Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2010

 

Uznesenie prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici konanom 23. 6. 2010 - rozdelenie dotácií


 

 

Tlačivá k žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2010

     Mesto Považská Bystrica poskytne aj v roku 2010 nenávratné účelové dotácie z výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu mesta, v rámci položky – ostatné transfery, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek v rámci finančných operácií Mesta Považská Bystrica a dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v rámci výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Považská Bystrica, schváleným MZ č. 109/2008 z 11. 12. 2008, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. 1. 2009.

Charakteristika oprávnených uchádzačov:

  1. Poskytnúť dotácie je možné len z prostriedkov výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu mesta v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Považská Bystrica na príslušné rozpočtové obdobie:
    a) právnickým osobám,
    b) fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Mesta Považská Bystrica, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú svoju činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
  2. Dotáciu je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb (§ 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), alebo verejnoprospešných účelov (§ 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) a na podporu podnikania a zamestnanosti). Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

1. Žiadateľ je povinný predložiť:

A. Dotácia do 1 500 eur

1. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie s presnou špecifikáciou účelovosti (priložený zoznam členov).
2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta.
3. Doklad o právnej subjektivite (zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy organizácie s potvrdením o registrácii na Ministerstve vnútra SR, prípadne s potvrdením iného druhu, ktorý hodnoverne preukáže, že subjekt je aktívny).
4. Výpis z príslušného registra (obchodný, živnostenský).
5. Doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať za organizáciu (menovací dekrét, výročná správa, poverenie).
6. Aktuálny výpis z účtu.
7. Doklad o pridelení IČO a DIČ.
8. V prípade opakovaného žiadateľa: iba náležitosti uvedené v bode 1, 2, 6 a čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti a platnosti dokladov odovzdaných v minulých rokoch.

B. Dotácia nad 1 500 eur
1. Všetky náležitosti uvedené v bodoch 1. – 7.
2. Spracovaný projekt.

 

2. UPOZORNENIE:

1. Dňom 23. septembra 2004 nadobudol platnosť zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe ktorého nie je možné poskytnúť dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu fyzickým osobám – občanom.

2. Dotácie nie je možné poskytnúť na:
- úhradu miezd, platov a odmien,
- nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
- honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,
- odmenu pre žiadateľa dotácie.

3. Termín na predkladanie žiadostí: 15. 1. 2010 – 31. 3. 2010.

4. Tlačivá je možné získať:
1. u p. Bc. Zuzany Makovej, č. dverí 212 – 1. poschodie MsÚ, t. č.: 4305212
e-mail: zuzana.makova@povazska-bystrica.sk
2. na webovej stránke mesta: www.povazska-bystrica.sk (časť Dokumenty – finančné dotácie).

5. Zodpovedná osoba za administráciu žiadostí a projektov:
Bc. Zuzana Maková.

6. Vyplnené kompletné žiadosti odovzdajte osobne na č. dverí 212.
 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40389926

Úvodná stránka