Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
448/2012 Mesto Považská Bystrica Darovacia zmluva B-2011/2323-035996056 prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra 0,00 €23.11.2012nestanovený
437/2012 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Zmluva o dielo č. R_107/2012 právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS, záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi ročnú podporu na predmetné APV IVeS v rozsahu služieb štandardnej technickej podpory k APV IVeS 25,09 €1.12.2012nestanovený
zm_ukoncenie_6805322995/2012 Mesto Považská Bystrica Dohoda o ukončení poistnej zmluvy ukončenie poistnej zmluvy č. 6805322995/číslo návrhu 1000141989/VIN 26546 0,00 €22.11.2012nestanovený
440/2012 Mesto Považská Bystrica Darovacia zmluva B-2011/2360-035995947 prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra 0,00 €21.11.2012nestanovený
439/2012 Mesto Považská Bystrica Darovacia zmluva B-2011/0820-031202349 prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra 0,00 €21.11.2012nestanovený
zm_ukoncenie_400/2012 SENIORPOMOC Dohoda o ukončení zmluvy č. 400/2012 o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie ukončenie Zmluvy č. 400/2012 o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie uzatvorenej dňa 8. 10. 2012  200,00 €20.11.2012nestanovený
435/2012 SPP - distribúcia, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena - pozemok parc. č. KNC 2533/3, o celkovej výmere 12316 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 4376 vedenom Správou katastra Považská Bystrica pre k. ú. Považská Bystrica  109,90 €15.11.2012nestanovený
433/2012 CORA GEO, s.r.o. Zmluva o dielo - Zmluva o informačnom systéme samosprávy a licenčná zmluva realizácia projektu rozšírenia Informačných systémov od zhotoviteľa: riešenia pre podporu eGovernmentu 5 335,97 €15.11.201215.11.2013
397/2012 Mesto Považská Bystrica Dodatok č. 1 k zmluve č. 306/1219/2002 o poskytnutí podpory vo forme úveru odklad splácania úveru 0,00 €nestanovenýnestanovený
434/2012Mesto Považská Bystrica Darovacia zmluva B-2011/1004-035995955prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu - výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra0,00 €8.11.2012nestanovený
408/2012 MUDr. Magdaléna Mittuchová Kúpna zmluva č. 408/2012 OddMP nehnuteľnosť - pozemok KN C parc. č. 3389/148 trvalé trávne porasty o výmere 101 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, zapísaný na LV č. 4376 vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správou katastra Považská Bystrica 2 590,00 €6.11.2012nestanovený
432/2012 RaL - Reality, združenie Zmluva o nájme nebytových priestorov nebytové priestory - II. poschodie budovy súp. č. 322 na ul. Mládežníckej v Považskej Bystrici 12 500,00 €1.11.201231.3.2013
421/2012 FURMET GROUP, s. r. o. Zmluva o dielo Názov stavby: Považská Bystrica m. č. Sebešťanová Dom smútku s prístreškom - prestavba a prístavba 35 916,00 €1.11.2012nestanovený
413/2012 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia 01 Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  100,00 €1.11.201231.12.2012
410/2012 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  100,00 €1.11.201231.12.2012
Položky 61-75 z 788


40201701

Úvodná stránka