Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Teplo GGE - Oznámenie o prerušení dodávky tepla a teplej úžitkovej vodyVytlačiť
 

Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica, oznamuje svojim odberateľom tepla, že v zmysle § 26, ods. 1, písm. a) Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike bude z dôvodu vykonávania plánovaných opráv, údržby a revízií energetických zariadení prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre všetkých odberateľov napojených na horúcovodný rozvod tepla SCZT z TEPLÁRNE Považská Bystrica, s.r.o , t. j. sídliská Strojárenská štvrť, Stred, Domanižanka, Lány, Rozkvet a SNP

v dňoch 29.7.2017 až 1.8.2017

Dodávka bude obnovená po ukončení prác dňa 2.8.2017 o 5,00 hod.


 
 

Hromadné čerpanie dovolenky - Mestský úrad v Považskej Bystrici Vytlačiť
 

V dňoch 24. – 28. júla 2017 bude Mestský úrad v Považskej Bystrici zatvorený z dôvodu hromadného čerpania dovolenky.

V uvedených dňoch bude MATRIČNÝ ÚRAD V POVAŽSKEJ BYSTRICI vybavovať len úmrtné listy v čase od 8,00 do 11,30 hod.. Použite prosím vchod z dvora, cez mestskú políciu (použite zvonček).


 
 

Pracovná ponuka - opatrovateľ/opatrovateľka detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica

príjme do zamestnania


OPATROVATEĽA / OPATROVATEĽKU DETÍ V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA – DUKELSKÁ 977, POVAŽSKÁ BYSTRICA

s predpokladaným nástupom od 4. septembra 2017.

 

Požadujeme:

 • úplné stredné alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore:
 • vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť  alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo zdravotnícky asistent alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné alebo vyššie odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa a uchádzač absolvoval akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín,
 • prax v uvedených odboroch je vítaná,
 • morálne a osobnostné predpoklady pre prácu s deťmi,
 • trestná bezúhonnosť.

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania v požadovanom odbore (nevyžaduje sa, aby bola úradne overená),
 • zdravotný preukaz – dodatočne predloží iba úspešný uchádzač,
 • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – dodatočne predloží iba úspešný uchádzač.

 

            Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 31. 7. 2017 do 12,00 hod. na adresu:

Mestský úrad
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica

 

Bližšie informácie získate na t. č. 042/4305225 a na e-mailovej adrese daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk

Poznámka:

Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Považská Bystrica na spracovanie osobných údajov pre potreby obsadzovania vyššie uvedenej pracovnej pozície.


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom časti pozemku o rozlohe 30 m² z parcely KN C č. 5980 o celkovej výmere 4189 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanom na LV č. 4376 vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-1/2017Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica

vyhlasuje

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 75/2017 zo dňa 12. 06. 2017 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne: 

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

  a) stavba kultúrneho strediska súpisné číslo 1475 s príslušenstvom, postavená na pozemku KN C parc. č. 2418/51 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2
  b) pozemok KN C parc. č. 2418/51 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2
  c) novovytvorený pozemok KN C parc. č. 2418/86 druh pozemku ostatná plocha o výmere 309 m2, odčleneného z pozemku KN C parc. č. 2418/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 10 3520 m2 podľa GP  č. 34/17, zo dňa 17. 5. 2017 vyhotoveného vyhotoviteľom  Ing. Vladimírom  Hanincom, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 24. 05. 2017 pod číslom 332/2017.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie OVS-1-2017.rtf OVS-1-2017.rtf (181.9 kB)

 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-2/2017Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica     

vyhlasuje

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 76/2017 zo dňa 12. 06. 2017 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne:

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

a/ stavba administratívnej budovy súpisné číslo 40 s príslušenstvom, postavená na pozemku KN C parc. č. 239, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1258 m2

b/ pozemok KN C parc. č. 239, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1258 m2

c/ novovytvorený pozemok KN C parc. č. 145/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 234 m², odčlenený z pozemku KN C parc. č. 145/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 80784 m² podľa GP č. 35/17 zo dňa 17. 5. 2017, vyhotoveného vyhotoviteľom Ing. Vladimírom Haníncom, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 24. 05. 2017 pod číslom 336/2017.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie OVS-2-2017.rtf OVS-2-2017.rtf (169.9 kB)

 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-3/2017Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica

vyhlasuje

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 77/2017 zo dňa 12. 06. 2017 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne:

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

a/ budova „Verejné WC“ súpisné číslo 2641 na sídlisku Stred, postavená na pozemku KN C parc. č. 145/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 123 m2

b/ pozemok KN C parc. č. 145/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 123 m2

c/ pozemok KN C parc. č. 145/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 47 m²

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie OVS-3-2017.rtf OVS-3-2017.rtf (182.4 kB)

 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže OVS-4/2017Vytlačiť
 

MESTO  POVAŽSKÁ  BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica

vyhlasuje

na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 78/2017 zo dňa 12. 06. 2017 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku mesta –  stavby a pozemkov nasledovne:

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok Mesta Považská Bystrica v k. ú. Považská Bystrica zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, a to:

a/ stavba prevádzkovej budovy súpisné číslo 1159  s príslušenstvom, postavená na pozemku KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

b/ pozemok KN C parc. č. 3367/5 o výmere 2793 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie OVS-4-2017.rtf OVS-4-2017.rtf (159.8 kB)

 
 

Letná fotografická súťaž FotoROZKVET 2017Vytlačiť
 

logo_fotorozkvet.jpg

17. ročník letnej fotografickej súťaže na sídlisku Rozkvet

 

Výbor mestskej časti Rozkvet a PX Centrum Považská Bystrica vyhlasujú 17. ročník letnej fotografickej súťaže FotoROZKVET 2017. S príchodom leta opätovne prichádza aj ponuka na súťažnú prehliadku fotografií skúsených i začínajúcich autorov. Motívom súťaže je zachytiť na fotografiách nevšedné pohľady, okamihy a atmosféru sídliska a mesta, ale aj momenty zo života, nálad, radostí a starostí jeho obyvateľov a prezentovať ich na výstave fotografií. Súťaž je určená predovšetkým obyvateľom sídliska, ale zúčastniť sa jej môže každý obyvateľ mesta, ktorý dodrží podmienky súťaže. Tento rok vyhlasujeme súťaž v nasledovných témach:

 

 1. Sídliskový príbeh (život a dianie na mestskom sídlisku zachytené objektívom fotoaparátu)
 2. Môj najkrajší cestovateľský zážitok (obrazové dojmy z poznávania Slovenska a sveta)
 3. Niečo z archívu ... (... to najlepšie z archívu, čo by mali vidieť aj iní ..., voľná téma)

 

Fotografická súťaž začína 1. júna 2017 zverejnením súťažných podmienok a tém. Do všetkých súťažných tém je možné prihlásiť tradičné klasické fotografie na fotografickom papieri alebo digitálne snímky vo formáte JPG. Klasické fotografie minimálneho odporúčaného formátu 13x18 cm označené na zadnej strane menom autora, adresou, e-mailovou adresou a kontaktným telefónnym číslom doručte alebo posielajte najneskôr do 31. júla 2017 na adresu: Ing. Juraj Pekár, Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica alebo doručte do redakcie PB noviniek, Mestský úrad, Centrum 2/3. Digitálne fotografické snímky v elektronickom formáte posielajte doplnené uvedenými údajmi e-mailom na adresy uvedené v súťažných podmienkach. Podrobné podmienky fotografickej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.povazska-bystrica.sk, v záložke Samospráva/Výbory v mestských častiach/VMČ Rozkvet. Najlepšie fotografie budú ocenené a vystavené na výstave v priestoroch Súkromnej základnej školy DSA, Rozkvet 2047 na sídlisku v auguste počas konania Helenských hodových slávností a neskôr vo výstavných priestoroch kina Mier. Tešíme sa na Vašu účasť a zaujímavé súťažné fotografie!

 

VMČ Rozkvet

 

FOTOROZKVET2017 - leták

 

Fotografie ocenené v minulom ročníku:

 

J. Harvánek_Práca ľudských rúk.jpgJ. Harvánek_V lone prírody.jpgK. Šimečíková_Pohovka pod vysokým napätím.jpgK. Šimečíková_Vyfarbená krajina.jpgL. Slamka_Most pýšiaci sa nad mestom.jpgM. Dvorščíková_ako v minulosti._.jpgM. Klein_Kľak.jpgM. Kolník_Kŕmenie holubov.jpgMgr. J. Kotačka_Hrad.jpgMgr. J. Kotačka_tv.jpgMgr. M. Kotačková_Metro.jpgN. Deáková_World Wild Web.jpgN. Findrová_Človek pred objektívom.jpgP. Savko_Slniečka.jpg


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.Vytlačiť
 

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcich časoch a lokalitách:

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

 


 
 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach mesta Považská BystricaVytlačiť
 

prezentácia projektu


 
 

Dôležité telefónne čísla a informácieVytlačiť
 

 

Protikorupčná linka Mesta Považská Bystrica

Na základe rozhodnutia primátora mesta bola zriadená protikorupčná linka mesta Považská Bystrica - č. t. 0918/180035. K uvedenej linke je jediný prístup, a to hlavným kontrolórom mesta Považská Bystrica. Linka umožňuje aj anonymné hlásenie každého podozrenia z korupčného prípadne klientelistického konania úradníkov a ďalších dotknutých osôb.

 

Zimná údržba

  Zimnú údržbu miestnych komunikácií v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí: Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Praznov, Podmanín, Považská Teplá, Vrtižer, Zemiansky Kvášov, Horný a Dolný Moštenec, Horný a Dolný Milochov bude vykonávať spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Kontakt:

Občania môžu svoje pripomienky k výkonu zimnej údržby hlásiť dispečerovi zimnej údržby na číslo telefónu : 0911 906 150

 

Komunálny odpad a letná údržba

  Vývoz komunálneho odpadu a letnú údržbu v meste Považská Bystrica zabezpečuje firma Megawaste Slovakia s.r.o., Ulica Nová 134, 017 01  Považská Bystrica.

Kontakt:

tel: 042 / 432 10 06 alebo 042 / 432 10 07
Fax: 042 / 432 10 02
e-mail: megawaste@megawaste.sk

V prípade nejasností môžete kontaktovať aj pracovníkov Mestského úradu v Považskej Bystrici na t. č. 042 / 430 53 24.

Nahlasovanie čiernych skládok odpadu 

 Na žiadosť občanov mesto Považská Bystrica sprevádzkovalo e-mailovú schránku s adresou tko@povazska-bystrica.sk, ktorá bude v správe Mestskej polície v Považskej Bystrici. Obyvatelia mesta tak majú možnosť zasielať aj fotografický materiál a elektronickou formou upozorniť na tých, ktorí na území mesta zakladajú nepovolené skládky, prípadne nedodržiavajú stanovený časový harmonogram vývozu komunálneho odpadu a pravidlá nakladania s jednotlivými druhmi odpadov podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica.

 

Verejné osvetlenie

   Prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach vykonáva firma ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Rampová 5, Košice. Občania môžu poruchy verejného osvetlenia hlásiť na bezplatnej nonstop telefónnej linke 0800 175 660.

   Hlásenie porúch verejného osvetlenia je možné aj prostredníctvom elektronického formulára na nasledovnom odkaze: http://www.elvo.sk/hlasenie/?mesto=PB.

 

Správa mestských cintorínov

Prevádzkovateľom cintorínov v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach je v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 641/2015 – OSMaOH, zo dňa 18.12.2015, spoločnosť A - ARCHA, s. r. o. 

VYBAVOVACIA KANCELÁRIA:

Kancelária spoločnosti pre vybavenie vyššieuvedených záležitostí sa nachádza v Považskej Bystrici, Stred, v predajni kvetinárstva pri Dome služieb.

konateľ spoločnosti: Miroslav Nemčík

e-mail:   miro.nemcik@centrum.sk

mobil: +421 902 740 409

Pohrebná služba je k dispozícii NONSTOP vrátane sviatkov a nedieľ na telefónnom čísle: +421 902 740 409.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K SPRÁVE CINTORÍNOV
 

Ostatné čísla:

112 - koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Požiarna ochrana     150
Záchranná služba    155
Polícia                     158
Mestská polícia        159

 

Varovanie obyvateľstva:

  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti bude obyvateľstvo vyrozumené a varované priamym vstupom do vysielania TV Považie, ako aj oznamom na webovej stránke Mesta Považská Bystrica. 

   V zmysle článku 1. ods. 2 Zmluvy o poskytovaní vyrozumenia pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej udalosti, uzatvorenej v zmysle uznesenia č. 12/2009 zo 14. 9. 2009 Bezpečnostnej rady obvodu Považská Bystrica medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o., sa dodávateľ zaväzuje okamžite zabezpečiť pre objednávateľa – Mesto Považská Bystrica na základe požiadania odvysielanie varovania – výstrahy pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej situácie. Varovanie obyvateľstva sa uskutoční odvysielaním slovnej informácie pre obyvateľstvo priamym vstupom do televízneho vysielania v dopredu dohodnutých intervaloch, ako aj formou infotextu.


Čo treba vedieť pri varovaní obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti?

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!!!

 

Správa bytov

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3544/R
IČO: 36 012 424, DIČ: 2020441027, IČ DPH: SK2020441027

 


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica - propagácia projektuVytlačiť
 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a odstránenie tepelnotechnických a hygienických nedostatkov budovy Mestského úradu v Považskej Bystrici. V rámci hlavnej aktivity projektu budú zrealizované beznákladové opatrenia (vedenie evidencie o spotrebe tepla, vyhodnocovanie zistených údajov a prijímanie nápravných opatrení) a vysokonákladové opatrenia (modernizácia osvetlenia, zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií). Výsledkom zrealizovaného projektu bude ročná úspora energií vo výške 58,9 %, v dôsledku čoho sa budova zaradí do kategórie nízkoenergetických budov, vďaka čomu sa zmierni negatívny dopad na životné prostredie. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

obrázok k propagácii projektu


 
 

dnes je: 26.7.2017

meniny má: Anna, Hana

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

31303920

Úvodná stránka