Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018Vytlačiť
 

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA, Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica vyhlasuje na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 30/2018 zo dňa 1. 3. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne:

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

a) stavba kultúrneho strediska súpisné číslo 1475 s príslušenstvom, postavená na pozemku KN C parc. č. 2418/51 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2

b) pozemok KN C parc. č. 2418/51 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2

c) novovytvorený pozemok KN C parc. č. 2418/86 druh pozemku ostatná plocha o výmere 309 m2, odčlenený z pozemku KN C parc. č. 2418/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 10 3520 m2 podľa GP  č. 34/17, zo dňa 17.5. 2017 vyhotoveného vyhotoviteľom  Ing. Vladimírom  Hanincom.

Bližšie informácie sú v priložených súboroch.


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38978771

Úvodná stránka