Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Ostatné povinne zverejňované informácie

Zriadenie mesta Považská Bystrica


Základné právne normy, ktoré upravujú zriadenie, činnosť, právomoci a kompetencie samosprávy obcí (miest) sú:

a) zákon SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
b) Ústava SR.

Zákon Slovenskej národnej rady 369/90 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov radikálne zmenil postavenie a úlohy obcí.

 • “Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).“
 • “Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“
 • “Mestami sú obce, ktoré za mestá vyhlásila Slovenská národná rada na návrh vlády. Mestá používajú spolu s názvom označenie “mesto“. Pri výkone samosprávy používajú mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu“ (§ 22, ods. 1, 2)

Takto je charakterizovaná a špecifikovaná obec (ďalej už len mesto) zákonom.

 

Kompetencie mesta Považská Bystrica - jeho pôsobnosť

a) samosprávna (vlastná)

 • čl. 67 Ústavy SR, § 1 a ďalšie zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.:

 • pôsobnosť v oblasti existencie mesta a jeho hranice,
 • rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich so správou mesta a jeho majetku (ak nie je niektorý úkon zákonom zverený inému subjektu),
 • zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu mesta, záverečného účtu, vykonávanie správy miestnych daní a poplatkov,
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti v meste, najmä vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti v meste, k využívaniu miestnych zdrojov ...
 • schvaľovanie územného plánu mesta alebo jeho častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • vyhlasovanie hlasovania obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávanie verejného zhromaždenia občanov mesta,
 • uznášanie sa na všeobecne záväzných nariadeniach
 • určovanie organizácie mestského úradu a schvaľovanie vnútroorganizačných predpisov a noriem,
 • zriaďovanie a kontrolovanie mestských podnikov a organizácii a vymenovávanie ich riaditeľov (vedúcich),
 • zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu mesta (napr. orgány MZ) a určovanie ich náplne práce,
 • udeľovanie čestného občianstva.

b) delegovaná (prenesená)

 • čl. 71 Ústavy SR, § 5 zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.:

 • požiarna ochrana,
 • civilná ochrana,
 • ochrana životného prostredia,
 • oblasť výstavby,
 • oblasť sociálna, školstvo ...

 

Normotvorná činnosť mesta

Na plnenie úloh samosprávy alebo ak to ustanovuje zákon mesto:

 • vydáva pre územie mesta všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN),
 • formou uznesenia (keďže ide o kolektívne rozhodovanie) schvaľuje, rozhoduje, ukladá, berie na vedomie, volí, odvoláva, menuje, ruší, zriaďuje atď.

a) všeobecne záväzné nariadenia mesta (§ 6 zákona o obecnom zriadení)

Schvaľovanie VZN je vyhradenou právomocou MZ. VZN sa schvaľujú 3/5 väčšinou prítomných poslancov MZ. Zákonom je upravený spôsob ich vyhlasovania a zverejňovania.

VZN upravujú napríklad také problematiky akými sú:

 • miestne poplatky, podmienky predaja tovaru na území mesta, parkovanie a státie vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, poriadok pre cintoríny nachádzajúce sa na území mesta, chov zvierat, zimná údržba ciest, miestnych komunikácií, ochrana životného prostredia, požiarny poriadok, ukladanie odpadu, trhový poriadok, používanie a ochrana mestských symbolov, zriadenie mestskej polície a iné.

b) uznesenia MZ

Uznesenia sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MZ. Uzneseniami, ktoré smerujú spravidla do vnútra mesta a predstavujú rozhodovanie zväčša organizačného charakteru, boli schválené napríklad vnútroorganizačné normy ako sú:

 • Zásady odmeňovania primátora, hlavného kontrolóra, zamestnancov mesta, mestskej polície, poslancov MZ, členov MR, predsedov a členov komisií MZ, predsedov a členov VMČ mesta Považská Bystrica,
 • Rokovací poriadok MZ a MR v Považskej Bystrici,
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta,
 • Zásady činnosti komisií MZ,
 • Zásady pre zriaďovanie a činnosť VMČ,
 • a iné.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40369659

Úvodná stránka