Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-3/2017Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica

vyhlasuje

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 77/2017 zo dňa 12. 06. 2017 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne:

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

a/ budova „Verejné WC“ súpisné číslo 2641 na sídlisku Stred, postavená na pozemku KN C parc. č. 145/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 123 m2

b/ pozemok KN C parc. č. 145/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 123 m2

c/ pozemok KN C parc. č. 145/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 47 m²

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie OVS-3-2017.rtf OVS-3-2017.rtf (182.4 kB)

 
 

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34234198

Úvodná stránka