Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmuVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu na prenájom nebytového priestoru č. 18A a č. 11 a 12 v Dome služieb Stred s. č. 39, postavenom na pozemku KN C parc. č. 230, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1103 m², zapísaný na LV č. 4376 v katastrálnom území Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.
Účelom využitia nebytového priestoru č. 18A o výmere 12 m² sú skladové priestory a účelom využitia nebytového priestoru č. 11 o výmere 8 m² a nebytového priestoru č. 12 o výmere 4,20 m² je zriadenie ateliéru a predajne.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

Požiar na sídlisku SNP - obyvateľom nebezpečenstvo nehrozíVytlačiť
 

POŽIAR NA SNP – OBYVATEĽOM NEBEZPEČENTSVO NEHROZÍ !!! DO OVDZUŠIA SA NEUVOĽŇUJÚ ŽIADNE NEBEZEČNÉ LÁTKY!!!

Na sídlisku SNP v utorok 10.4.2018 vo večerných hodinách horela budova bývalého Molimatu.

Vzhľadom k tomu, že ide o objekt v tesnej blízkosti obytných domov, policajný aj hasičský zbor vyzývali obyvateľov, aby mali zavreté okná a aby sa nezdržiavali v blízkosti požiaru. Objekt bol údajne postavený za použitia veľkého množstva toluenového lepidla, preto hrozilo, že sa do ovzdušia dostanú nebezpečné látky. Budova bola postavená v 80-tych rokoch, kedy sa na izoláciu používal azbest. Podľa informácii, ktoré mesto dostalo na okresnom úrade - odboru starostlivosti o životné prostredie azbest pri tomto požiari nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo pre obyvateľov, nakoľko k uvoľňovaniu prachových častíc azbestu, ktoré sú škodlivé horením nedochádza.

V súčasnosti je situácia pod kontrolou, ešte niekoľko dní však z miesta požiaru môžu ľudia vidieť stúpajúcu paru. Nemusia sa však báť, ide len o odparovanie vody používanej pri likvidácii požiaru. Do ovzdušia sa v súčasnosti neuvoľňujú žiadne nebezpečné látky! Samozrejme pohyb ľudí v tomto priestore je z bezpečnostných dôvodov zakázaný! Priestor je pod dozorom asistenčných hliadok.

Na mieste zasahovali viaceré zložky záchranného a hasičského zboru ako aj dobrovoľní hasiči z okolia. Všetkým zúčastneným mesto za ich prácu ďakuje!


 
 

Pracovná ponuka - REDAKTOR/REDAKTORKA TÝŽDENNÍKA POVAŽSKOBYSTRICKÉ NOVINKYVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica

prijme do zamestnania

 

REDAKTORA/REDAKTORKU

  TÝŽDENNÍKA POVAŽSKOBYSTRICKÉ NOVINKY

 

na zastupovanie materskej, resp. rodičovskej dovolenky,

s nástupom podľa dohody.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore žurnalistika alebo masmediálna komunikácia,
 • prax v médiách minimálne 2 roky,
 • výborné znalosť a ovládanie slovenského jazyka a štylistiky,
 • dobrá znalosť regiónu,
 • práca s PC a internetom,
 • práca s fotoaparátom,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • trestná bezúhonnosť.

 

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania v požadovanom odbore (nevyžaduje sa, aby bola úradne overená),
 • minimálne 3 ukážkami mediálnej práce uchádzača (články, DVD ...),
 • fotokópiu vodičského preukazu skupiny B,
 • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – dodatočne predloží iba úspešný uchádzač.

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10. 5. 2018 do 12,00 hod. na adresu:

Mestský úrad
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica

 

Bližšie informácie získate na t. č. 042/4305225 a na e-mailovej adrese daniela.bubakova@povazska-bystrica.sk
 

Poznámka:

Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Považská Bystrica na spracovanie osobných údajov pre potreby obsadzovania vyššie uvedenej pracovnej pozície.


 
 

Zápis detí na povinnú školskú dochádzku 2018Vytlačiť
 

V súlade s príslušnými právnymi predpismi bude zápis detí na povinnú školskú dochádzku v základných školách priamo v meste trvať dva dni a to v stredu 25.4. vo štvrtok 26.4.2018.

V Základných školách s materskou školou Považská Teplá a Považské Podhradie bude prebiehať zápis len jeden deň v stredu 25.4.2018.

Podrobnejšie informácie o zápise v konkrétnej škole získajú rodičia na jej webovom sídle alebo priamo v škole.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

Jarné čistenie a hĺbkové čistenie mesta 2018Vytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s. r. o. zabezpečuje jarné čistenie mesta v mesiaci apríl 2018. V rámci jarného čistenia bude likvidovaný veľkoobjemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie...). Na určených miestach, podľa harmonogramu, budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na vývoz odpadu...

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


V polovici apríla sa pristúpi k hĺbkovému čisteniu mesta (čisteniu od zimného posypu), ktoré bude prebiehať ako každoročne po etapách po jednotlivých mestských častiach.

Majiteľov motorových vozidiel žiadame, aby v uvedených dňoch a čase neparkovali na čistených uliciach, rešpektovali dočasné dopravné značenie a riadili sa pokynmi mestskej polície. Pre dôsledné vyčistenie mesta je naozaj dôležitá spolupráca občanov, nakoľko sa stáva, že občania svojím parkovaním bránia týmto prácam.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.Vytlačiť
 

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcich časoch a lokalitách:

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

 


 
 

Rozšírenie kapacít MŠ Železničná 74, Považská BystricaVytlačiť
 

Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom realizácie prestavby a nadstavby pavilónu „D“, úpravou vonkajšieho areálu, detského ihriska a obstaraním materiálno-technického vybavenia tried. Výsledkom realizácie projektu bude aj rozšírenie existujúcej kapacity MŠ.

IROP_MS.jpg


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica - propagácia projektuVytlačiť
 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a odstránenie tepelnotechnických a hygienických nedostatkov budovy Mestského úradu v Považskej Bystrici. V rámci hlavnej aktivity projektu budú zrealizované beznákladové opatrenia (vedenie evidencie o spotrebe tepla, vyhodnocovanie zistených údajov a prijímanie nápravných opatrení) a vysokonákladové opatrenia (modernizácia osvetlenia, zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií). Výsledkom zrealizovaného projektu bude ročná úspora energií vo výške 58,9 %, v dôsledku čoho sa budova zaradí do kategórie nízkoenergetických budov, vďaka čomu sa zmierni negatívny dopad na životné prostredie. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

obrázok k propagácii projektu


 
 

Dôležité telefónne čísla a informácieVytlačiť
 

 

Protikorupčná linka Mesta Považská Bystrica

Na základe rozhodnutia primátora mesta bola zriadená protikorupčná linka mesta Považská Bystrica - č. t. 0918/180035. K uvedenej linke je jediný prístup, a to hlavným kontrolórom mesta Považská Bystrica. Linka umožňuje aj anonymné hlásenie každého podozrenia z korupčného prípadne klientelistického konania úradníkov a ďalších dotknutých osôb.

 

Zimná údržba

  Zimnú údržbu miestnych komunikácií v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí: Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Praznov, Podmanín, Považská Teplá, Vrtižer, Zemiansky Kvášov, Horný a Dolný Moštenec, Horný a Dolný Milochov bude vykonávať spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Kontakt:

Občania môžu svoje pripomienky k výkonu zimnej údržby hlásiť dispečerovi zimnej údržby na číslo telefónu : 0911 906 150

 

Komunálny odpad a letná údržba

  Vývoz komunálneho odpadu a letnú údržbu v meste Považská Bystrica zabezpečuje firma Megawaste Slovakia s.r.o., Ulica Nová 134, 017 01  Považská Bystrica.

Kontakt:

tel: 042 / 432 10 06 alebo 042 / 432 10 07
Fax: 042 / 432 10 02
e-mail: megawaste@megawaste.sk

V prípade nejasností môžete kontaktovať aj pracovníkov Mestského úradu v Považskej Bystrici na t. č. 042 / 430 53 24.

Nahlasovanie čiernych skládok odpadu 

 Na žiadosť občanov mesto Považská Bystrica sprevádzkovalo e-mailovú schránku s adresou tko@povazska-bystrica.sk, ktorá bude v správe Mestskej polície v Považskej Bystrici. Obyvatelia mesta tak majú možnosť zasielať aj fotografický materiál a elektronickou formou upozorniť na tých, ktorí na území mesta zakladajú nepovolené skládky, prípadne nedodržiavajú stanovený časový harmonogram vývozu komunálneho odpadu a pravidlá nakladania s jednotlivými druhmi odpadov podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica.

 

Verejné osvetlenie

   Prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach vykonáva firma ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Rampová 5, Košice. Občania môžu poruchy verejného osvetlenia hlásiť na bezplatnej nonstop telefónnej linke 0800 175 660.

   Hlásenie porúch verejného osvetlenia je možné aj prostredníctvom elektronického formulára na nasledovnom odkaze: http://www.elvo.sk/hlasenie/?mesto=PB.

 

Správa mestských cintorínov

Prevádzkovateľom cintorínov v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach je v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 641/2015 – OSMaOH, zo dňa 18.12.2015, spoločnosť A - ARCHA, s. r. o. 

VYBAVOVACIA KANCELÁRIA:

Kancelária spoločnosti pre vybavenie vyššieuvedených záležitostí sa nachádza v Považskej Bystrici, Stred, v predajni kvetinárstva pri Dome služieb.

konateľ spoločnosti: Miroslav Nemčík

e-mail:   miro.nemcik@centrum.sk

mobil: +421 902 740 409

Pohrebná služba je k dispozícii NONSTOP vrátane sviatkov a nedieľ na telefónnom čísle: +421 902 740 409.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K SPRÁVE CINTORÍNOV
 

Ostatné čísla:

112 - koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Požiarna ochrana     150
Záchranná služba    155
Polícia                     158
Mestská polícia        159

 

Varovanie obyvateľstva:

  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti bude obyvateľstvo vyrozumené a varované priamym vstupom do vysielania TV Považie, ako aj oznamom na webovej stránke Mesta Považská Bystrica. 

   V zmysle článku 1. ods. 2 Zmluvy o poskytovaní vyrozumenia pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej udalosti, uzatvorenej v zmysle uznesenia č. 12/2009 zo 14. 9. 2009 Bezpečnostnej rady obvodu Považská Bystrica medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o., sa dodávateľ zaväzuje okamžite zabezpečiť pre objednávateľa – Mesto Považská Bystrica na základe požiadania odvysielanie varovania – výstrahy pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej situácie. Varovanie obyvateľstva sa uskutoční odvysielaním slovnej informácie pre obyvateľstvo priamym vstupom do televízneho vysielania v dopredu dohodnutých intervaloch, ako aj formou infotextu.


Čo treba vedieť pri varovaní obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti?

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!!!

 

Správa bytov

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3544/R
IČO: 36 012 424, DIČ: 2020441027, IČ DPH: SK2020441027

 


 
 

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34234333

Úvodná stránka