Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2008

Rozdelenie dotácií pre rok 2008

Uznesenie prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 13. 5. 2008


 

Uznesenia prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 25.6.2008


 

Tlačivá k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie

 

     Mesto Považská Bystrica poskytne aj v roku 2008 nenávratné účelové dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu, v rámci položky - ostatné transfery, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek v rámci finančných operácií Mesta Považská Bystrica a dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v rámci výdavkov bežného rozpočtu Mesta Považská Bystrica, schváleným MZ č. 38/2005 z 2. 6. 2005.

     V súlade s uvedeným VZN je potrebné predložiť spolu so žiadosťou aj projekt - preukazujúci potrebnú výšku dotácie a so zdôvodnením opodstatnenosti účelu na poskytnutie dotácie. Výšku finančných prostriedkov pre rok 2008 určí platný rozpočet mesta na rok 2008.

Oprávnení uchádzači, tak ako je uvedené vo VZN č. 38/2005 - Článok 3 - Poskytovanie dotácií z prostriedkov bežného rozpočtu mesta:

 1. Poskytnúť dotácie je možné len z prostriedkov výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Považská Bystrica na príslušné rozpočtové obdobie:
  a) právnickým osobám
  b) fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Považská Bystrica.
 2. Dotáciu je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb (§ 2 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov), všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov (napr. § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.), na podporu podnikania a zamestnanosti

UPOZORNENIE: Dňom 23. septembra 2004 nadobudol platnosť zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe ktorého nie je možné poskytnúť dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu fyzickým osobám – občanom.

 • Posledný termín podávania žiadosti o finančnú dotáciu : 31. marec 2008
 • Predpokladaný termín prerokovania žiadostí prostredníctvom komisií pri mestskom zastupiteľstve - druhá polovica apríla 2008, schválenie žiadostí na zasadnutie mestskej rady: máj 2008
 • Vyplnené kompletné žiadosti sa zasielajú poštou, alebo sa odovzdávajú osobne na podateľni MsÚ
 • Zodpovedná osoba za administráciu žiadostí a projektov: Zuzana Maková

 

TLAČIVÁ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ:

 1. u p. Zuzany Makovej, č. dverí 212 – 1. poschodie MsÚ, tel: 430 52 12,
  e-mail: zuzana.makova@povazska-bystrica.sk
 2. v Centre 1. kontaktu na MsÚ - prízemie, tel.: 430 51 11
 3. na webovej stránke mesta: www.povazska-bystrica.sk (časť Dokumenty - finančné dotácie)

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40390630

Úvodná stránka