Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2012

 

Uznesenie prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici konanom 24. 5. 2012 - rozdelenie dotácií


 
uznesenie_mr_24.5.2012.pdf(121.2 kB)uznesenie_mr_24.5.2012.pdf

Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2012

Mesto Považská Bystrica poskytne aj v roku 2012 nenávratné účelové dotácie  z výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta, v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery, v súlade  so  Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica, schváleným  MZ č. 97/2011, zo dňa 13. 10. 2011, s účinnosťou od 01. 01. 2012.

Vymedzenie okruhu subjektov na poskytnutie dotácie

1. Z rozpočtu Mesta možno podľa tohto nariadenia poskytnúť dotácie výlučne právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

2. Dotácie z rozpočtu Mesta možno poskytnúť len na podporu:
a) všeobecne prospešných služieb ustanovených § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
b) verejnoprospešného účelu ustanoveného § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a zmene občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
c) podnikania a zamestnanosti.

Rozpočtovanie a schvaľovanie dotácií

Finančné prostriedky na dotácie sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel ich použitia v rámci rozpočtových možností Mesta vždy na príslušný rozpočtový rok  a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. V rámci schváleného rozpočtu Mesta na príslušný rozpočtový rok môže mestské zastupiteľstvo svojím uznesením splnomocniť mestskú radu rozhodovať o použití prostriedkov na dotácie na pokrytie požiadaviek  v zmysle jednotlivých žiadostí.

Podmienky poskytnutia dotácií

Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej Mestu Považská Bystrica, ktorú je potrebné doručiť na Mestský úrad Považská Bystrica:
a) do 31. marca 2012,
b) vo výnimočných prípadoch aj počas príslušného rozpočtového roka.

A. Žiadateľ o poskytnutie dotácie vo výške do 1 500 eur je  povinný predložiť:

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Považská Bystrica pre rok 2012  s presnou špecifikáciou jej účelovosti.
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v čase podania žiadosti o dotáciu nemá žiadne záväzky voči Mestu, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
3. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy subjektu podávajúceho žiadosť spolu s potvrdením  o registrácii na Ministerstve vnútra SR, prípadne s potvrdením iného druhu, ktorý hodnoverne preukáže, že subjekt je aktívny).
4. Výpis z príslušného registra (obchodný, živnostenský) ak je žiadateľ osobou zapísanou v registri.
5. Doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať za organizáciu (menovací dekrét, výročná správa, poverenie).
6. Aktuálny výpis z účtu v peňažnom ústave.
7. Doklad o pridelení IČO a DIČ.

V prípade opakovaného podávania žiadostí (v priebehu nasledujúcich rokov) žiadateľ predloží iba náležitosti uvedené v bodoch 1, 2, 6 a čestné vyhlásenie o pravdivosti a platnosti dokladov odovzdaných v minulých rokoch.

B. Žiadateľ o poskytnutie dotácie vo výške nad 1 500 eur je  povinný predložiť:

1. Všetky náležitosti uvedené v bodoch 1. – 7. 
2. Spracovaný projekt.

UPOZORNENIE:

1.   Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie
      dotácie vysporiadané záväzky voči Mestu.
2. Dotácia je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej zabezpečiť celú činnosť žiadateľa. O dotáciu možno žiadať najviac do výšky 50 % z celkových nákladov na podujatie alebo konkrétnu činnosť žiadateľa.
3. Na jedno podujatie, resp. akciu možno schváliť žiadosť iba jedného žiadateľa, ktorý bude príslušnú akciu zabezpečovať v rozhodujúcej miere. V prípade ak nemožno jednoznačne určiť mieru zabezpečenia akcie pripravovanej viacerými žiadateľmi, prednostne sa bude posudzovať žiadosť o dotáciu, ktorá bola doručená na mestský úrad skôr.
4. Tomu istému žiadateľovi je možné poskytnúť dotáciu len jedenkrát ročne.
5. Dotáciu nie je možné poskytnúť:
a) politickým stranám, hnutiam a ich koalíciám,
b) na úhradu miezd, odmien a na honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,
c) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) na nákup potravín, občerstvenia, alkoholických a nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
e) na splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z poskytnutých úverov a iných záväzkov žiadateľa (pokuty, penále a pod.).
6. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
7. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom a prijímateľom dotácie po schválení žiadosti príslušným orgánom mesta.
8. Príjemca dotácie je povinný uvádzať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch a v mediálnych výstupoch pri propagácii akcie informáciu o finančnej podpore Mesta.

Termín na predkladanie žiadostí: 2. 1.  2012 – 31. 3. 2012.

Tlačivá je možné získať:

1. u  Mgr.  Zuzany Makovej, č. dverí 309 – 2. poschodie Mestský úrad, Pov. Bystrica
    t. č.: 4305309, 0918 180 022
    e-mail: zuzana.makova@povazska-bystrica.sk
2. na webovej stránke mesta: www.povazska-bystrica.sk
    (časť Dokumenty - Finančné dotácie).

Zodpovedná osoba za administráciu žiadostí a projektov: Mgr. Zuzana Maková.

Vyplnené kompletné žiadosti odovzdajte osobne na č. dverí 309 - 2. poschodie - Mestský úrad, Považská Bystrica.


 

Dotácia do 1500,- €


 

DotáciA nad 1500,- €


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40390100

Úvodná stránka