Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mesto Považská Bystrica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
460/2012 GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Licenčná zmluva - Súhlas na použitie účelových digitálnych farebných ortofotomáp údaje z účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy Slovenska 9 832,50 €21.12.2012nestanovený
464/2012 DÚHA Studio, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov nebytové priestory „Wellness centra“ rozlohe 332,12 m2 nachádzajúce sa v prízemnej časti prevádzkového objektu Športovej haly v Pov. Bystrici súp. č. 2549, na KN parc. č. 2432/2 v katastrálnom území Považská Bystrica 41 760,00 €1.1.201331.12.2016
455/2012 ecol Trade, s.r.o. Zmluva o vykonávaní zberu a prepravy komunálneho odpadu zaradeného pod katalógovým číslom - 20 01 25 jedlé oleje a tuky nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, t. j. ich zber a odvoz, ktoré vzniknú na území mesta a sú zaradené v katalógu odpadov Vyhlášky MŽPSR č. 284/2001 Z.z. 0,00 €21.12.201228.2.2015
461/2012 Ing. Oľga Janišová Šprochová Zmluva o nájme nebytových priestorov nebytový priestor - rohová miestnosť o výmere 7 m2, na prízemí v budove PX CENTRA - Kina MIER - č. p. 15/20 s prístupom zvonku  600,00 €18.12.2012nestanovený
454/2012 GRYF reklamné štúdio, s. r. o. Zmluva o nájme pozemkov č. 454/2012 - OKP-ONsM prenájom častí pozemkov za účelom umiestnenia a prevádzkovania 8 ks reklamných zariadení o rozmeroch 5100x2400 mm spolu so základmi a nosnou konštrukciou 20 000,00 €1.1.20131.1.2018
417/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  164,76 €15.12.2012nestanovený
458/2012 Emil Ďurajka Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/2012-OKP-ONsM prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 1 950,00 €15.12.201231.3.2013
447/2012 VERSUS, a.s. Zmluva na poskytovanie komplexných tlačových služieb komplexné tlačové služby pre Považskobystrické novinky - týždenník pre mesto a okolie vrátane vkladania príloh, balenia a dodávania periodika na miesto určenia, komplexné tlačové služby pre propagačný materiál mesta vrátane, balenia a dodávania materiálu na miesto určenia 0,00 €6.12.20126.12.2014
441/2012 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o nájme nebytových priestorov nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Základná škola SNP 1484, súp. číslo 1484, 017 01 Považská Bystrica, postavenej na pozemku KN C parc. č. 2418/37 v katastrálnom území Považská Bystrica, zapísanej na LV č. 9942, ktoré pozostávajú zo siedmich miestností s celkovou výmerou 392,42 m2, a to učebne č. 1 - 5 a kabinet v bloku C a učebňa č. 7 v bloku D (podľa projektovej dokumentácie z roku 1975) 16 144,49 €1.12.2012nestanovený
346/2012 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena záväzok uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a. s. Žilina ako budúceho oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia zemného káblového vedenia na časti pozemku pare. E KN č. 41, ostatné plochy o výmere 1542 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Praznov 0,00 €30.11.2012nestanovený
436/2012 Ing. Anton Políček Zmluva o dielo vykonanie stavby Považská Bystrica - Vrtižer, Dom - smútku pre objednávateľa v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie 79 133,82 €28.11.2012nestanovený
450/2012 Marie Heráková Zmluva o prevode vlastníctva bytu prevod bytu č. 28 na III. NP, vchod č. 3 v bytovom dome čislo súpisné 988, na sídlisku Lány ulica Nemocničná, číslo vchodu 3, Považská Bystrica, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a spoluvlastníckeho podielu k pozemku  266,42 €27.11.2012nestanovený
449/2012 Marta Balážová Zmluva o prevode vlastníctva bytu prevod bytu č. 2 na I. na prízemí, vchod č. 33 v bytovom dome číslo súpisné 936, na ulici Lánska postavený na pozemku parc. C-KN č. 1788/3, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku  775,53 €27.11.2012nestanovený
443/2012 Všeobecná úverová banka, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1954/2012/D vyplňovacie právo k blankozmenke 0,00 €23.11.2012nestanovený
442/2012 Všeobecná úverová banka, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 1058/2012/UZ poskytnutie peňažných prostriedkov za podmienok dohodnutých v zmluve 1 957 297,00 €23.11.2012nestanovený
Položky 46-60 z 788


40411874

Úvodná stránka