Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
26/2013Marián JakubecZmluva o podnájme nebytových priestorovnebytové priestory o rozlohe 45 m2 nachádzajúce sa v prízemnej časti prevádzkového objektu Športovej haly /prvý samostatný vchod smerom od obchodného domu Tesco/ v Pov. Bystrici súp. č. 2549, na KN pare. č. 2432/2 v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 43766 768,00 €1.2.201331.12.2016
20/2013Marián GazdíkKúpna zmluva č. 20/2013novoutvorená parcela číslo 3342/7 o výmere 341 m2, druh pozemku orná pôda, v celosti, oddelená geometrickým plánom z častí parciel 3342/7, 3342/8, 3342/9, 3343/31 a 3343/32, zapísaných na LV č. 4376, novoutvorená parcela 3389/583 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria oddelená geometrickým plánom z časti parc. č. KN C 3389/70, zapísanej na LV č. 4376.1 718,10 €18.1.2013nestanovený
7/2013 CHEMNI USIP, s. r. o. Zmluva o zriadení vecného bremena vecné bremeno ako vecné právo spočívajúce v povinnosti Mesta Považská Bystrica strpieť zriadenie stavby prístupovej komunikácie k bytovej výstavbe v lokalite „Čierne háje“ a práva prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami na pozemku KN E parc. č. 6020/1 o výmere 4 867 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Považská Bystrica zapísanom na LV č. 6111 0,00 €15.1.2013nestanovený
470/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Kúpna zmluva predaj častí z nehnuteľností pre stavbu: ŽSR, Modernizácia trate Púchov -Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Púchov - Považská Teplá 18 986,95 €15.1.2013nestanovený
9/2013 Jana Borseníková Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena pozemok KN C parc. č. 3825/206 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 4376  663,80 €12.1.2013nestanovený
465/2012 Monika Jurčiová Zmluva o podnájme pozemku časť spevneného pozemku o rozlohe 15 m2 pod prenosnou garážou č. 17 na KN parc. č. 5478/127 v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 4376  398,32 €12.1.201331.12.2016
14/2013 Audit consults, s.r.o. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb audit individuálnej účtovnej závierky, preverenie súladu hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z., vydanie správy audítora o individuálnej účtovnej závierke za rok 2012, vypracovanie listu odporúčaní pre vedenie odberateľa len v prípade, ak audítor popri audite zistí nedostatky a na základe tohto zistenia odporúčania navrhne 8 280,00 €11.1.2013nestanovený
466/2012 Daniel Kolman Zmluva na poskytnutie služieb - výkup vyseparovaných komodít - kovov /z komunálneho odpadu vykonávanie zberu triedeného odpadu - kovov v prenajatých priestoroch prevádzky poskytovateľa služby so sídlom Priemyselný areál súp.Č. 1344 a 353 na parc. KN-C č. 5736/479 a 1217/66, 01701 Považská Bystrica 0,00 €11.1.2013nestanovený
472/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec 5 825,00 €9.1.2013nestanovený
29/2013Teplo GGE s.r.o.Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 089/2006/PTZzmena a aktualizácia príloh č. 1 a č. 2 na rok 2013 v zmysle Vyhlášky URSO č. 219/2011 Z.z. zo 6. júla 2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov26 626,00 €1.1.201320.12.2031
28/2013Teplo GGE s.r.o.Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 098/2006/PTZzmena a aktualizácia príloh č. 1 a č. 2 na rok 2013 v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z.z. zo 6. júla 2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov7 532,97 €1.1.201320.12.2031
463/2012 PRIMAVERA Zmluva o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie  300,00 €22.12.201231.12.2012
467/2012 Mgr. art. Ján Sikoriak Zmluva o dielo vykonanie reštaurátorského výskumu a spracovanie návrhu na reštaurovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kalvária – ústredná kaplnka sv. Márie Magdalény zapísanej v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR pod č. ÚZPF 757/1, postavenej na pozemku parc. č. KN C 1844 zapísanom na LV č. 5485 vedenom Katastrálnym úradom Trenčín, Správou katastra Považská Bystrica 3 170,00 €22.12.2012nestanovený
462/2012 Ľubomír Jágrik Zmluva na poskytnutie služieb - odvoz a zber vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu vykonávanie zberu vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu vo výkupni „Výkup a predaj odpadov“, so sídlom prevádzky Považské Podhradie oblasť ľahkého priemyslu 0,00 €1.1.2013nestanovený
457/2012 A-ARCHA s. r.o. Zmluva č. 457/2012 na prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica služby, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebísk a údržbou domov smútku v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach 43 824,81 €1.1.2013nestanovený
Položky 31-45 z 788


40201851

Úvodná stránka