Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky - Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore.


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje

zámer  prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu  

na prenájom časti pozemku o rozlohe  42,6 m² z  parcely E KN  č. 1445/2 o celkovej výmere 9097 m², druh pozemku  ostatná plocha, v katastrálnom území Praznov, zapísanom na LV č. 1287  vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Účelom využitia pozemku je vybudovanie vjazdu na pozemok C KN  parc. č. 879/8     v k. ú. Praznov  za účelom výstavby rodinného domu.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.Vytlačiť
 

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcich časoch a lokalitách:

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

 


 
 

Žrebovanie plôch na umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane pre voľby prezidenta SRVytlačiť
 

Oznamujeme politickým stranám a politickým hnutiam zastúpeným v NR SR a petičným výborom, ktorých návrh (podľa § 103 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) predseda NR SR prijal, že plochy na umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane pre voľby prezidenta SR v meste Považská Bystrica sa budú žrebovať:

21. februára 2019 (vo štvrtok) o 14,30 hod, na Mestskom úrade v Považskej Bystrici, v zasadacej miestnosti, č. d. 517.

Žrebovania sa môžu zúčastniť zástupcovia vyššie uvedených subjektov.


 
 

Doplnok č. 9 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská BystricaVytlačiť
 

Doplnok č. 9 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých  škôl  a  dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica je v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po jeho prerokovaní a schválení zverejnený na úradnej tabuli.

Vyvesený:  14.02.2019


 
 

Pracovná ponuka - referent oddelenia stavebného poriadku - špeciálny stavebný úrad (dopravné stavby)Vytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica

prijme do zamestnania

REFERENTA  ODDELENIA  STAVEBNÉHO PORIADKU – ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD (DOPRAVNÉ STAVBY)

s nástupom podľa dohody.

 

Požadujeme:

 • VŠ vzdelanie stavebného zamerania alebo ÚSOV stavebného zamerania,
 • výhodou prax vo verejnej správe – najmä v stavebnom alebo dopravnom odbore,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblastí správneho práva (najmä cestný zákon, zákon o cestnej doprave, stavebný zákon, správny poriadok, vyhláška 532/2002 Z.z., vyhláška 453/2000 Z.z.,....),
 • ovládanie práce s počítačom (WORD, internet, elektronická pošta...),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť pri plnení zverených úloh,
 • trestná bezúhonnosť.

 

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania v požadovanom odbore (nevyžaduje sa, aby bola úradne overená),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely obsadzovania vyššie uvedenej pracovnej pozície v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • fotokópiu vodičského preukazu skupiny B,
 • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – dodatočne predloží iba úspešný uchádzač.

Nástupný plat:  od 728 €  brutto


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 21. 2. 2019 do 12,00 hod. na adresu:
Mestský úrad
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica

Bližšie informácie získate na t. č. 042/4305225 a na e-mailovej adrese daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk


 
 

Dôležité telefónne čísla a informácieVytlačiť
 

Centrum právnej pomoci - Konzultačné pracovisko Považská Bystrica

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko Považská Bystrica
klientské centrum – Okresný úrad
Centrum 1
017 01 Považská Bystrica 

Link: stránka s informáciami o konzultačných dňoch 

Iné kontakty: 0650 105 100
E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk
web: www.centrumpravnejpomoci.sk

 

Protikorupčná linka Mesta Považská Bystrica

Na základe rozhodnutia primátora mesta bola zriadená protikorupčná linka mesta Považská Bystrica - č. t. 0918/180035. K uvedenej linke je jediný prístup, a to hlavným kontrolórom mesta Považská Bystrica. Linka umožňuje aj anonymné hlásenie každého podozrenia z korupčného prípadne klientelistického konania úradníkov a ďalších dotknutých osôb.

 

Zimná údržba

  Zimnú údržbu miestnych komunikácií v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí: Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Praznov, Podmanín, Považská Teplá, Vrtižer, Zemiansky Kvášov, Horný a Dolný Moštenec, Horný a Dolný Milochov bude vykonávať spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Kontakt:

Občania môžu svoje pripomienky k výkonu zimnej údržby hlásiť dispečerovi zimnej údržby na číslo telefónu : 0911 906 150

mapa zimnej údržby chodníkov v meste Považská Bystrica

 

Komunálny odpad a letná údržba

  Vývoz komunálneho odpadu a letnú údržbu v meste Považská Bystrica zabezpečuje firma Megawaste Slovakia s.r.o., Ulica Nová 134, 017 01  Považská Bystrica.

Kontakt:

tel: 042 / 432 10 06 alebo 042 / 432 10 07
Fax: 042 / 432 10 02
e-mail: megawaste@megawaste.sk

V prípade nejasností môžete kontaktovať aj pracovníkov Mestského úradu v Považskej Bystrici na t. č. 042 / 430 53 24.

Nahlasovanie čiernych skládok odpadu 

 Na žiadosť občanov mesto Považská Bystrica sprevádzkovalo e-mailovú schránku s adresou tko@povazska-bystrica.sk, ktorá bude v správe Mestskej polície v Považskej Bystrici. Obyvatelia mesta tak majú možnosť zasielať aj fotografický materiál a elektronickou formou upozorniť na tých, ktorí na území mesta zakladajú nepovolené skládky, prípadne nedodržiavajú stanovený časový harmonogram vývozu komunálneho odpadu a pravidlá nakladania s jednotlivými druhmi odpadov podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica.

 

Verejné osvetlenie

   Prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach vykonáva firma ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Rampová 5, Košice. Občania môžu poruchy verejného osvetlenia hlásiť na bezplatnej nonstop telefónnej linke 0800 175 660.

   Hlásenie porúch verejného osvetlenia je možné aj prostredníctvom elektronického formulára na nasledovnom odkaze: https://www.elvo.sk/poruchy-vo.

 

Správa mestských cintorínov

Prevádzkovateľom cintorínov v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach je v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 641/2015 – OSMaOH, zo dňa 18.12.2015, spoločnosť A - ARCHA, s. r. o. 

VYBAVOVACIA KANCELÁRIA:

Kancelária spoločnosti pre vybavenie vyššieuvedených záležitostí sa nachádza v Považskej Bystrici, Stred, v predajni kvetinárstva pri Dome služieb.

konateľ spoločnosti: Miroslav Nemčík

e-mail:   miro.nemcik@centrum.sk

mobil: +421 902 740 409

Pohrebná služba je k dispozícii NONSTOP vrátane sviatkov a nedieľ na telefónnom čísle: +421 902 740 409.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K SPRÁVE CINTORÍNOV
 

Ostatné čísla:

112 - koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Požiarna ochrana     150
Záchranná služba    155
Polícia                     158
Mestská polícia        159

 

Varovanie obyvateľstva:

  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti bude obyvateľstvo vyrozumené a varované priamym vstupom do vysielania TV Považie, ako aj oznamom na webovej stránke Mesta Považská Bystrica. 

   V zmysle článku 1. ods. 2 Zmluvy o poskytovaní vyrozumenia pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej udalosti, uzatvorenej v zmysle uznesenia č. 12/2009 zo 14. 9. 2009 Bezpečnostnej rady obvodu Považská Bystrica medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o., sa dodávateľ zaväzuje okamžite zabezpečiť pre objednávateľa – Mesto Považská Bystrica na základe požiadania odvysielanie varovania – výstrahy pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej situácie. Varovanie obyvateľstva sa uskutoční odvysielaním slovnej informácie pre obyvateľstvo priamym vstupom do televízneho vysielania v dopredu dohodnutých intervaloch, ako aj formou infotextu.


Čo treba vedieť pri varovaní obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti?

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!!!

 

Správa bytov

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3544/R
IČO: 36 012 424, DIČ: 2020441027, IČ DPH: SK2020441027

 


 
 

Vyjadrenie k návrhu Akčného plánu ochrany proti hluku (III. etapa)Vytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica informuje o predloženom strategickom materiáli určenom k verejnej diskusii.

Ide o Akčné plány ochrany pred hlukom. Tieto Akčné plány boli vypracované v nadväznosti na spracované strategické hlukové mapy v III. etape na rok 2016 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s ., v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku a následne prijatého zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia Ibdí v znení neskorších predpisov. Jedná sa už o III. etapu, ktorá je súčasťou cyklického procesu opakovaného strategického hlukového mapovania.

Podľa platnej legislatívy je odo dňa zverejnenia lehota 45 dní na doručenie vyjadrení, podnetov, a pripomienok k predloženému návrhu Akčného plánu ochrany pred hlukom.

Strategické hlukové mapy a aj návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom (III. etapa) sú zverejnené na webovej stránke www.avekol.sk, ktorá je voľne prístupná širokej verejnosti. Pripomienky k návrhu akčného plánu je možné adresovať: - elektronicky na e-mailovú adresu enviro@ndsas.sk.


 
 

Propagácia k projektom na vybudovanie a modernizáciu odborných učební v základných školáchVytlačiť
 

Zlepšenie stavu odborných učební v ZŠ Slovanská 1415/7 Považská Bystrica, vybudovanie odborných učební ZŠ Stred, Považská Bystrica, vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia  odborných učební v Základnej škole Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a zvýšenie atraktívnosti výučby vybudovaním a modernizáciou odborných učební v Základnej škole Slovenských partizánov, Považská Bystrica v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu - Prioritná os 2 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám. 

Súbor na stiahnutie ZS_Slovanska.pdf ZS_Slovanska.pdf (127.2 kB)
Súbor na stiahnutie ZS_Stred.pdf ZS_Stred.pdf (178.8 kB)
Súbor na stiahnutie ZS_Nemocnicna.pdf ZS_Nemocnicna.pdf (127.5 kB)

 
 

Rozšírenie kapacít MŠ Železničná 74, Považská BystricaVytlačiť
 

Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom realizácie prestavby a nadstavby pavilónu „D“, úpravou vonkajšieho areálu, detského ihriska a obstaraním materiálno-technického vybavenia tried. Výsledkom realizácie projektu bude aj rozšírenie existujúcej kapacity MŠ.

IROP_MS.jpg


 
 

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

38593327

Úvodná stránka