Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

1. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 173/3, druh pozemku orná pôda o výmere 51 m² odčleneného geometrickým plánom č. 04/2018 z pozemku C KN parc. č. 173/1, druh pozemku orná pôda
o výmere 133 m2, zapísaného na LV č. 409 v k. ú. Dolný Moštenec,

2. prevod pozemku C KN parc. č. 556/141, druh pozemku orná pôda o výmere 303 m2, zapísaného na LV č. 4241 v k. ú. Považské Podhradie,

3. prevod novovytvorených pozemkov C KN parc. č. 3328/297, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 79 m² a C KN parc. č. 3328/298, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 26 m², odčlenených
geometrickým plánom č. 64/2017 z pozemku C KN parc. č. 3328/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 9197 m², zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica,

4. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 2245/165, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 80/2016 z pozemku C KN parc. č. 2245/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 267 m2, zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica,

5. prevod novovytvorených pozemkov C KN parc. č. 3883/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1213 m² a C KN parc. č. 3883/5, druh pozemku ostatná plocha o výmere 37 m², odčlenených geometrickým plánom č. 19/2018 z pozemku C KN parc. č. 3883/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14 646 m², zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38576821

Úvodná stránka