Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2017

Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2017

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica, schváleným MZ č. 97/2011, zo dňa 13. 10. 2011,  upravené doplnkom č. 1, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 39/2012 z 28. 6. 2012 a doplnkom č. 2 schválený uznesením MZ č. 86/2013 z 12. 12. 2013, žiadatelia o dotáciu z programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery a položka 3. odchyt  túlavých zvierat môžu svoje žiadosti zasielať na MsÚ Považská Bystrica od 17. januára 2017 do 31. marca 2017.

 

Vymedzenie okruhu subjektov na poskytnutie dotácie

 1. Z rozpočtu Mesta možno podľa tohto nariadenia poskytnúť dotácie výlučne právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.
 1. Dotácie z rozpočtu Mesta možno poskytnúť len na podporu:
 1. všeobecne prospešných služieb ustanovených § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
 2. verejnoprospešného účelu ustanoveného § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a zmene občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
 3. podnikania a zamestnanosti.
   

Rozpočtovanie a schvaľovanie dotácií

Finančné prostriedky na dotácie sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel ich použitia v rámci rozpočtových možností Mesta vždy na príslušný rozpočtový rok  a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. V rámci schváleného rozpočtu Mesta na príslušný rozpočtový rok mestské zastupiteľstvo svojím uznesením môže splnomocniť mestskú radu rozhodovať o použití prostriedkov na dotácie na pokrytie požiadaviek  v zmysle jednotlivých žiadostí.
 

Podmienky poskytnutia dotácií

Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej Mestu Považská Bystrica, ktorú je potrebné doručiť na Mestský úrad Považská Bystrica:

 1. do 31. marca 2017,
 2. vo výnimočných prípadoch aj počas príslušného rozpočtového roka.

 

A. Žiadateľ o poskytnutie dotácie vo výške do 1 500 eur je  povinný predložiť:

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Považská Bystrica pre rok 2017  s presnou špecifikáciou jej účelovosti.
 2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá žiadne záväzky voči Mestu, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 3. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy subjektu podávajúceho žiadosť spolu s potvrdením  o registrácii na Ministerstve vnútra SR, prípadne s potvrdením iného druhu, ktorý hodnoverne preukáže, že subjekt je aktívny).
 4. Výpis z príslušného registra (obchodný, živnostenský) ak je žiadateľ osobou zapísanou v registri.
 5. Doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať za organizáciu (menovací dekrét, výročná správa, poverenie).
 6. Aktuálny výpis z účtu v peňažnom ústave.
 7. Doklad o pridelení IČO a DIČ.

 

V prípade opakovaného podávania žiadostí (v priebehu nasledujúcich rokov) žiadateľ predloží iba náležitosti uvedené v bodoch 1, 2, 6 a čestné vyhlásenie o pravdivosti a platnosti dokladov odovzdaných v minulých rokoch.

 

B. Žiadateľ o poskytnutie dotácie vo výške nad 1 500 eur je  povinný predložiť:

 1. Všetky náležitosti uvedené v bodoch 1. – 7.  
 2. Spracovaný projekt.

 

UPOZORNENIE:

 

1.   Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie

      dotácie vysporiadané záväzky voči Mestu.

 1. Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej zabezpečiť celú činnosť žiadateľa. O dotáciu možno žiadať najviac do výšky 50 % z celkových nákladov na podujatie alebo konkrétnu činnosť žiadateľa.
 2. Na jedno podujatie, resp. akciu možno schváliť žiadosť iba jedného žiadateľa, ktorý bude príslušnú akciu zabezpečovať v rozhodujúcej miere. V prípade ak nemožno jednoznačne určiť mieru zabezpečenia akcie pripravovanej viacerými žiadateľmi, prednostne sa bude posudzovať žiadosť o dotáciu, ktorá bola doručená na mestský úrad skôr.
 3. Tomu istému žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu len jedenkrát ročne.

       V prípade, že mestské zastupiteľstvo alebo mestská rada vyčlení čiastku pre primátora

       mesta z rozpočtovanej sumy na dotácie z rozpočtu Mesta na príslušný rozpočtový rok,

       tento môže z vyčlenenej čiastky poskytnúť tomu istému žiadateľovi aj ďalšiu dotáciu

      v príslušnom kalendárnom roku

 1. Dotáciu nie je možné poskytnúť:
 1. politickým stranám, hnutiam a ich koalíciám,
 2. na úhradu miezd, odmien a na honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,
 3. na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 4. na nákup potravín, občerstvenia, alkoholických a nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
 5. na splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z poskytnutých úverov a iných záväzkov žiadateľa (pokuty, penále a pod.).
 1. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 2. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom a prijímateľom dotácie po schválení žiadosti príslušným orgánom mesta.
 3. Príjemca dotácie je povinný uvádzať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch a v mediálnych výstupoch pri propagácii akcie informáciu o finančnej podpore Mesta.

 

Termín na predkladanie žiadostí: 17. 1.  2017 – 31. 3.  2017.

 

Tlačivá je možné získať:

 

1. u  Mgr.  Zuzany Makovej,  Mestský úrad, Pov. Bystrica

    t. č.: 4305223, 0918 180 022

    e-mail: zuzana.makova@povazska-bystrica.sk

2. na webovej stránke mesta: www.povazska-bystrica.sk

    (časť Dokumenty - Finančné dotácie)

 

Zodpovedná osoba za administráciu žiadostí a projektov: Mgr. Zuzana Maková


 

Dotácia nad 1500,- eur

Projekt_2017.rtf(100.1 kB)Projekt_2017.rtf

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40208917

Úvodná stránka