Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2009

Uznesenie prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 4. 5. 2009


4/ Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2009 v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery

Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta

Uznesenie číslo 38/2009

Mestská rada

A/ konštatuje, že
1. predkladaný návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2009 v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek v rámci finančných operácií Mesta Považská Bystrica a dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v rámci výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Považská Bystrica,
2. žiadosť Yacht club Považská Bystrica na finančnú dotáciu vo výške 2000 €, zaevidovaná pod spisovým číslom 2764/2009 nespĺňa náležitosti podľa Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach pri poskytovaní návratných finančných výpomocí a návratných finančných pôžičiek v rámci finančných operácií Mesta Považská Bystrica a dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v rámci výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Považská Bystrica schváleného uznesením MZ č. 109/2008 z 11. 12. 2008,

B/ schvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2009 v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery týmto žiadateľom:
1. Považské osvetové stredisko, Považská Bystrica – vo výške 796,65 € (24 000 Sk)
• pre mentálne a zdravotne postihnuté deti – Svetlušky – na oblastnú prehliadku tvorivosti a zručnosti - strava, občerstvenie, materiál na tvorivé dielne, vecné odmeny (spis č. 2886/09)
2. Fotoklub FÉNIX v Považskej Bystrici – vo výške 497,91 € (15 000 Sk)
• na úhradu nákladov spojených s výstavnou činnosťou a výrobou fotografií - pasporty, podkladový papier, páska, DVD nosiče, zakladacie klipy (spis č. 2717/09)
3. Spolok dychová hudba STROJÁR, Považská Bystrica – vo výške 527,78 € (15 899,90 Sk)
• na zaplatenie prenájmu hudobnej miestnosti (spis č. 2902/09)
4. PRIMAVERA, Občianske združenie, Považská Bystrica – vo výške 829,85 € (25 000 Sk)
• na zorganizovanie vianočného koncertu - úhrada hudobného podujatia - sólová speváčka, sólový spevák, korepetítor, občerstvenie, propagácia, reklama, doprava (spis č. 1633/09)
5. Miestny odbor Matice slovenskej, Považská Bystrica – vo výške 3 319,39 € (100 000 Sk)
• na činnosť MO MS - poplatky za telefón, nájomné, podpora autorom, vydanie monografie, občerstvenie na akciách, dopravné na akcie, matičné slávnosti, knižné ceny, vence, kvety, kancelárske potreby, hygienické, čistiace, služby - kopírovanie..., nákup tlače, poštovné, vedenie účtu, zhotovenie pamätnej tabule (spis č. 2850/09)
6. Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, Slovenskej speleologickej spoločnosti, Považská Bystrica – vo výške 829,85 € (25 000 Sk)
• na nakrútenie filmu o jaskyniach v okolí Považskej Bystrice - náklady na filmovanie, náklady na výrobu, predstavenie filmu (spis č. 2863/09)
7. Považská knižnica, Považská Bystrica – vo výške 1 991,63 € (60 000 Sk)
• na obnovu a doplňovanie knižného fondu a poskytnutie kvalitných služieb pre obyvateľov mesta, pričom knižné publikácie musia byť označené „zakúpené z finančných prostriedkov Mesta Považská Bystrica“ (spis č. 2893/09)
8. Súkromná základná umelecká škola, Považská Bystrica – vo výške 2 389,96 € (72 000 Sk)
• na účasť tanečného súboru Stella na MS a ME - na autobusovú dopravu, štartovné, registračné (spis č. 2856/09)
• na celoslovenskú tanečnú súťaž o pohár primátora mesta - prenájom športovej haly, ceny, poháre, medaile, diplomy (spis č. 2857/09)
9. Detský hudobný spevácky klub, MELÓDIA, Považská Bystrica – vo výške
1 825,66 € (55 000 Sk)
• na koncertný zájazd do Poľska a Francúzska - cestovné, ubytovanie, strava (spis č. 2873/09)
10. Základná organizácia SZOPK pri SEV PONIKLEC, Považská Bystrica – vo výške 2 489,54 € (75 000 Sk)
• na činnosť a životné prostredie, zdravie pre deti a mládež - telefónne poplatky, kancelárske priestory a potreby, materiál na EV, poštovné, čistiace prostriedky, ceny, nákup tlače (spis č. 2890/09)
• na zlepšenie životného prostredia v meste - brigády na obnove a ochrane CHKO Strážovské vrchy - telefónne poplatky, kancelárske potreby, poštovné, čistiace prostriedky, zdravotný materiál, aktivity - Deň Zeme, stravné na brigádu, PHM, nákup tlače a didaktickej techniky (spis č. 2891/09)
11. Folklórny súbor Bystričan, Považská Bystrica – vo výške 1 161,78 € (35 000 Sk)
• na podporu činnosti - náklady na opravu krojov, nástrojov, náklady na dopravu, ubytovanie na podujatie Dni slovenskej kultúry v Chorvátsku (spis č. 2869/09)
12. Spolok priateľov a rodičov pri ZUŠ IWK, Považská Bystrica – vo výške
1 659,69 € (50 000 Sk)
• na podporu prezentácie školy, na skvalitnenie a modernizáciu výstavných priestorov školy - inštalácia závesného systému, prenájom priestorov v kinosále DK - skúšky, predstavenie, osvetlenie, ozvučenie, prenájom klavíra, príprava DDS IMRO v Prahe - cestovné, netradičná módna prehliadka - školská súťaž (spis č. 2871/09)
13. Klub priateľov contry hudby Praznov – vo výške 700 € (21 088 Sk)
• na zabezpečenie contry festivalu "Contry pod hviezdami" - ozvučenie podujatia, technická úprava amfiteátru, reklamné materiály, občerstvenie účinkujúcich (spis č. 1979/09)
14. Klub Venuša, Považská Bystrica – vo výške 350 € (10 544 Sk)
• na psychickú a fyzickú podporu onkologických členiek - hradenie nákladov na rekondično-relaxačné aktivity - lymfodrenáže, masáže, zdravotné plávanie, pohostenie pri výročnej členskej schôdzi, kancelárske potreby, poštovné (spis č. 2528/09)
15. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada, Považská Bystrica – vo výške 1 500 € (45 189 Sk)
• na podporu základného sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie, vzdelávania, integrácie - cestovné náklady, náklady na klienta, internet, telefón, občerstvenie na odborné prednášky, rekondično-integračné, rehabilitačné pobyty, nájomné a služby za kanceláriu, poznávacie zájazdy (spis č. 2880/09)
16. Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia 01, Považská Bystrica – vo výške 1 100 € (33 138,60 Sk)
• za účelom integrácie zdravotne postihnutých občanov v liečebnej, vzdelávacej, spoločensko-kultúrnej a športovej činnosti, na výročnú členskú schôdzu, MDŽ, rekondično-integračné pobyty, športové podujatia, zber liečivých rastlín, termálne kúpaliská, pre jubilujúcich členov, na členskú schôdzu – Mikuláš (spis č. 2897/09)
17. Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia 02, Považská Bystrica – vo výške 1 100 € (33 138,60 Sk)
• za účelom integrácie zdravotne postihnutých občanov, rekondičné pobyty, poznávacie zájazdy a členské schôdze. Na Deň matiek, na Mikuláša, ikebanu, rekondično-liečebné a rehabilitačné pobyty, pre jubilujúcich členov, posedenie v prírode, poznávací zájazd, termálne kúpaliská, športové podujatia, smútočné kytice, návšteva imobilných členov (spis č. 2901/09)
18. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Považská Teplá – vo výške
1 000 € (30 126 Sk)
• na činnosť organizácie - na výročnú členskú schôdzu, zájazd Poľsko, MDD, športové hry a tombola, členská schôdza s opekaním, na výlet, Mesiac úcty k starším (spis č. 1976/09)
19. Terénno-sociálne centrum SZZP Považská Bystrica – vo výške 300 €
(9 037,80 Sk)
• na podporu pri uskutočňovaní XV. ročníka športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých - na propagačné materiály, publicita (buletín), doprava, ceny, diplomy, strelecká súťaž, občerstvenie
(spis č. 2896/09)
20. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia č. 29, Považská Bystrica – vo výške 1 070 € (32 234,82 Sk)
• na nové technológie a systémy pre nevidiacich a slabozrakých - na stravu, ubytovanie, pracovné pomôcky (spis č. 1977/09)
21. Slovenský červený kríž, Považská Bystrica – vo výške 800 € (24 100,80 Sk)
• na slávnostný aktív odovzdávania Kňazovického plakety, diamantovej, zlatej, striebornej, bronzovej a viacnásobné bezpríspevkové darovanie krvi - obed, občerstvenie, darček, poštovné, pre držiteľov KP a viacnásobných bezpríspevkových darcov krvi nákup dopravnej karty, vitamínov, dobitie karty, propagácia - perá, kľúčenky, pre súťaž hliadky mladých zdravotníkov I. a II. stupňa, propagačný materiál, občerstvenie, ceny, na týždeň bezpečnosti cestnej premávky - maskovací materiál, propagačný materiál, nákup vymeniteľných pľúc do resuscitačného modelu a rúška na dýchanie (spis č. 2889/09)
22. Základná organizácia nedoslýchavých, Považská Bystrica – vo výške 500 € (15 063 Sk)
• na organizovanie sociálno-rehabilitačných kurzov - ubytovanie a strava
(spis č. 2881/09)
23. Klub stomikov ILCO Považská Bystrica – vo výške 500 € (15 063 Sk)
• na zabezpečenie činnosti klubu, na poznávací zájazd – náklady na autobus, vstupenky do kultúrnych pamiatok, na občerstvenie na členských schôdzach a na poštovné (spis č. 2862/09)
24. Klub Sclerosis multiplex pri SZMS, Považská Bystrica – vo výške 1 000 € (30 126 Sk)
• na rekondičný pobyt členov klubu do Vodíc - Chorvátsko, na cestovné, ubytovanie, strava, poistenie (spis č. 2867/09)
25. Klub organizácie muskulárnych dystrofikov Manín, Považská Bystrica – vo výške 800 € (24 100,80 Sk)
• na projekt pod názvom "Na kolesách k Olympii" - na rehabilitačný pobyt ZP, pobyt - asistenti, bazén, prenájom telocvične, boccia lopty s páskami na vyznačenie ihriska, spotrebný materiál - pracovné zošity, farba a papier do tlačiarne, písacie potreby, plastové poháre (spis č. 2872/09)
26. Zdravá duša, Považská Bystrica – vo výške 980 € (29 523,48 Sk )
• na týždenný rekondičný pobyt pre 28 členov OZ - na ubytovanie (spis č. 2888/09)
27. Špeciálna základná škola internátna, Považská Bystrica – vo výške 1 294,56 € (39 000 Sk)
• Na socializáciu imobilných a viacnásobne postihnutých žiakov prostredníctvom organizovania voľno časových aktivít - nákup počítača, školský stôl rastúci, pracovná plocha "Peťa", rastúca stolička, stoličky s opierkou, kľakosed, masážne polohovateľné kreslo, fit lopta, CD - prehrávač, vankúšové opierky (spis č. 2870/09)
28. Slovenský zväz VTNP - PTP, klub Považská Bystrica – vo výške 564,29 € (17 000 Sk)
• na opravu a údržbu priestorov, spotrebu energie, vody, kopírovanie, nákup potrieb na prevádzku, činnosť a reprezentáciu mesta (spis č. 2878/09)
29. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, Považská Bystrica – vo výške 398,33 € (12 000 Sk)
• na II. ročník športových hier a turistický zájazd, kultúrno-spoločenské akcie pre seniorov - juniáles, posedenie pri príležitosti október mesiac úcty ku starším, na družobnú činnosť (spis č. 2922/09)
30. Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia č. 01, Považská Bystrica – vo výške 398,33 € (12 000 Sk)
• na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, rekondičné pobyty, športovú, turistickú, kultúrno-spoločenskú činnosť, zájazdová činnosť, náklady na telefón, cestovné, družobná činnosť so seniormi (spis č. 2921/09)
31. Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia č. 02, Považská Bystrica – vo výške 398,33 € (12 000 Sk)
• na akcie "Seniorpomoc" - športový deň pre členov, na poznávacie zájazdy, na procedúry v rehabilitačných zariadeniach, termálnych kúpeľoch, kurz počítačovej gramotnosti - náklady na učebné pomôcky, telefón, kancelárske potreby, právne a sociálne poradenstvo cez SENIORLINKU (spis č. 2877/09)
32. Rádioklub Manín, Považská Bystrica – vo výške 331,94 € (10 000 Sk)
• na vytlačenie pohľadníc - QSL lístkov, pri príležitosti 50 rokov založenia (spis č. 2508/09)
33. Spolok na záchranu zvierat, Považská Bystrica – vo výške 3 319,39 €
(100 000 Sk)
• na pomoc opusteným, týraným a strateným zvieratám, na sterilizáciu a kastráciu, vakcináciu, veterinárne poplatky, krmivo, obojky, vodítka, reťaze, dezinfekciu a pohonné hmoty (spis č. 2861/09)
34. Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Považská Bystrica – vo výške 3 319,39 € (100 000 Sk)
• na prípravu reprezentantov v LRU - Plávaná na ME a MS - cestovné, tréningy, sústredenia, povinná kvalifikácia, nákup materiálu, na MS klubov, amortizácia vozidla, doplnky, stravné - sústredenia, kvalifikácie, pitný režim, štartovné, športový materiál, nástrahy, krmivo, oblečenie, doplnkové výdaje – zdravotnícky materiál, poistenie osoby, telefón (spis č. 2894/09)
• na zakúpenie elektrickej drvičky, motorovej píly, pracovného náradia, ochranných pomôcok, zberných nádob, stavebného materiálu, PHM, príprava a organizačné zabezpečenie súťaží Zlatý blyskáč, Memoriál Ladislava Bútoru, Zlatú rybku Považia, príprava a materiálne zabezpečenie reprezentantov na krajské a celoslovenské kolo (spis č. 2900/09)
35. Miestny klub Slovenského Orla, Rozkvet, Považská Bystrica – vo výške
1 593,31 € (48 000 Sk)
• na nájom nebytových priestorov, prevádzkové náklady, na Helenský futbalový turnaj - vecné odmeny, Šarkaniáda pre deti - vecné odmeny, Stolnotenisový turnaj - nájom a vecné odmeny, Vianočný futbalový turnaj - nájom a vecné odmeny (spis č. 2864/09)
• na mestskú florbalovú ligu - na prenájom telocvične, prevádzkové náklady a vecné odmeny pre výhercov (spis č. 2865/09)
36. eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum, Považská Bystrica – vo výške 995,82 € (30 000 Sk)
• na usporiadanie letného tábora v Zliechove od 5. - 12. 7. 2009 - na ubytovanie, stravu, cestovné, poistné a materiál (spis č. 2853/09)
• na usporiadanie letného tábora v Kunerade od 9. - 16. 8. 2009 - na ubytovanie, stravu, cestovné, poistné a materiál (spis č. 2854/09)
37. Detský park, OZ, Považská Bystrica – vo výške 663,88 € (20 000 Sk)
• na I. ročník detskej olympiády - na hudobnú produkciu, moderovanie, prenájom nafukovacieho hradu, fľaša hélium, odmeny a občerstvenie (spis č. 2858/09)
• na zorganizovanie „Mikuláša" - na prenájom priestorov, darčeky, občerstvenie (spis č. 2859/09)
• na detský letný tábor v Podskalí 26. - 28. 6. 2009 na - ubytovanie, stravu a kúzelníka (spis č. 2860/09)
38. Združenie kresťanských seniorov, Klub 3-03, Považská Bystrica – vo výške 398,33 € (12 000 Sk)
• na zrealizovanie akcií "Seniorpomoc" - na nájomné, zájazdy, dotazník (rozmnoženie), poštovné, schôdze, soľná jaskyňa, divadlo, kancelárske potreby (spis č. 2876/09)
39. Klub rekreačná telesná výchova a šport, Považská Bystrica – vo výške 330 € (9 941,58 Sk)
• na činnosť klubu - úhradu nájomného za telocvičňu (spis č. 2526/09)
40. Klub slovenských turistov Manín, Považská Teplá – vo výške 1 991,63 €
(60 0000 Sk)
• na vybavenie klubových miestností a usporiadanie turistických podujatí – zhotovenie odznakov na jednotlivé akcie, preplatenie cestovného, štartovného, ubytovania, občerstvenie pri akciách, vybudovanie klubových priestorov a ich zariadenie (spis č. 2766/09)
41. Klub slovenských turistov Sparta, Považská Bystrica – vo výške 497,91 € (15 000 Sk )
• na turistické akcie pre občanov mesta, deti a mládež - na 35. ročník zimného turistického prechodu hrebeňom Javorníkov - na dopravu, Národný výstup na Kriváň - doprava, Považský okruh zdravia pre školskú mládež a deti - občerstvenie, Novoročný výstup na Veľký Manín - príspevok na kalendáriky (spis č. 2887/09)
42. Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ, Považská Bystrica – vo výške 1 991,63 € (60 000 Sk)
• na majstrovské zápasy II. Liga ženy - rozhodca, zápisy, poplatky do súťaží, nájom telocvične, energie, pomôcky, dresy (spis č. 2768/09)
43. Telovýchovná jednota Slovan, Považská Bystrica – vo výške 796,65 €
(24 000 Sk)
• športový deň na sídliskách Hliny a SNP pre mládež a dospelých - nákup lôpt, ceny, prenájom telocvične malej, prenájom telocvične na VII. ZŠ, cestovné pre mládež a dospelých, propagácia (tlač letákov) - (spis č. 1189/09)
44. Telovýchovná jednota Dynamo Orlové – vo výške 2 987,45 € (90 000 Sk)
• na nákup a inštaláciu betónovej garáže ako skladu - dodávka betónovej garáže, doprava autom, úprava podložia mechanizmom, izolácia strechy, krytina, klampiarsky materiál (spis č. 2707/09)
• na pokrytie prevádzkových nákladov - elektrická energia, údržba hracej plochy (kosenie, benzín) - (spis č. 2780/09)
45. Telovýchovná jednota Skaličan Praznov – vo výške 1 327,76 € (40 000 Sk)
• na činnosť klubu - elektrická energia, údržba ihriska (PHM, vápno), turnaj - občerstvenie, ceny pre účastníkov, športová výstroj - lopty, kopačky, rozlišovačky, brankárske rukavice, záchytné siete za futbalové brány - náterové hmoty, štetce (spis č. 2875/09)
46. Združenie rodičov pri ZŠ Slovanská, Považská Bystrica – vo výške 2 821,48 € (85 000 Sk)
• na podporu športových aktivít mládeže v hádzanej - strava a ubytovanie, ceny, rozhodcovia, zdravotná služba, časomiera, zapisovateľ, občerstvenie, pitný režim, doprava, dary, reklamné predmety, poistenie (spis č. 2879/09)
47. Atletický oddiel OLYMPIA, Považská Bystrica – vo výške 2 655,51 € (80 000 Sk)
• na činnosť - cestovné, štartovné, nákup materiálu, na 36. ročník Bystrickej latky - diplomy, ceny, materiál, na 11. ročník O pohár olympijských nádejí - diplomy, poháre, materiál (spis č. 2714/09)
48. Atletický oddiel SPARTA, Považská Bystrica – vo výške 1991,64 € (60 000 Sk)
• na halové súťaže, vybrané preteky - cestovné a štartovné pre pretekárov, na nákup atletických prekážok, stojanov, gule, disky, oštepy, latky na skok do výšky, skok do žrdi, odrazové brvná, trojskok do diaľky, veľkoplošné slnečníky - dáždniky (spis č. 1630/09)
49. Šachový klub Považské Podhradie – vo výške 663,88 € (20 000 Sk)
• podpora šachu detí a mládeže v regióne Považská Bystrica, na materiálne zabezpečenie tréningov (šachy, hodiny, literatúra), organizácia turnajov, účasť na turnajoch (spis č. 2520/09)
50. Šachový klub Sparta Považská Bystrica – vo výške 1161,79 € (35 000 Sk)
• na výučbu detí a reprezentáciu mesta na šachových turnajoch - na Majstrovstvá Slovenska žiakov a jednotlivcov, na šachové knihy pre žiakov, dataprojektor (spis č. 2874/09)
51. Tenisový klub Sparta, Považská Bystrica – vo výške 1 327,76 € (40 000 Sk)
• zabezpečenie súťaže družstiev a turnajov - nákup tenisových loptičiek, prenájom dvorcov na súťaže, ceny víťazom, štartovné družstiev, cestovné na súťaž družstiev (spis č. 2769/09)
52. ZTŠČ POBYS, Považská Bystrica – vo výške 1 493,73 € (45 000 Sk)
• na usporiadanie XII. ročníka Veľkej ceny mesta Považská Bystrica v streľbe - materiálne zabezpečenie - terčový materiál, strelivo, spotrebný materiál, vecné ceny, prepravné náklady, propagácia, dokumentácia. Na organizačné zabezpečenie - prenájom haly, organizačná príprava podujatia, cestovné a stravné rozhodcom, ubytovanie, odmeny strelcom a rozhodcom (spis č. 2719/09)
• na usporiadanie XIII. ročníka Veľkej ceny mesta Považská Bystrica v leteckom modelárstve - kategória RC-M2, na materiálne zabezpečenie - spotrebný materiál, letecké PHM, prenájom letiska, kosenie vyhradených plôch, vecné ceny, prepravné. Na organizačné zabezpečenie - organizačná príprava podujatia, cestovné rozhodcom, stravné rozhodcom, ubytovanie, odmeny za výkon funkcie rozhodcu (spis č. 2720/09)
53. Školský športový klub, Obchodná akadémia, Považská Bystrica – vo výške
3 319,39 € (100 000 Sk )
• na vrcholovú prípravu mládežníckeho družstva vo volejbale dievčat - na prípravné zápasy, sústredenie, materiálne vybavenie - dresy, podkolienky, trenky, regenerácia, finálový turnaj (spis č. 2851/09)
54. Okresné združenie telesnej kultúry, OZTK, Považská Bystrica – vo výške 497,91 € (15 000 Sk)
• na zabezpečenie XVIII. ročníka vyhlásenia najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2008 - tlač bulletina, pozvánok, športové poháre pre ocenených, diplomy, občerstvenie pre pozvaných, kultúrny program, organizačné zabezpečenie, telefónne poplatky, poštovné (spis č. 1187/09)
55. Okresné združenie telesnej kultúry, OZTK, Považská Bystrica – vo výške 149,37 € (4 500 Sk)
• na obnovu značenia turistických chodníkov - zakúpenie materiálu (spis č. 2883/09)
56. Hokejový klub HK 95, Považská Bystrica – vo výške 5 477 € (165 000 Sk)
• na podporu športu talentovaných detí a mládeže - náklady na dopravu, materiálne zabezpečenie (všetko pre juniorov, dorast, žiakov a prípravku) (spis č. 2868/09)
57. BK Považská Bystrica, s.r.o. – vo výške 5 311,03 € (160 000 Sk)
• na fungovanie basketbalového klubu - materiálne vybavenie - dresy, tepláky, lopty, tréningové pomôcky, cestovné, prenájom telocviční a organizovanie Považskobystrickej školskej ligy ZŠ - ceny pre víťazov, prenájom telocviční, materiálne vybavenie - kúpa dresov, lôpt, propagácia (spis č. 2884/09)
• na VI. Ročník 24 hod. basketbalového maratónu - tričká pre hráčov a organizátorov, občerstvenie, prenájom telocvične, lekár (spis č. 2885/09)
58. TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica (TTC Považská Bystrica ) – vo výške 3 319,39 € (100 000 Sk)
• na rozvoj športovej činnosti, výchova mládeže, podpora talentovanej mládeže - cestovné náklady, prenájom telocvične, materiál - poťahy, loptičky, drevá, sieťky, stoly, dresy (spis č. 2828/09)
59. Horolezecký klub Manín, Považská Bystrica – vo výške 1 327,76 € (40 000 Sk)
• na činnosť klubu - stavbu malej lezeckej steny - bouldrovky - na lezecká stenu, lezecké chyty doskočisko (spis č. 1981/09)
60. Judo klub Sparta Považská Bystrica – vo výške 1 327,76 € (40 000 Sk)
• na usporiadanie VI. ročníka Medzinárodnej veľkej ceny o pohár primátora mesta a na činnosť - cestovné na preteky, prenájom športovej haly, cestovné a stravné pre rozhodcov, nákup medailí pre víťazov, nákup víťazných pohárov, diplomov, účastnícke listy pre zúčastnené kluby (spis č. 2852/09)
61. Kajak kanoe klub, Považská Bystrica – vo výške 663,88 € (20 000 Sk)
• na rozvoj vodáckeho športu mládeže v meste (spis č. 2866/09)
62. Výcvikové stredisko služobnej a športovej kynológie, Klub R.A.K, Považská Bystrica – vo výške 1 493,73 € (45 000 Sk)
• na dostavbu a vybavenie výcvikového strediska - stĺpiky a vzpery na pletivo, pozinkované pletivo, suché WC - materiál, prístrešok - materiál, zakúpenie elektrocentrály, zakúpenie benzínovej kosačky a motorovú pílu (spis č. 2524/09)
• klub umožní verejnosti jedenkrát týždenne prístup do výcvikového areálu so psami a zabezpečí odbornú pomoc pri ich výcviku
63. Wellnes Považská Bystrica – vo výške 995,82 € (30 000 Sk)
• na organizáciu plaveckých pretekov v meste - na medaile a ceny pre deti, úhradu štartovného na plaveckých pretekoch, nákup plaveckých plutiev (spis č. 2855/09)

C/ súhlasí
1. s uzatvorením dohôd – zmlúv o poskytnutí dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2009 v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery so žiadateľmi na účel a vo výške podľa bodu B/ tohto uznesenia,
2. s rozdelením zostatku prostriedkov v rámci programu 10 – Grantový program, položka 1. ostatné transfery z výdavkovej časti bežného rozpočtu v priebehu roka 2009, na základe rozhodnutia primátora mesta – 9 958 € (300 000 Sk),

D/ neschvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2009 týmto žiadateľom:
1. Považská knižnica, Považská Bystrica
• na projekt "Cesta Fantasy - multimediálne CD" - besedy v knižnici - kvety, pohostenie, besedy s ilustrátorkou - kvety, pohostenie, exkurzia do Martina, divadelné predstavenie - cestovné, vstupné, CD, tonery, papier, knihy na súťaže, prezentácia elektronickej knihy - pohostenie (spis č. 2892/09)
2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Považské Podhradie
• na opravu fasády kostola a veže (spis č. 2765/09)
3. Evanjelický a. v. cirkevný zbor Považská Bystrica
• na dôstojnú architektonickú úpravu cirkevnej budovy a okolia - vymaľovanie kostola, vestibulu a priľahlých priestorov, klampiarske práce, výmena okien na prednej fasáde (spis č. 3101/09)
4. Mestská liga malého futbalu, Považská Bystrica
• na realizáciu IX. ročníka mestskej ligy - I. liga - nájom za športovú halu, poháre a vecné ceny, časomiera, rozhodcovia, lopty. II. Liga - nájom ihrisko, rozhodcovia, lopty, siete, úprava hracej plochy (spis č. 2770/09)
5. Mestská liga malého futbalu, Považská Bystrica
• na IX. ročník mestskej ligy o pohár primátora mesta - nájom za hracie dni, poháre a vecné ceny pre víťazov, časomiera, rozhodcovia (spis č. 2772/09)
6. YACHT CLUB, Považská Bystrica
• na činnosť klubu (spis č. 2764/09)
 

 

       MUDr. Miroslav Adame                                             Ing. Milan Novák
            primátor mesta                                                     prednosta MsÚ

        Ing. Ľubomír Kubovič                                                Jaroslav Petrík
          I. overovateľ                                                            II. overovateľ
 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40390150

Úvodná stránka