Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Žiadosti a tlačivá

  • Žiadosti a tlačivá

Žiadosti

Oznámenie zhromaždenia (sprievodu, manifestácie...)
 oznamenie_zhromazdenia.rtf (317.6 kB) (317.6 kB)

 
Oznámenie verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_verejneho_kulturneho_podujatia.rtf (311.8 kB) (311.8 kB)

 
Oznámenie verejného športového podujatia
 oznamenie_verejneho_sportoveho_podujatia.rtf (361 kB) (361 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie uvítania do života
 Ziadost_o_zabezpecenie_uvitania_do_zivota.rtf (297 kB) (297 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie občianskeho sobáša
 Ziadost_o_zabezpecenie_obcianskeho_sobasa.rtf (295 kB) (295 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie smútočného obradu
 Ziadost_o_zabezpecenie_smutocneho_obradu.rtf (306.5 kB) (306.5 kB)

 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
 Ziadost_o_prijatie_dietata.rtf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
 Ziadost_o_odhlasenie_dietata.rtf (133.8 kB) (133.8 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.rtf (765.4 kB) (765.4 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v dennom centre Považská Bystrica
 Ziadost_o_poskytnutie_socialnej_sluzby_v_dennom_centre.rtf (33 kB) (33 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.rtf (683.6 kB) (683.6 kB)

 
Žiadosť o umiestnenie do zariadenia núdzového bývania (Krízové centrum Čakanka)
 Ziadost_o_umiestnenie_do_ZNB_(KC_Cakanka).rtf (322 kB) (322 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre narodené dieťa
 fin_podpora_nar_dieta.pdf (214.9 kB) (214.9 kB)

 
Žiadosť o pridelenie bytu (súčasťou žiadosti je súhlas so spracovaním osobných údajov)
- pod touto žiadosťou nájdete aj bodovací systém pre posúdenie žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu.
 Ziadost_o_pridelenie_bytu.pdf (606.9 kB) (606.9 kB)

 
Bodovací systém pre posúdenie žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu
 Bodovaci_system_pre_posudenie_ziadosti_o_pridelenie_bytu.pdf (72.7 kB) (72.7 kB)

 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nájomného bytu
 Ziadost_o_predlzenie_najomnej_zmluvy_na_byt.rtf (33.1 kB) (33.1 kB)

 
Obnovenie a aktualizácia žiadosti v evidencii žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
 Obnovenie_a_aktualizacia_v_evidencii_ziadatelov_o_byt.rtf (468.6 kB) (468.6 kB)

 
Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov
 Ziadost_o_schvalenie_dohody_o_vymene_bytov.pdf (103.3 kB) (103.3 kB)

 
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
 Ziadost_o_jednorazovu_davku_v_hmotnej_nudzi.rtf (53.7 kB) (53.7 kB)

 
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
 Ziadost_o_zapis_do_evidencie_SHR.rtf (29.1 kB) (29.1 kB)

 
Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 Ziadost_o_zrusenie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_SHR.rtf (9.4 kB) (9.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o výrub drevín.rtf (50 kB) (50 kB)

 
Hlásenie umiestnenia včelstiev
 Hlasenie_umiestnenia_vcelstiev.rtf (6.8 kB) (6.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia - rozkopávka verejnej zelene
 Ziadost_o_vydanie_rozkopavkoveho_povolenia_-_rozkopavka_verejnej_zelene.rtf (27.1 kB) (27.1 kB)

 
Oznámenie o výrube drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku
 Oznamenie_o_vyrube_drevin_pri_bezprostrednom_ohrozeni.rtf (55.4 kB) (55.4 kB)

 
Oznámenie o výrube pri obnove produkčných ovocných drevín
 Oznamenie_o_vyrube_pri_obnove_produkcnych_drevin.rtf (30 kB) (30 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody
 Ziadost_o_povolenie_vodnej_stavby.rtf (25.3 kB) (25.3 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_-_vodna_stavba.rtf (14.6 kB) (14.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO a zmenu stavby
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_stavbu_MZZO.rtf (9.8 kB) (9.8 kB)

 
Ohlásenie údajov podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - MZZO (malé zdroje znečisťovania ovzdušia)
 Poplatky_MZZO.rtf (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO (malého zdroja znečisťovania ovzdušia)
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_uzivanie_MZZO.rtf (17.8 kB) (17.8 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf (15.1 kB) (15.1 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf (35.6 kB) (35.6 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (19.2 kB) (19.2 kB)

 
Ohlásenie stavebnej úpravy bytového jadra
 Ohlasenie_stavebnej_upravy_bytoveho_jadra.rtf (24.3 kB) (24.3 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.rtf (21.5 kB) (21.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf (23.1 kB) (23.1 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (31.7 kB) (31.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (20.9 kB) (20.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.rtf (15.3 kB) (15.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia
 Ziadost_o_povolenie_reklamneho_zariadenia.rtf (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o stanovisko k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 vynatie_pody_z_PPF.rtf (5.1 kB) (5.1 kB)

 
Prehlásenie stavebného dozora
 Prehlasenie_stavebneho_dozora.rtf (10.1 kB) (10.1 kB)

 
Prehlásenie odborného vedenia stavby
 Prehlasenie_odborneho_vedenia_stavby.rtf (8.2 kB) (8.2 kB)

 
Prehlásenie kvalifikovanej osoby
 Prehlasenie_kvalifikovanej_osoby.rtf (6.8 kB) (6.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 Ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.rtf (20.6 kB) (20.6 kB)

 
Žiadosť o ambulantný predaj
 Ziadost_o_ambulantny_predaj.rtf (17.2 kB) (17.2 kB)

 
Žiadosť o ambulantný predaj na trhovisku
 Ziadost_o_ambulantny_predaj_na_trhovisku.rtf (8 kB) (8 kB)

 
Žiadosť o záber verejného priestranstva
 Ziadost_o_zaber_verejneho_priestranstva.rtf (18 kB) (18 kB)

 
Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - vyhradenie parkovacieho miesta pri bytovom dome pre potreby držiteľa preukazu ŤZP, resp. ŤZP/s používajúceho parkovací preukaz fyzickej osoby so zdrav. postihnutím
 Ziadost_-_vyhradenie_parkovacieho_miesta_TZP_TZPs.pdf (163.7 kB) (163.7 kB)

 
Oznámenie prevádzkovej doby prevádzkarne, Oznámenie zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne, Oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzkarne, Žiadosť o individuálne predĺženie prevádzkovej doby, Oznámenie o dočasnom predĺžení /skrátení prevádzkovej doby, Žiadosť o individuálne predĺženie prevádzkovej doby, Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 Prevadzkova_doba_prevadzkarne....rtf (61.9 kB) (61.9 kB)

 
Žiadosť o vydanie podmienok na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na súkromnom pozemku
 Ziadost_o_vyd_podm_na_zriad_a_prevadz_exterier_sedenia_na_sukr_pozemku.pdf (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na verejnom priestranstve
 Ziadost_o_vyd_rozhod_na_zriad_a_prevadz_exterier_sedenia_na_verejnom_priestranstve.pdf (38.7 kB) (38.7 kB)

 
Daňové priznanie k miestnym daniam pre fyzické a právnické osoby:
-priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Danove_priznanie_k_miestnym_daniam_pre_FO_a_PO.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam
 Potvrdenie_o_podani_priznania_k_miestnym_daniam.pdf (128 kB) (128 kB)

 
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie
 Hlasenie_k_miestnej_dani_za_ubytovanie.rtf (19 kB) (19 kB)

 
Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Ohlasenie_k_poplatku_odpady.pdf (211 kB) (211 kB)

 
Žiadosť o vrátenie preplatku na dani/poplatku
 Ziadost_o_vratenie_preplatku_na_dani-poplatku.rtf (29.1 kB) (29.1 kB)

 
Objednávka na pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera
 objednavka_pristavenie.rtf (8.7 kB) (8.7 kB)

 
Žiadosť na pridelenie nádoby na likvidáciu KO
 Ziadost_na_pridelenie_nadoby_na_likvidaciu_KO.pdf (92.8 kB) (92.8 kB)

 
Žiadosť na výmenu poškodenej nádoby na KO
 Ziadost_na_vymenu_poskodenej_nadoby_na_KO.pdf (97.6 kB) (97.6 kB)

 
Splnomocnenie k prevzatiu Potvrdenia na vydanie kompostéra, podpísaniu do Zoznamu vydaných kompostérov a k prevzatiu kompostéra z odberného miesta.
 Splnomocnenie.rtf (11.9 kB) (11.9 kB)

 
Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_pridelenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.rtf (51.7 kB) (51.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu / o zrušenie súpisného a orientačného čísla
 Ziadost_o_zmenu,zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.rtf (12 kB) (12 kB)

 

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

33698726

Úvodná stránka