Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Rozpočet 2005

Správa o hospodárení Mesta Považská Bystrica a mestom zriadených organizácií za rok 2005

 BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY 2005RozpočetPlnenie%
Ek. Klas.TextSkSk
100A) DAŇOVÉ PRÍJMY264 250277 200104,9
111I. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY195 650208 420106,53
  1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve195 650208 420106,53
 II. DANE Z MAJETKU, DANE ZA TOVARY A SLUŽBY68 60068 780100,26
121 1. Daň z nehnuteľností34 55036 269104,98
133 2. Dane za špecifické služby4 3004 534105,44
133 3. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady29 75027 97794,04
200B) NEDAŇOVÉ PRÍJMY57 06091 886161,03
210I. PRÍJMY Z PODNIKANIA A VLASTNÍCTVA MAJETKU15 82315 18695,97
211 1. Príjmy z podnikania1 5131 513100
  a) podiel na zisku523523100
  b) dividendy990990100
212 2. Príjmy z vlastníctva14 31013 67395,55
  a) z prenajatých pozemkov8 1008 05999,49
  b) z prenajatých budov, priestorov a objektov6 2105 61490,4
220II. ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY24 11526 760110,97
221 1. Administratívne poplatky7 6508 955117,06
222 2. Pokuty, penále a iné sankcie550578105,09
223 3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja15 55016 928108,86
  služieb  
  a) za predaj výrobkov, tovarov a služieb6 6457 944119,55
  z toho: od klientov opatrovateľskej služby98086087,76
  od klientov v Domove dôchodcov Lánska2 0002 178108,9
  za skládku TKO1 6002 113132,06
  predaj a inzercia PBN1 8502 556138,16
  ostatné 215237110,23
  b) príspevky rodičov 3 3553 598107,24
  c) podiel na úhrade režijných nákladov stravovania5 5405 38697,22
  d) za prebytočný hnuteľný majetok1000
229 4. Ďalšie administratívne a iné poplatky36529981,92
240III. ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, POŽIČIEK A VKLADOV150250166,67
242 1. Z vkladov150250166,67
290IV. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY5 20736 696704,74
  1. Ostatné príjmy5 20736 696704,74
  v tom : a) odvod z VH BH 2 5002 500100
  b) odvod z VH PX centra200200100
  c) z výťažkov stávkových kancelárií40030375,75
  d) náhrady na výsadbu verejnej zelene10031 25331 253,00
  e) ostatné príjmy (mylné platby, refundácie, poistné náhrady)2 0072 440121,57
292V. PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV5 7005 700100
  1. Z rezervného fondu5 0005 000100
  2. Z fondu rozvoja bývania700700100
310VI. TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY6 0657 294120,26
312 1. Transfery v rámci verejnej správy2 8402 982105
312 2. Vzdelávacie poukazy CVČ13511081,48
312 3. ZŠ bez PS - prenesené kompetencie2 9302 941100,38
312 4. Transfer z recyklačného fondu160407254,38
312 5. Transfer zo ŠR na voľby do VÚC08450
312 6. Transfer OÚP na absolventskú prax090
311C) BEŽNÉ GRANTY1 12089680
 VLASTNÉ PRÍJMY322 430369 982114,75
 D) TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY125 920127 466101,23
  1. Na prenesené kompetencie na základné školstvo 117 503119 201101,45
  2. Na prenesené kompetencie na sociálne služby7 1357 135100
  3. Transfery na štipendiá žiakom ZŠ v hmotnej núdzi51241380,66
  4. Transfer na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ600640106,67
  5. Transfer na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ 1707745,29
 PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM448 350497 448110,95
 BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY 2005RozpočetPlnenie%
Ek. Klas.TextSkSk
610I. MZDY A PLATY64 74064 62999,83
  1. Samospráva24 23024 19899,87
  2. Mestská polícia6 3356 32899,89
  3. Opatrovateľská služba6 4506 510100,93
  4. Detské jasle 1 0301 030100
  5. Školské zariadenia bez právnej subjektivity 25 15024 92899,12
  6. Základné školy bez právnej subjektivity (prenesené kompetencie) 1 5451 635105,83
620II. POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ22 40021 84097,5
  1. Samospráva8 4207 87593,53
  2. Mestská polícia2 2002 19999,95
  3. Opatrovateľská služba2 2552 18396,81
  4. Detské jasle 36035097,22
  5. Školské zariadenia bez právnej subjektivity8 6308 653100,27
  6. Základné školy bez PS (PK) 535580108,41
630III. TOVARY A ĎALŠIE SLUŽBY128 490129 389100,7
  1. Samospráva15 81014 10789,23
  v tom: reprezentačný fond mesta300300100
  2. Činnosť zastupiteľstva, MR, VMČ, komisií pri MZ1 3351 11283,3
  3. Mestská polícia1 4501 22884,69
  4. Opatrovateľská služba757498,67
  5. Detské jasle115115100
  6. Výdavky na správu majetku1 2501 23498,72
  7. Požiarna ochrana a CO85071884,47
  8. Bežné výdavky vo výstavbe3 9504 038102,23
  9. Bežné výdavky v doprave5 4005 22196,69
 10. Čistenie mesta a zimná údržba17 94020 330113,32
 11. Odpadové hospodárstvo35 60537 396105,03
  v tom:povinný zákonný prídel do fondu odpad.hospodárstva mesta1 5001 500100
 12. Vodné hospodárstvo250250100
 13. Verejná zeleň8 5008 693102,27
 14. Verejné osvetlenie18 53517 30993,39
 15. Ostatná činnosť v kultúre a region. rozvoj4 9654 24785,54
 16. Prevádzka cintorínov900926102,89
 17. Školské zariadenia bez právnej subjektivity10 38510 574101,82
 18. Základné školy bez PS (PK)85076690,12
 19. Činnosť klubov dôchodcov325337103,69
 20. Výdavky na voľby do VÚC07140
640IV. BEŽNÉ TRANSFERY89 75590 289100,59
6411. Transfery v rámci verejnej správy15 20015 200100
  v tom: PX CENTRUM15 20015 200100
6422. Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 11 42510 41491,15
  a) príspevok pri narodení dieťaťa850882103,76
  b) odstupné a odchodné250254101,6
  c) členské príspevky27526897,45
  d) nemocenské dávky150174116
  e) dávky sociálnej pomoci jednotlivcom 6 9006 64396,28
  f) ostatné3 0002 19373,1
6443. Transfery nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciam 63 13064 675102,45
  a) základné školy - originálne kompetencie17 20018 287106,32
  b) základné školy z vlastných príjmov1 2001 404117
  c) školské zariadenia s právnou subjektivitou - originálne kompetencie26 83027 826103,71
  d) školské zariadenia s právnou subjektivitou z vlastných príjmov2 2002 780126,36
  e) domov dôchodcov Lánska z vlastných príjmov2 0002 178108,9
  f) mestské športové kluby12 20012 200100
  g) dotácia na MHD1 50000
650V. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi2 3302 17793,43
651 Splácanie úrokov v tuzemsku2 3302 17793,43
 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 307 715308 324100,2
644VI. Transfery nefinančným subjektom-právnickým osobám a 125 920126 737100,65
  fyzickým osobám podnikateľom - účelové zo ŠR  
  1. Na prenesené kompetencie základným školám117 503118 472100,82
  2. Na prenesené kompetencie na soc. služby - Domov dôchodcov Lánska7 1357 135100
  3. Transfery na štipendiá žiakom ZŠ v hmotnej núdzi51241380,66
  4. Transfer na stravu sociálne odkázaným žiakom ZŠ600640106,67
  5. Transfer na stravu sociálne odkázaným deťom v MŠ 1707745,29
 VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM433 635435 061100,33
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY 2005RozpočetPlnenie%
Ek. Klas.TextSkSk 
231 1. Príjem z predaja kapitálových aktív4 2508 780206,59
233 2. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív1 7001 727101,59
239 3. Ďalšie kapitálové príjmy6 3003 04848,38
  4. Kapitálový transfer zo ŠR na sociálne služby 700700100
 PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU SPOLU12 95014 255110,08
    
 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY 2005RozpočetPlnenie%
Ek. Klas.TextSkSkSk
7111. Nákup pozemkov a nehmotných aktív65063998,31
7132. Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia550603109,64
7163. Prípravná a projektová dokumentácia1 7101 40982,4
7174. Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenie16 29026 933165,33
7205. Kapitálové transfery700700100
 Domov dôchodcov Lánska - rekonšturkcia okien7007000
 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU SPOLU19 90030 284152,18

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40382392

Úvodná stránka