Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2017Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica     

vyhlasuje

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 76/2017 zo dňa 12. 06. 2017 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne:

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

a/ stavba administratívnej budovy súpisné číslo 40 s príslušenstvom, postavená na pozemku KN C parc. č. 239, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1258 m2

b/ pozemok KN C parc. č. 239, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1258 m2

c/ novovytvorený pozemok KN C parc. č. 145/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 234 m², odčlenený z pozemku KN C parc. č. 145/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 80784 m² podľa GP č. 35/17 zo dňa 17. 5. 2017, vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Vladimírom Haníncom, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 24. 05. 2017 pod číslom 336/2017.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie OVS-2-2017.rtf OVS-2-2017.rtf (169.9 kB)

 
 

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34234339

Úvodná stránka