Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2006

ROZDELENIE DOTÁCIÍ PRE ROK 2006

U z n e s e n i e
prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 27. 4. 2006
___________________________________________________________________
2/ Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2006 v rámci položky IV. bod 2 g) ostatné transfery
Predkladá: Ing. Ondičová, vedúca odboru kancelária primátora

Uznesenie číslo 14/2006
Mestská rada

A/ konštatuje,
že podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov nie je možné poskytnúť dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu týmto žiadateľom:
1. Ing. Božena Dobrovičová, Kukučínova 210/612, Považská Bystrica - na doplnok vydania knihy "S tebou Pane" (spis č. 2073/S/06),
2. Františka Matejková, Podvažie 106, Považská Bystrica - na zabezpečenie nového zdroja pitnej vody, vrt (spis č. 2170/S/06),
3. Basketbalový klub Považská Bystrica, s. r. o. - na nákup športových pomôcok (spis č. 2256/S/06),

B/ schvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2006 týmto žiadateľom:
1. Folklórny súbor BYSTRIČAN, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na podporu činnosti folklórneho súboru (spis č. 1479/S/06),
2. Fotoklub FÉNIX pri Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici,
vo výške: 10 000,-- Sk
- na činnosť fotoklubu (spis č. 2055/S/06),
3. Miestny odbor Matice slovenskej, Považská Bystrica, vo výške: 85 000,-- Sk
- na úhradu prevádzkových nákladov a na obnovu hrobu Alexandra Pongráca (spis č. 2028/S/06),
4. Gymnázium, Považská Bystrica
vo výške: 5 000,-- Sk
- na zabezpečenie činnosti Debatného klubu v šk. r. 2005/06 a 2006/2007 (spis č. 1529/S/06),
vo výške: 20 000,-- Sk
- na organizáciu divadelnej akadémie a jej repríz - prenájom (spis č. 2034/S/06),
5. Spolok dychová hudba STROJÁR, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na činnosť dychovej hudby, prenájom hudobnej miestnosti, nákup, oprava a čistenie hudobných nástrojov (spis č. 2022/S/06),
6. Považská knižnica, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,-- Sk
- na nákup knižničného fondu (spis č. 2044/S/06),

7. Centrum voľného času, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,-- Sk
- na projekt „Účasť na Majstrovstvách Európy mažoretiek 2006“ - zabezpečenie dopravy (spis č. 2059/S/06),
8. Slovenská speleologická spoločnosť Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, Považská Bystrica, vo výške 10 000,-- Sk
- na vydanie skladačky "Kras a jaskyne v okolí Pov. Bystrice" - náklady na vyhotovenie tlačových podkladov, vlastná tlač a knihárske spracovanie (spis č. 2068/S/06),
9. Špeciálna základná škola internátna, Považská Bystrica, vo výške:
20 000,-- Sk
- na zabezpečenie materiálneho vybavenia pre činnosť speváckeho a tanečného krúžku (spis č. 2045/S/06),
10. Žilinská univerzita v Žiline - Strojnícka fakulta, Bakalárske štúdium, pracovisko Považská Bystrica, vo výške: 510 000,-- Sk
- na zabezpečenie chodu bakalárskeho štúdia (spis č. 2021/S/06),
11. Základná umelecká škola - hudobný odbor, Považská Bystrica,
vo výške: 24 000,-- Sk
- na celoročné štúdijné sústredenie Detského hudobného súboru Melódia pred vystúpeniami (spis č. 2067/S/06),
vo výške: 30 000,-- Sk
- na umelecký zájazd Dychového orchestra ZUŠ do Francúzska - časť nákladov na dopravu (spis č. 2066/S/06),
vo výške: 20 000,-- Sk
- na vydanie hudobného CD, metodickej pomôcky pre komornú hudbu, uhradenie časti nákladov (spis č. 2056/S/06),
12. Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na slávnostnú vernisáž výstavy a recepciu pri príležitosti 45 rokov činnosti výtvarného odboru, 15. výročie samostatnej ZUŠ - VO a 10. výročie udelenia čestného názvu ZUŠ I. W. Kráľa (spis č. 1575/S/06),
13. Slovenský červený kríž, sekretariát územného spolku, Považská Bystrica, vo výške: 35 000,-- Sk
- na oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi (darček, obed, občerstvenie, dopravné karty a ich dobitie), na propagáciu a skvalitnenie bezpríspevkového darcovstva krvi, na zdravotnú činnosť (spis č. 2025/S/06),
14. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, základná organizácia nedoslýchavých, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na zabezpečovanie činnosti ZO SZSP (spis č. 1442/S/06),
15. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia 02, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na rozvoj tvorivých aktivít ľudí so zdravotným postihnutím - deň matiek, posedenie v prírode, poznávacie zájazdy a rekondično-integračné pobyty, členské schôdze (spis č. 1532/S/06),
16. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia 01, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na kultúrne a športové podujatia, nájom, rehabilitačné pobyty (spis č. 2046/S/06),
17. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia Považská Teplá, vo výške: 10 000,-- Sk
- na činnosť ZO a klubu (spis č. 2047/S/06),
18. Svojpomocný klub stomikov ILCO, Považská Bystrica, vo výške:
15 000,-- Sk
- na zabezpečenie činnosti ILCO klubu (spis č. 1109/S/06),
19. Klub Sclerosis multiplex pri SZMS, Považská Bystrica, vo výške:
20 000,-- Sk
- na rekondičný pobyt členov klubu - Paralia Grécko (spis č. 1110/S/06),
20. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Klub OMD Manín Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na Boccia sústredenie 2006 (spis č. 2023/S/06),
21. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č. 29, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na kurz sociálnej rehabilitácie pre zrakovo postihnutých (spis č. 1530/S/06),
22. Občianske združenie Zdravá Duša, Považská Bystrica, vo výške:
10 000,-- Sk
- na vydávanie časopisu a informačnej skladačky (spis č. 2072/S/06),
23. Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,-- Sk
- na poskytnutie akútnej pomoci občanom bez domova počas nepriaznivých poveternostných podmienok (spis č. 2024/S/06),
24. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub SPaA SR, Považská Bystrica, vo výške: 5 000,-- Sk
- na úhradu prevádzkových nákladov (spis č. 2029/S/06),
25. Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica
vo výške: 275 000,-- Sk
- na opravu videogastroskopu (spis č. 2399/S/06),
vo výške: 450 000,-- Sk
- na zakúpenie digitálnej kamery s videolaparoskopom pre chirurgické oddelenie NsP (spis č. 2401/S/06),
26. Klub Rekreačná telesná výchova a šport Považská Bystrica, vo výške: 5 000,-- Sk
- na úhradu nájomného za telocvičňu na ZŠ Školská (spis č. 2049/S/06),
27. Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,-- Sk
- na usporiadanie turistických podujatí a činnosť klubu (spis č. 2026/S/06),
28. Mestská liga malého futbalu Považská Bystrica
vo výške: 25 000,-- Sk
- na turnaj o pohár primátora mesta Pov. Bystrica - VI. ročník (spis č. 2062/S/06),
vo výške: 25 000,-- Sk
- na realizáciu VI. ročníka MLMF Pov. Bystrica a náklady spojené s týmto športovým podujatím (spis č. 2061/S/06),
29. Šport klub Považská Bystrica, vo výške: 30 000,-- Sk
- na usporiadanie Považského cyklomaratónu (spis č. 2091/S/06),
30. Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica, vo výške: 60 000,-- Sk
- na činnosť TJ Mladosť, cestovné, prenájom telocvične (spis č. 2037/S/06),
31. Telovýchovná jednota Slovan Považská Bystrica, vo výške: 24 000,-- Sk
- na Športový deň na Hlinách pre mládež a dospelých (spis č. 2051/S/06),
32. Atletický oddiel Olympia, Považská Bystrica, vo výške:
20 000,-- Sk
- na prípravu talentovanej mládeže - atletika - cestovné, štartovné a nákup športového materiálu (spis č. 2039/S/06),
33. Atletický oddiel SPARTA, Považská Bystrica, vo výške: 40 000,-- Sk
- na zabezpečenie športovej činnosti mládeže AO Sparta, súťaže družstiev a jednotlivcov, nákup základných potrieb na tréning (spis č. 230/S/06),
34. Šachový klub Považské Podhradie, Považská Bystrica, vo výške:
10 000,-- Sk
- na podporu šachu detí a mládeže v regióne, organizáciu turnajov, dopravu a ubytovanie na turnajoch (spis č. 1454/S/06),
35. Plavecký klub Považská Bystrica, vo výške: 30 000,-- Sk
- na podporu Veľkej ceny Pov. Bystrice v plávaní EUROSWIM 2006 (spis č. 2064/S/06),
36. TJ Skaličan Praznov, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,-- Sk
- na rekonštrukciu spoločenskej miestnosti a sociálneho zariadenia (spis č. 2050/S/06),
37. Tenisový klub Sparta, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na zabezpečenie súťaže družstiev a turnajov jednotlivcov v tenise (spis č. 1448/S/06),
38. Horolezecký klub Manín, Považská Bystrica, vo výške: 5 000,-- Sk
- na organizovanie pretekov detí a mládeže v Pov. Bystrici (spis č. 2092/S/06),
39. Telovýchovná jednota Považan Podvažie, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,-- Sk,
- na rekonštrukciu šatní TJ Považan Podvažie (spis č. 2027/S/06),
40. Združenie technických športov a činností POBYS Považská Bystrica
vo výške: 297 460,-- Sk
- na vybudovanie viacúčelového miniihriska (spis č. 1111/S/06),
vo výške: 6000,-- Sk
- na Deň športu pre deti z detských domovov pod záštitou primátora mesta (spis č. 1113/S/06),
vo výške: 10 000,-- Sk
- na jubilejný X. ročník Veľkej ceny mesta Pov. Bystrica v leteckom modelárstve (spis č. 1114/S/06),
vo výške: 10 000,-- Sk
- na usporiadanie IX. ročníka Veľkej ceny mesta Pov. Bystrica v streľbe (spis č. 1112/S/06),
41. Okresné združenie telesnej kultúry, Považská Bystrica
vo výške: 15 000,-- Sk
- na plaveckú štafetu mládeže a nohejbalový turnaj pod záštitou primátora (spis č. 2019/S/06),
vo výške: 12 000,-- Sk
- na vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2005 (spis č. 2048/S/06),
42. Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Považská Bystrica, vo výške: 50 000,-- Sk
- na tvorbu a ochranu ŽP - rybárske revíry v Pov. Bystrici a podporu činnosti MsO SRZ v oblasti práce s mládežou (spis č. 2223/S/06),
43. JUDO klub Sparta Považská Bystrica, vo výške: 30 000,-- Sk
- na usporiadanie medzinárodnej Veľkej ceny primátora mesta Pov. Bystrica (spis č. 2402/S/06),
44. TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica, vo výške: 60 000,-- Sk
- na úhradu prevádzkových nákladov, nákladov na štartovné, cestovné, nocľažné, zabezpečenie vybavenia pre súťaže (spis č. 2257/S/06),
45. Evanjelický a. v. cirkevný zbor, Považská Bystrica, vo výške: 80 000,-- Sk
- na výmenu starých okien, úpravu okolia a činnosť zboru (spis č. 1531/S/06),
46. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica, vo výške: 120 000,-- Sk
- na reštaurovanie prícestného stĺpa so sochou Panny Márie (spis č. 2058/S/06),
47. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Jasenica, vo výške: 250 000,-- Sk
- na dostavbu rímskokatolíckeho kostola - Podvažie (spis č. 2068/S/06),
48. Miestny klub Slovenského Orla, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,-- Sk
- na uhradenie nákladov na nájom (spis č. 3036/S/06),
49. Materské centrum Včielka občianske združenie, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,-- Sk
- na výstavbu detského ihriska pri Materskom centre VČIELKA (spis č. 2052/S/06),
50. Spolok na záchranu zvierat v Považskej Bystrici, vo výške: 50 000,-- Sk
- na pomoc opusteným, týraným a strateným zvieratám - náklady na prevádzku útulku (spis č. 2060/S/06),
51. Základná organizácia SZOPK pri SEV PONIKLEC, Považská Bystrica, vo výške: 60 000,-- Sk
- na projekty „Životné prostredie a zdravie pre deti a mládež mesta Považská Bystrica“ a „Zlepšenie životného prostredia v meste, v obci, kde žijeme a pôsobíme“ (spis č. 2092/S/06),
52. Kynologický klub Rozkvet, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na zakúpenie krovinorezu pre potreby klubu (spis č. 2035/S/06),
53. Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia č. 1, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na zabezpečenie činnosti, rekondičné pobyty, cestovné, akcie, výročia, jubileá (spis č. 2042/S/06),
54. Slovenský zväz VTNP-PTP Považská Bystrica, vo výške: 15 000,-- Sk
- na úhradu poplatkov za nájomné a činnosť klubu (spis č. 2171/S/06),
55. Združenie účastníkov káblovej televízie v Zemianskom Kvášove, Považská Bystrica, vo výške: 130 000,-- Sk
- na rekonštrukciu káblových rozvodov (spis č. 2397/S/06),

C/ odporúča
primátorovi mesta v súlade s uznesením MZ č. 14/2006 bod D/1 vykonať rozpočtové opatrenie zvýšením položky rozpočtu IV. bod 2g) ostatné transfery na sumu 3 500 tis. Sk,


D/ súhlasí
s uzatvorením dohôd - zmlúv o poskytnutí dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2006 so žiadateľmi, na účel a vo výške podľa bodu B/ tohto uznesenia,

E/ splnomocňuje
primátora mesta rozdeliť zostatok prostriedkov z položky IV. bod 2g) ostatné transfery z výdavkovej časti rozpočtu, v priebehu roka 2006, podľa aktuálnej potreby,

F/ neschvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2006 týmto žiadateľom:
1. Považská knižnica, Považská Bystrica - na kultúrno-výchovnú činnosť - literárne kvízy, súťaže, besedy so spisovateľmi a vydavateľmi (spis č. 2030/S/06),
2. Centrum voľného času, Považská Bystrica - na akciu „Poď s nami, poď medzi nás" - cestovné, ubytovanie, strava, propagácia (spis č. 1534/S/06),
3. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - na získanie nového muzeálneho predmetu - bričky formou kúpy (spis č. 1481/S/06) a na rekonštrukciu starej mechaniky Pianina Ethiéne Paris (spis č. 1480/S/06),
4. PX Centrum, Považská Bystrica - na nákup nových liptovských krpcov pre Folklórny súbor Považan (spis č. 1443/S/06) a na nákup nových súkenných nohavíc pre FS Považan a Seniorpovažan (spis č. 1453/S/06),
5. Obchodná akadémia, Považská Bystrica - na výmenný pobyt študentov, pokrytie časti výdavkov počas návštevy belgických študentov v Pov. Bystrici (spis č. 2033/S/06),
6. Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Považská Bystrica - na činnosť Galérie ZUŠka, Výtvarné alternatívy (spis č. 1582/S/06),
7. Diecézna charita Nitra, Detský charitný dom Považská Bystrica - na pomoc deťom po ukončení náhradnej výchovy po 18. roku veku - náklady na vytvorenie prechodného ubytovania (spis č. 1536/S/06),
8. TJ Družstevník Šebešťanová, Považská Bystrica - na zhotovenie elektrickej NN prípojky (spis č. 2065/S/06),
9. Rádioklub Manín, Považská Bystrica - na zakúpenie vysielacieho a prijímacieho zariadenia (spis č. 1574/S/06).

Ing. Ľuboš Lackovič
primátor mesta
 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40390640

Úvodná stránka