Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 31/2018 zo dňa 1. 3. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne:

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

    a) stavba prevádzkovej budovy súpisné číslo 1159  s príslušenstvom, postavená na pozemku C KN parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
    b) pozemok C KN parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Bližšie informácie sú v priložených súboroch.


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38978306

Úvodná stránka