Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta pri MsZ v Považskej BystriciVytlačiť
 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre financovanie a správu majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať v utorok 20. februára 2018 o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dv. 300. 


 
 

Pozvánka a materiály na zasadnutie mestskej radyVytlačiť
 

V zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať

22. februára 2018 (t. j. štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadačke mestskej rady.


 
 

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre mládež a šport pri MsZ v Považskej BystriciVytlačiť
 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie pre mládež a šport pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 21. 02. 2018 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ č. 517. 

Program:

1. Kontrola uznesení
2. Prerokovanie plánu činnosti na rok 2018
3. Prerokovanie požiadaviek od občanov a organizácií
4. Diskusia
5. Záver


 
 

Oznámenie o zasadnutí Bytovej komisie pre prideľovanie mestských nájomných bytovVytlačiť
 

Oznamujeme, že dňa 21. februára 2018 o 15,30 hodine – kancelária č. 122, prízemie, Mgr. Zdena Danižová, vedúca oddelenia starostlivosti o občana, sa uskutoční zasadnutie Bytovej komisie pre prideľovanie mestských nájomných bytov Mesta Považská Bystrica. Zasadnutie je neverejné.


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Považská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

1. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 173/3, druh pozemku orná pôda o výmere 51 m² odčleneného geometrickým plánom č. 04/2018 z pozemku C KN parc. č. 173/1, druh pozemku orná pôda
o výmere 133 m2, zapísaného na LV č. 409 v k. ú. Dolný Moštenec,

2. prevod pozemku C KN parc. č. 556/141, druh pozemku orná pôda o výmere 303 m2, zapísaného na LV č. 4241 v k. ú. Považské Podhradie,

3. prevod novovytvorených pozemkov C KN parc. č. 3328/297, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 79 m² a C KN parc. č. 3328/298, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 26 m², odčlenených
geometrickým plánom č. 64/2017 z pozemku C KN parc. č. 3328/2, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 9197 m², zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica,

4. prevod novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 2245/165, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 80/2016 z pozemku C KN parc. č. 2245/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 267 m2, zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica,

5. prevod novovytvorených pozemkov C KN parc. č. 3883/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1213 m² a C KN parc. č. 3883/5, druh pozemku ostatná plocha o výmere 37 m², odčlenených geometrickým plánom č. 19/2018 z pozemku C KN parc. č. 3883/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14 646 m², zapísaného na LV č. 4376 v k. ú. Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 


 
 

Zverejnenie zámerov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu Vytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica, zverejňuje zámery prenájmu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

- na prenájom časti pozemku o výmere 70 m² z pozemku E KN parc. č. 6101/1, druh pozemku  ostatná plocha  o celkovej výmere 5346 m², zapísaný na LV č. 6111  v katastrálnom území Považská Bystrica, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica,

- na prenájom časti pozemku o výmere 263,9 m² z pozemku C KN parc. č. 5964/55, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie  o celkovej výmere 9067 m², zapísaný na LV č. 4376 a časti pozemku o výmere 26,1 m² z pozemku E KN  parc. č. 1748/6, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 146 m², zapísaný na LV č. 7137 v katastrálnom území Považská Bystrica,   vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.

Bližšie informácie sú v priložených súboroch. 

Súbor na stiahnutie Priloha_fara.pdf Priloha_fara.pdf (1.5 MB)

 
 

VÝZVA - prideľovanie nových bytov na Kukučínovej uliciVytlačiť
 

Mesto Považská Bystrica v súvislosti s prideľovaním nových bytov na Kukučínovej ulici vyzýva žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu, aby v čo najkratšom termíne aktualizovali svoje žiadosti a zároveň doložili potvrdenia o príjme do spoločnej domácnosti za rok 2017 (príjem žiadateľa, príjem druhej posudzovanej osoby, výšku rodinných prídavkov, výšku výživného a pod.)  Žiadatelia, ktorí už príjmy za rok 2017 predložili, nemusia znova predkladať potvrdenia.


 
 

Slovenský vodohospodársky podnik - oznámenie o výrube drevínVytlačiť
 

V súvislosti so správou vodných tokov SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov plánuje v mimovegetačnom období (8.1. 2018 - 13.4.2018) uskutočniť pomiestny výrub náletových drevín a kríkov na nasledujúcich tokoch a lokalitách...

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

Súbor na stiahnutie SVP_-_oznamenie.pdf SVP_-_oznamenie.pdf (52.8 kB)

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - SSE-Distribúcia, a.s.Vytlačiť
 

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektrickej energie v nasledujúcich časoch a lokalitách:

Bližšie informácie sú v priloženom súbore. 

 


 
 

Rozšírenie kapacít MŠ Železničná 74, Považská BystricaVytlačiť
 

Predmetom projektu je dosiahnutie zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom realizácie prestavby a nadstavby pavilónu „D“, úpravou vonkajšieho areálu, detského ihriska a obstaraním materiálno-technického vybavenia tried. Výsledkom realizácie projektu bude aj rozšírenie existujúcej kapacity MŠ.

IROP_MS.jpg


 
 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestských častiach mesta Považská BystricaVytlačiť
 

prezentácia projektu


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica - propagácia projektuVytlačiť
 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti a odstránenie tepelnotechnických a hygienických nedostatkov budovy Mestského úradu v Považskej Bystrici. V rámci hlavnej aktivity projektu budú zrealizované beznákladové opatrenia (vedenie evidencie o spotrebe tepla, vyhodnocovanie zistených údajov a prijímanie nápravných opatrení) a vysokonákladové opatrenia (modernizácia osvetlenia, zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií). Výsledkom zrealizovaného projektu bude ročná úspora energií vo výške 58,9 %, v dôsledku čoho sa budova zaradí do kategórie nízkoenergetických budov, vďaka čomu sa zmierni negatívny dopad na životné prostredie. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

obrázok k propagácii projektu


 
 

Dôležité telefónne čísla a informácieVytlačiť
 

 

Protikorupčná linka Mesta Považská Bystrica

Na základe rozhodnutia primátora mesta bola zriadená protikorupčná linka mesta Považská Bystrica - č. t. 0918/180035. K uvedenej linke je jediný prístup, a to hlavným kontrolórom mesta Považská Bystrica. Linka umožňuje aj anonymné hlásenie každého podozrenia z korupčného prípadne klientelistického konania úradníkov a ďalších dotknutých osôb.

 

Zimná údržba

  Zimnú údržbu miestnych komunikácií v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí: Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Praznov, Podmanín, Považská Teplá, Vrtižer, Zemiansky Kvášov, Horný a Dolný Moštenec, Horný a Dolný Milochov bude vykonávať spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Kontakt:

Občania môžu svoje pripomienky k výkonu zimnej údržby hlásiť dispečerovi zimnej údržby na číslo telefónu : 0911 906 150

 

Komunálny odpad a letná údržba

  Vývoz komunálneho odpadu a letnú údržbu v meste Považská Bystrica zabezpečuje firma Megawaste Slovakia s.r.o., Ulica Nová 134, 017 01  Považská Bystrica.

Kontakt:

tel: 042 / 432 10 06 alebo 042 / 432 10 07
Fax: 042 / 432 10 02
e-mail: megawaste@megawaste.sk

V prípade nejasností môžete kontaktovať aj pracovníkov Mestského úradu v Považskej Bystrici na t. č. 042 / 430 53 24.

Nahlasovanie čiernych skládok odpadu 

 Na žiadosť občanov mesto Považská Bystrica sprevádzkovalo e-mailovú schránku s adresou tko@povazska-bystrica.sk, ktorá bude v správe Mestskej polície v Považskej Bystrici. Obyvatelia mesta tak majú možnosť zasielať aj fotografický materiál a elektronickou formou upozorniť na tých, ktorí na území mesta zakladajú nepovolené skládky, prípadne nedodržiavajú stanovený časový harmonogram vývozu komunálneho odpadu a pravidlá nakladania s jednotlivými druhmi odpadov podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica.

 

Verejné osvetlenie

   Prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach vykonáva firma ELTODO OSVETLENIE, s. r. o., Rampová 5, Košice. Občania môžu poruchy verejného osvetlenia hlásiť na bezplatnej nonstop telefónnej linke 0800 175 660.

   Hlásenie porúch verejného osvetlenia je možné aj prostredníctvom elektronického formulára na nasledovnom odkaze: http://www.elvo.sk/hlasenie/?mesto=PB.

 

Správa mestských cintorínov

Prevádzkovateľom cintorínov v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach je v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 641/2015 – OSMaOH, zo dňa 18.12.2015, spoločnosť A - ARCHA, s. r. o. 

VYBAVOVACIA KANCELÁRIA:

Kancelária spoločnosti pre vybavenie vyššieuvedených záležitostí sa nachádza v Považskej Bystrici, Stred, v predajni kvetinárstva pri Dome služieb.

konateľ spoločnosti: Miroslav Nemčík

e-mail:   miro.nemcik@centrum.sk

mobil: +421 902 740 409

Pohrebná služba je k dispozícii NONSTOP vrátane sviatkov a nedieľ na telefónnom čísle: +421 902 740 409.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K SPRÁVE CINTORÍNOV
 

Ostatné čísla:

112 - koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Požiarna ochrana     150
Záchranná služba    155
Polícia                     158
Mestská polícia        159

 

Varovanie obyvateľstva:

  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti bude obyvateľstvo vyrozumené a varované priamym vstupom do vysielania TV Považie, ako aj oznamom na webovej stránke Mesta Považská Bystrica. 

   V zmysle článku 1. ods. 2 Zmluvy o poskytovaní vyrozumenia pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej udalosti, uzatvorenej v zmysle uznesenia č. 12/2009 zo 14. 9. 2009 Bezpečnostnej rady obvodu Považská Bystrica medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s.r.o., sa dodávateľ zaväzuje okamžite zabezpečiť pre objednávateľa – Mesto Považská Bystrica na základe požiadania odvysielanie varovania – výstrahy pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej situácie. Varovanie obyvateľstva sa uskutoční odvysielaním slovnej informácie pre obyvateľstvo priamym vstupom do televízneho vysielania v dopredu dohodnutých intervaloch, ako aj formou infotextu.


Čo treba vedieť pri varovaní obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti?

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!!!

 

Správa bytov

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
Obchodný register OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3544/R
IČO: 36 012 424, DIČ: 2020441027, IČ DPH: SK2020441027

 


 
 

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

33663858

Úvodná stránka