Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-1/2017Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica

vyhlasuje

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 75/2017 zo dňa 12. 06. 2017 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne: 

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

    a) stavba kultúrneho strediska súpisné číslo 1475 s príslušenstvom, postavená na pozemku KN C parc. č. 2418/51 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2
    b) pozemok KN C parc. č. 2418/51 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2
    c) novovytvorený pozemok KN C parc. č. 2418/86 druh pozemku ostatná plocha o výmere 309 m2, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 2418/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 10 3520 m2 podľa GP  č. 34/17, zo dňa 17. 5. 2017 vyhotoveného vyhotoviteľom  Ing. Vladimírom  Hanincom, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 24. 05. 2017 pod číslom 332/2017.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie OVS-1-2017.rtf OVS-1-2017.rtf (181.9 kB)

 
 

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34294115

Úvodná stránka