Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2007

Rozdelenie dotácií pre rok 2007

U z n e s e n i e
prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 4. 6. 2007

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2/ Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2007 v rámci položky IV. bod 2 g) ostatné transfery
Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

Uznesenie číslo 68/2007

Mestská rada


A) konštatuje,
že podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek nie je možné poskytnúť dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu týmto žiadateľom:
1. Mgr. S. Buociková – Šmarhanovská, Považská Bystrica
- vydanie knihy – Ďakujem za facku dedo, boj oproti drogám (spis č. 1629/S/07)
2. Knižné centrum, spol. s. r. o., Žilina,
- publikácia Dt. Otta Gáťu a Milana Belása – vydanie knihy k 150. výročiu pošty v Považskej Bystrici (spis č. 1853/S/07),
3. PRIMAVERA, občianske združenie, Domaniža
- na zorganizovanie vianočného koncertu - úhrada hudobného podujatia (spis č. 1546/S/07),
4. Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
- na nákup liekov pre liečbu pacientov so všetkými druhmi závislostí (spis č. 1547/S/07),


B) schvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2007 týmto žiadateľom:
1. Folklórny súbor BYSTRIČAN, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,- Sk
- podpora činnosti FS (2701/S/07),
2. Fotoklub Fénix pri Považskom osvetovom stredisku, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na činnosť fotoklubu – žijeme v našom meste (spis č. 2861/S/07),
3. Miestny odbor Matice slovenskej, Považská Bystrica, vo výške: 75 000,-- Sk
- na úhradu platieb za priestory, telefón, napísanie a vydanie knihy o MO MS, činnosť MO MS v Považskej Bystrici (spis č. 2684/S/07),
4. ZO SZ ochrancov prírody a krajiny pri SEV Poniklec Manínska Tiesňava, Považská Bystrica, vo výške: 60 000,- Sk
- na zlepšenie ŽP v meste kde žijeme a pôsobíme (spis č. 2708/S/07),
- na činnosť, ŽP a zdravie pre deti a mládež (spis č. 2712/S/07),
5. Spolok dychová hudba STROJÁR, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,-- Sk
- na činnosť DH, prenájom hudobnej miestnosti, nákup, oprava a čistenie hud. nástrojov (spis č. 2020/S/07),
6. Považská knižnica, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,- Sk
- kultúrno-výchovná činnosť, literárna súťaž – Dary reči (2700/S/07),
7. Považská knižnica, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,- Sk
- nákup knižničného fondu (2699/S/07),
8. Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, vo výške: 20 000,- Sk
- podujatie pre občanov mesta - Poďte s nami do jaskyne (2706/S/07),
9. Považské osvetové stredisko, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,- Sk
- hudobný festival – Country pod hviezdami (2923/S/07),
10. Detský hudobný spevácky klub, MELÓDIA, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,- SK
- uskutočnenie vzdelávacích sústredení žiakov na prípravu kultúrnych podujatí v Rakúsku, Nitra a Rožnov pod Radhoštem (2715/S/07),
11. Centrum voľného času, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,- Sk
- účasť na majstrovstvách Európy mažoretiek 2007 a doprava na súťaž (spis č. 1946/S/07),
12. Miestny klub Slovenského Orla, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- deň na korčuliach (spis č. 2899/S/07),
- športové dopoludnie – príprava a realizácia (spis č. 2900/S/07),
- otvorená telocvičňa (spis č. 2901/S/07),
- futbalový turnaj pre mládež (spis č. 2902/S/07),
- zorganizovanie projektu „Beh májovým chotárom“ (spis č. 2897/S/07),
13. Miestny klub Slovenského Orla, Považská Bystrica, vo výške: 29 000,- Sk
- na úhradu nákladov za nájom nebytových priestorov a nákladov na organizovanie podujatí (spis č. 2896/S/07),
14. Spolok na záchranu zvierat, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,-- Sk
- na činnosť zameranú na pomoc opusteným, týraným a strateným zvieratám a náklady na prevádzku útulku (spis č. 1846/S/07),
15. Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO 01, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na rozvoj intelektuálnej, ekonomicko-právnej, zdravotnej a fyzickej úrovne členov (spis č. 850/S/07),
16. Slovenský zväz VTNP-PTP klub, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,-- Sk
- na prevádzkové náklady a činnosť klubu (spis č. 1999/S/07),
17. Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Považská Bystrica, vo výške: 50 000,- Sk
- na tvorbu a ochranu ŽP – rybárske revíry v Považskej Bystrici a podporu
činnosti MsO SRZ v oblasti práce s mládežou (spis. č. 1899/S/07),
18. Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub 3-03, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,- Sk
- na činnosť klubu, na zájazdy, občerstvenie na členských schôdzach, prenájom (spis č. 1835/S/07),
19. Centrum mladých, občianske združenie, Považská Bystrica, vo výške: 3 000,- Sk
- na športovú činnosť - nájom telocvične, zábavné odpoludnie (spis č. 2842/S/07),
20. Evanjelický a. v. cirkevný zbor, Považská Bystrica, vo výške: 80 000,- Sk
- na úsporu energií, dôstojnú architektúrnu úpravu cirkevnej budovy a okolia (spis č. 1945/S/07),
21. Slovenský červený kríž, územný spolok Považská Bystrica, vo výške: 35 000,-Sk
- na oceňovanie darcov krvi, územná súťaž, agentúra opatrovateliek,
propagácia darcov krvi, cestovné na MHD, svetový týždeň bezpečnosti
cestnej premávky (spis č. 1834/S/07),
22. Zväz sluchovo postihnutých, ZO, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,- Sk
- na výdavky pri zabezpečovaní činnosti ZO SZSP (spis č. 1031/S/07),
23. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia 02, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,- Sk
- na rozvoj tvorivých aktivít ľudí so zdravotným postihnutím – deň matiek, posedenie v prírode, poznávacie zájazdy a rekondično-integračné pobyty, členské schôdze (spis. č. 1837/S/07),
24. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia 01, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,- Sk
- na kultúrne a športové podujatia, nájom, rehabilitačné pobyty (spis č. 1851/S/07),
25. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, okresná rada, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na splnenie vytýčených úloh pre Okresnú radu a miestne organizácie SZZP (spis č. 1628/S/07),
26. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia, Považská Teplá, vo výške: 20 000,- Sk
- na činnosť klubu a ZO (spis č. 1034/S/07),
27. Klub stomikov ILCO, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na zabezpečenie činnosti klubu ILCO (spis č. 2850/S/07),
28. Klub Sclerosis multiplex pri SZMS, Považská Bystrica, vo výške 20 000,- Sk
- na rekondičný pobyt členov klubu Paralia Grécko (spis č. 1947/S/07),
29. Organizácia muskulárnych distrofikov v SR, Klub OMD Manín Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na usporiadanie charitatívneho Belasého koncertu (spis č. 2704/S/07),
30. Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č. 29, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,– Sk
- na rozvíjanie životných zručností zrakovo postihnutých – organizácia,
vytrvalosť a spolupráca cez návrat k prírode (spis č. 502/S/07),
31. Občianske združenie Zdravá duša, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na turisticko-rekondičný pobyt a celoslovenské stretnutie pacientov (spis č. 2003/S/07),
32. Liga proti reumatizmu na Slovensku, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na úhradu rehabilitačných procedúr v kúpeľoch Nimnica a zakúpenie pomôcok na cvičenie (spis č. 1033/S/07),
33. Materské centrum Včielka, Považská Bystrica, vo výške: 60 000,- Sk
- na inštitucionalizáciu a stabilizáciu MC Včielka, nájom a prevádzkové náklady, personálne náklady (spis č. 2015/S/07),
34. Klub rekreačná telesná výchova a šport, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,- Sk
- na úhradu nájomného za telocvičňu na ZŠ Školská, cestovné, nákup materiálu (spis č. 1854/S/07),
35. Klub slovenských turistov Manín, Považská Teplá, vo výške: 35 000,- Sk
- na usporiadanie turistických podujatí a činnosť klubu (spis č. 1035/S/07),
36. Mestská liga malého futbalu, Považská Bystrica, vo výške: 65 000,- Sk
- na realizáciu VII. Ročníka MLMF PB a náklady spojené s týmto športovým podujatím (spis č. 2021/S/07),
37. Šport klub, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,- Sk
- usporiadanie Považského cyklomaratónu 2007 (spis č. 2855/S/07),
38. TJ Mladosť Hliny pri VII. ZŠ, Považská Bystrica, vo výške: 60 000,-- Sk
- na činnosť TJ, cestovné a prenájom telocvične (spis č. 1898/S/07),
39. TJ Slovan, Považská Bystrica, vo výške: 24 000,– Sk
- na organizáciu Športový deň na Hlinách pre mládež a dospelých (spis č. 2713/S/07),
40. Atletický oddiel Olympia, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,-- Sk
- na prípravu talentovanej mládeže – atletika – cestovné, štartové a nákup športového materiálu (spis č. 1839/S/07),
41. Atletický oddiel Sparta, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,-- Sk
- na športovú činnosť mládeže atletického oddielu, súťaže družstiev a jednotlivcov, nákup základných potrieb na tréning (spis č. 1838/S/07),
42. Šachový klub, Považské Podhradie, vo výške: 13 000,– Sk
- na podporu šachu detí a mládeže v regióne PB, organizáciu turnajov, dopravu a ubytovanie na turnajoch (spis č. 2000/S/07),
43. TJ Skaličan, Praznov, vo výške: 40 000,– Sk
- na rekonštrukciu šatní a záchytných konštrukcií za bránami futbalového ihriska (spis č. 2703/S/07),
44. TJ Družstevník, Šebešťanová, vo výške: 85 000,- Sk
- na výstavbu základovej platne a obvodových múrov šatní (spis č. 2660/S/07),
45. Tenisový klub SPARTA, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,- Sk
- na zabezpečenie súťaže družstiev a turnajov jednotlivcov v tenise (spis č. 2018/S/07),
46. TJ Považan, Podvažie, vo výške: 75 000,- Sk
- na nákup nových unimobuniek (spis č. 2019/S/07),
47. ZTŠČ POBYS, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,- Sk
- na jubilejný XI. ročník Veľkej ceny mesta Považská Bystrica v leteckom modelárstve (spis č. 1029/S/07),
48. ZTŠČ POBYS, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,- Sk
- na usporiadanie X. ročníka Veľkej ceny mesta Považská Bystrica v streľbe (spis č. 1030/S/07)
49. Okresné združenie telesnej kultúry, Považská Bystrica, vo výške: 26 000,- Sk
- na plaveckú štafetu mládeže, obnovu značenia turistických chodníkov (spis č. 2687/S/07),
50. Okresné združenie telesnej kultúry, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2006 (spis č.1032/S/07),
51. Hokejový klub HK 95, Považská bystrica, vo výške: 120 000,- Sk
- na zabezpečenie pokrytia výdavkov mládežníckych mužstiev – tréneri, doprava, výstroj (spis č. 2004/S/07),
52. Skateboardový klub ENDE, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,- Sk
- na činnosť športového klubu, organizovanie súťaží, zhotovenie pomôcok na skateboarding (spis č. 2702/S/07),
53. TJ Olympionik, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,- Sk
- na rozvoj bedmintonu v meste (spis č. 2924/S/07),
54. BK Považská Bystrica, s. r. o., vo výške: 120 000,- Sk
- na projekt považskobystrickej školskej ligy, prinavrátenie športových súťaží do škôl (spis č. 2845/S/07),
- na fungovanie basketbalového klubu a príprava finálového turnaja MS starších žiakov (spis č. 2844/S/07),
55. TABLE TENNIS CLUB, Považská Bystrica, vo výške: 95 000,- Sk
- na prevádzkové náklady, náklady na štartovné, cestovné, nocľažné, zabezpečenie vybavenia pre súťaže (spis č. 2025/S/07),
56. Horolezecký klub Manín, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,- Sk
- na športové lezenie pre deti (spis č. 1944/S/07),
57. Klub slovenských turistov Sparta, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,- Sk
- na turistiku – cesta za poznaním, aktívnym odpočinkom a za zdravím (spis č. 2859/S/07),
58. Judo klub Sparta, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,- Sk
- na účasť na medzinárodných pretekoch, uskutočnenie IV. ročníka Medzinárodnej veľkej ceny mesta (spis č. 2856/S/07),
59. Futbalový klub Manín, Považská Teplá, vo výške: 85 000,- Sk
- na financovanie futbalového klubu (spis č. 2955/S/07),

60. Kajak kanoe klub, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,- Sk
- na vytvorenie podmienok pre rozvoj kanoistického športu mládeže (spis
č. 2860/S/07),
61. Radoslava Žišková, TEP-DANCE, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-Sk
- na kurz spoločenského tanca pre žiakov 9. ročníka ZŠ ukončený súťažou družstiev zo ZŠ (spis č. 2705/S/07),
62. Špeciálna základná škola internátna, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,- Sk
- športový a farebný svet očami detí, zabezpečenie plnohodnotného využívania mimoškolského času, reprezentácia

školy (spis č. 2050/S/07),
63. Stredné odborné učilište strojárske, Považská bystrica, vo výške: 25 000,- Sk
- na zlepšenie materiálneho vybavenia priestorov (spis č. 1998/S/07)
64. Obchodná akadémia, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,- Sk
- na jazykové sústredenie - ubytovanie učiteľov z Holandska a Belgicka, cestovné, vstupenky (spis č. 1351/S/07),
65. AMAVET, Žarnovická 7, 831 06 Bratislava, vo výške 30 000,- Sk
- na účasť Michala Valíčeka na svetovej súťaži Intel ISEF v Novom Mexiku (spis č. 1353/S/07),
66. Základná škola sv. Augustína, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,- Sk
- na rozšírenie a dovybavenie pôvodných priestorov telocvične (spis č. 2017/S/07),
67. Školský športový klub pri OA, Považská Bystrica, vo výške: 60 000,- Sk
- na rozvoj mládežníckeho volejbalu v Pov. Bystrici (spis č. 2917/S/07),
68. Základná umelecká škola – hudobný odbor, Dychový orchester, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,- Sk
- 30. výročie vzniku DO ZUŠ Pov. Bystrica – príprava a realizácia slávnostných koncertov (spis č. 2714/S/07),
69. Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Považská Bystrica, vo výške: 90 000,- Sk
- na medzinárodnú internetovú súťaž, tvorivú dieľňu Priedhorie (spis č. 2885/S/07),
- na výtvarné alternatívy – IX bienále, netradičná módna prehliadka (spis č. 2875/S/07),
- na činnosť galérie ZUŠka, 10. výročie a ďalšie aktivity v prospech kultúry v meste (spis č. 2868/S/07),
70. Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica, vo výške: 180 000,- Sk
- na rekonštrukciu školského ihriska (spis č. 2862/S/07),
71. Materská škola, Železničná 74, Pov. Bystrica, vo výške: 85 000,- Sk
- na športovo-relaxačnú zónu v školskej záhrade materskej školy (spis č. 2710/S/07),


C) súhlasí
1. súhlasí s uzatvorením dohôd – zmlúv o poskytnutí dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2007 so žiadateľmi, na účel a vo výške podľa bodu B) tohto unesenia,

2. s rozdelením zostatku prostriedkov z položky IV. Bod 2 g) ostatné transfery z výdavkovej časti rozpočtu v priebehu roka 2007 na základe rozhodnutia primátora mesta,


D) doporučuje
riešiť žiadosti v rámci možností kapitálového rozpočtu Mesta Považská Bystrica na rok 2007 týchto žiadateľov:

1. Nemocnica s poliklinikou, interné oddelenie, Považská Bystrica
- na zakúpenie EKG Cardipia 800 (spis č. 1792/S/07),
2. Nemocnica s poliklinikou, jednotka intenzívnej starostlivosti, Považská Bystrica
- na zakúpenie prenosného ECHO K6 prístroja (spis č. 2005/S/07),
3. Nemocnica s poliklinikou, detské oddelenie, Považská Bystrica
- na zakúpenie monitorov vitálnych funkcií pre detské oddelenie (spis č. 1849/S/07),
4. Občianske združenie Detský park, Považská Bystrica
- na vybudovanie komplexného detského ihriska na SNP (spis č. 6822/S/06),
5. Združenie Osmijanko Považská Bystrica
- na zriadenie detského ihriska Radosť na sídlisku Stred (spis č. 2711/S/07),
6. ZTŠČ POBYS, Považská Bystrica
- na dobudovanie viacúčelového ihriska s umelým trávnikom (spis
č. 1028/S/07),


E) neschvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2007 týmto žiadateľom:
1. Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica
- rekonštrukcia starej mechaniky Pianina Ethiénne Paris (spis č. 2001/S/07),
2. PX Centrum, Považská Bystrica
- portrét regionálneho historika a kronikára Aurela Rutšeka (1887 – 1960) (spis. č. 2002/S/07),
3. Partnerstvo pre rozvoj regiónov, n. o., Považská Bystrica
- vstup mesta do portálu Slovakia Travel and Buseness (spis č. 2654/S/07),
4. Klub Strážov, občianske združenie, Považská Bystrica
- na technické vybavenie a režijné náklady (spis č. 2716/S/07),
5. Centrum mladých, občianske združenie, Považská Bystrica
- na dopravu – Dembovec (spis č. 2717/S/07)
6. Ing. Božena Dobrovičová DOBRE, Považská Bystrica
- na zabezpečenie vydania knižky – reedícia (spis č. 2055/S/07),
7. Bulldog pub – Peter Zvak, Považská Bystrica
- na vybudovanie detského ihriska v športovom areáli (spis č. 2776/S/07),
8. Žilinská univerzita v Žiline – strojnícka fakulta, Bakalárske štúdium, pracovisko Považská Bystrica
- a zabezpečenie chodu Bakalárskeho štúdia (spis č. 1627/S/07),
9. Centrum voľného času, Považská Bystrica
- uskutočnenie reprezentatívnych výprav (spis č. 1896/S/07).

 


MUDr. Miroslav Adame
primátor mesta                     

Ing. Marcel Janco
prednosta MsÚ

I. overovateľ
MUDr Marta Kavecká

II. overovateľ
Jaroslav Petrík


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40413248

Úvodná stránka