Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
59/2013Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č. 59/2013 o bezodplatnom definitívnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzkydefinitívne bezodplatné odovzdanie a prevzatie preložených, upravených, prebudovaných a novovybudovaných objektov 714 963,92 €5.3.2013nestanovený
13/2013SPV 68, s.r.o.Kúpna zmluva č. 13/2013predaj nehnuteľnosti - pozemku KN-C 5429/32 zastavené plochy a nádvoria vo výmere 838 m2 v katastrálnom území Považská Bystrica 838,00 €2.3.2013nestanovený
56/2013ABNKA, s.r.o.Zmluva o výkone činností vo verejnom obstarávanívykonanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie verejné obstarávanie na realizáciu stavby v rámci projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica“5 400,00 €28.2.2013nestanovený
66/2013KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance GroupZmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie26,00 €22.2.201331.12.2013
54/2013Zariadenie pre seniorov Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služiebúprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku podľa § 78a ods. 1 na financovanie sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“) v zariadení sociálnych služieb 264 960,00 €21.2.201331.12.2013
24/2013Mesto Považská BystricaZmluva č. OZ 24/2013 o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie, odobranej zo siete verejného osvetleniadohoda o úhrade nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby osvetlenia areálu firmy RENACC s. r. o., ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne pri ceste II/507 v meste Považská Bystrica  102,20 €8.2.2013nestanovený
46/2013Mesto Považská BystricaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuúprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica" 249 850,00 €6.2.201331.8.2020
30/2013Milan BelásDohoda o spolupráci pri vydaní knihy s názvom Milan Sládek - maliar, mímspolupráca Milana Belása, autora knihy a mesta Považská Bystrica pri vydaní knihy s názvom Milan Sládek - maliar, mím 250,00 €1.2.201330.6.2013
456/2012Metodicko-pedagogické centrumZmluva o opakovanom krátkodobom nájme nebytových priestorov - zasadačky č. 300opakovaný krátkodobý nájom nebytových priestorov - učebne, t.j. zasadačky č. 300 o výmere 70m2, s kapacitou 38 miest, ktorá sa nachádza na I I . poschodí budovy Mestského úradu, Centrum 2/3 Považská Bystrica, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky na liste vlastníctva č. 4376 k.ú. Považská Bystrica30,00 €1.2.201330.6.2014
44/2013Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyZáložná zmluva č. 0147-PRB-2009/Z-N1založenie stavby - bytový dom 36 b. j., ktorá sa nachádza v k. ú. Považská Bystrica na parc. č. 3732/149, o výmere 706 m2 zastavanej plochy, súp. č. 4486, zapísanej na LV č. 4376. 433 770,00 €31.1.2013nestanovený
10/2013Jozef Havajík, Emília HavajíkováKúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremenapozemky KN C parc. č. 3328/153 o výmere 74 m2 trvalé trávne porasty a KN C parc. č. 3328/154 o výmere 57 m2 trvalé trávne porasty nachádzajúce sa v katastrálnom území Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, zapísané na LV č. 4376 vedených Správou katastra Trenčín3 130,00 €31.1.2013nestanovený
15/2013Marián VachalíkZmluva na poskytnutie služieb — odvoz a zber vyseparovaných komodít z komunálneho odpaduvykonávanie zberu vyseparovaných komodít z komunálneho odpadu vo výkupni „Výkup a predaj odpadov“, so sídlom prevádzky Považské Podhradie oblasť ľahkého priemyslu0,00 €31.1.201331.12.2013
27/2013STAVFIN, a. s.Zmluva č. 27/2013 na uskutočnenie stavebných prác a zmluva o dielo výmena okien, výplní pre Základnú školu s materskou školou Považská Teplá 181, Považská Bystrica32 610,17 €26.1.2013nestanovený
8/2013Považská vodárenská spoločnosť, a. s.Zmluva o zriadení vecného bremenavecné bremeno ako vecné právo spočívajúce v povinnosti Mesta Považská Bystrica strpieť právo vstupu, umiestnenia a uloženia vodovodnej prípojky na pozemku KN C parc. č.145/1 o výmere 80 784 m2, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Považská Bystrica, zapísanom na LV č. 43761 114,96 €22.1.2013nestanovený
16/2013Mesto Považská BystricaNájomná zmluvaprenájom nehnuteľností podľa ods. 1 a ods. 2 zmluvy za účelom vybudovania oddychovej zóny a rekonštrukcie nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kalvária a jednotlivých kaplniek15,00 €19.1.201319.1.2028
Položky 16-30 z 788


40200516

Úvodná stránka