6. Transfer na učebné pomôcky žiakom ZŠ v hmot. núdzi200
  7. Transfer na dopravu žiakom ZŠ 150
 PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM471 890
 BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY 2006Rozpočet
Ek. Klas.TextSk
610I. MZDY A PLATY67 070
  1. Samospráva 25 400
  2. Mestská polícia 6 520
  3. Opatrovateľská služba 7 000
  4. Detské jasle 1 100
  5. Školské zariadenia bez PS - originálne kompetencie MŠ a ŠJ24 965
  6. Základné školy bez PS - prenesené kompetencie1 795
  7. Základné školy bez PS - originálne kompetencie - ŠKD290
620II. POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ23 130
  1. Samospráva8 565
  2. Mestská polícia2 280
  3. Opatrovateľská služba2 445
  4. Detské jasle 385
  5. Školské zariadenia bez PS - originálne kompetencie MŠ a ŠJ8 725
  6. Základné školy bez PS - prenesené kompetencie630
  7. Základné školy bez PS - originálne kompetencie - ŠKD100
630III. TOVARY A ĎALŠIE SLUŽBY141 870
  1. Samospráva14 235
  v tom: reprezentačný fond mesta300
  2. Mestské zastupiteľstvo, MR, VMČ, komisie pri MZ1 365
  3. Mestská polícia1 350
  4. Opatrovateľská služba100
  5. Detské jasle130
  6. Výdavky na správu majetku1 535
  7. Požiarna ochrana a CO1 000
  8. Bežné výdavky vo výstavbe4 500
  9. Bežné výdavky v doprave8 495
 10. Čistenie mesta a zimná údržba20 730
 11. Odpadové hospodárstvo40 570
  v tom:povinný zákonný prídel do fondu odpad.hospodárstva mesta1 500
 12. Vodné hospodárstvo320
 13. Verejná zeleň9 500
 14. Verejné osvetlenie18 000
 15. Ostatná činnosť v kultúre a region. rozvoj5 750
 16. Prevádzka cintorínov1 000
 17. Školské zariadenia bez PS - originálne kompetencie 10 455
 18. Základné školy bez PS - prenesené kompetencie550
 19. Základné školy bez PS - originálne kompetencie65
 20. Činnosť klubov dôchodcov370
 21. Výdavky na voľby v roku 20061 000
 22. Spolufinancovanie projektov850
640IV. BEŽNÉ TRANSFERY104 110
6411. Transfery v rámci verejnej správy13 500
  v tom: PX CENTRUM13 500
6422. Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 11 030
  a) príspevok pri narodení dieťaťa900
  b) odstupné a odchodné150
  c) členské príspevky280
  d) nemocenské dávky200
  e) dávky sociálnej pomoci jednotlivcom 6 800
  f) sociálne dávky na detské domovy200
  g) ostatné transfery2 500
6443. Transfery nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciam 79 580
  a) základné školy - originálne kompetencie20 220
  b) školské zariadenia s právnou subjektivitou - originálne kompetencie30 810
  c) domov dôchodcov Lánska z vlastných príjmov2 200
  d) mestské športové kluby13 500
  e) dotácia na MHD12 850
650V. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi2 200
651 1. Splácanie úrokov v tuzemsku2 200
 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 338 380
 
644VI. Transfery nefinančným subjektom-právnickým osobám a 125 740
  fyzickým osobám podnikateľom - účelové zo ŠR
  1. Na prenesené kompetencie základným školám117 025
  2. Na prenesené kompetencie na soc. služby - Domov dôchodcov Lánska7 265
  3. Transfery na štipendiá žiakom ZŠ v hmotnej núdzi400
  4. Transfer na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ600
  5. Transfer na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ 100
  6. Transfer na učebné pomôcky žiakom ZŠ v hmotnej núdzi200
  7. Transfer na dopravu žiakom ZŠ 150
 VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM464 120
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY 2006Rozpočet
Ek. Klas.TextSk
231 1. Príjem z predaja kapitálových aktív 13 400
233 2. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív6 355
239 3. Ďalšie kapitálové príjmy3 570
322005 4. Prídel z rezervného fondu8 840
322001 5. Kapitálový transfer na sociálne služby zo ŠR265
 PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU SPOLU32 430
 
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKYRozpočet
Ek. Klas.TextSk
711 1. Nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 585
713 2. Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia1 100
716 3. Prípravná a projektová dokumentácia10 850
717 4. Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenie36 400
720 5. Kapitálové transfery na sociálne služby - DD Lánska265
 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU SPOLU50 200

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40413263

Úvodná stránka