Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Verejné uznanie

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2019

MUDr. Marte Kaveckej

- pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú nezištnú prácu v oblasti hematológie a transfuziológie, v prospech obyvateľov nášho mesta, ako aj celého regiónu

Mgr. Adamovi Hudecovi

- za skomponovanie koncertnej skladby pre dychový orchester „Manínska predohra“ a za darovanie znelky „Manínska fanfára“ mestu Považská Bystrica, za dlhoročnú spoluprácu s dychovým orchestrom ZUŠ v Považskej Bystrici, ako aj za celoživotné dielo v oblasti hudobnej tvorby, organizácie a propagácie dychovej hudby doma i v zahraničí

Marte Petríkovej

- za osobný prínos pre založenie a činnosť občianskeho združenia Mošteník, vďaka ktorému sa zachovávajú regionálne ľudové zvyky a tradície, ako aj za neúnavnú prácu v samospráve v prospech občanov a rozvoja mestskej časti Horný Moštenec

Jaskyniarskemu klubu Stražovské vrchy

- pri príležitosti 20. výročia založenia združenia, za úspešné výsledky dlhodobo dosahované pri vykonávaní mnohostranných aktivít na prospech mesta Považská Bystrica a jeho obyvateľov, ako aj za vzornú reprezentáciu a propagáciu mesta

Mažoretkovému súboru BONA

- pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku, za vynikajúce športové úspechy a výsledky dosiahnuté na domácich, európskych a svetových šampionátoch mažoretkového športu, za záslužnú prácu s deťmi a mládežou a za výbornú reprezentáciu mesta doma a v zahraničí

Spojenej škole internátnej v Považskej Bystrici

- pri príležitosti 60. výročia jej vzniku, za mimoriadne záslužnú prácu pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov postihnutých autizmom, ako aj pri poskytovaní špeciálneho pedagogického poradenstva deťom, žiakom a rodičom v meste a v regióne Považskej Bystrice

iniciátorom a organizátorom podujatia „Považskobystrický motocykel“

- pri príležitosti 10. výročia podujatia a 90. výročia vzniku Považských strojární, za oživenie považskobystrickej motocyklovej tradície, posilnenie hrdosti na priemyselnú históriu mesta Považská Bystrica a za propagáciu mesta


 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2018

Mgr. Anne Šujanskej

- pri príležitosti životného jubilea, za osobitný prínos vo výskume a propagácii histórie mesta, regiónu a strojárskej výroby na Považí a za dlhoročné vedenie kroniky Mesta Považská Bystrica

Františkovi Piačkovi

- pri príležitosti životného jubilea, za celoživotný prínos k rozvoju horolezeckého športu, za vynikajúce športové úspechy, výchovu mladej generácie horolezcov a vzornú reprezentáciu mesta Považská Bystrica doma a v zahraničí

Ľudmile Ješkovej

- pri príležitosti životného jubilea, za osobitný prínos k posilňovaniu národného povedomia, rozvoju kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva v meste Považská Bystrica

Petrovi Bursovi

- pri príležitosti životného jubilea, za osobný prínos v oblasti zdravotníctva a za aktívnu činnosť v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska

MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici

- pri príležitosti 10. výročia jej vzniku, za dlhoročnú systematickú prezentáciu výtvarného umenia autorov mesta a regiónu, za prínos vo výchove detí a dospelých k umeniu a osobitný prínos k obohateniu kultúrno-spoločenského života v meste

Združeniu hradu Bystrica

- pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku, za osobitný prínos k rekonštrukcii a obnove Považského hradu, ktoré významnou mierou prispelo k záchrane národného kultúrneho dedičstva mesta Považská Bystrica

 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2017

Mgr. Zuzane Bobovskej - Boškovej

- pri príležitosti životného jubilea, za doterajšiu vynikajúcu výtvarnú tvorbu a výtvarné diela čerpajúce námety z prírody Považskej Bystrice a jej okolia.

PaedDr. Gejzovi Sádeckému, CSc.

- za významný osobný prínos v oblasti literárnej tvorby, histórie, heraldiky, ako aj spoločenského a verejného života v meste Považská Bystrica a v širšom regióne.

Ing. Pavlovi Mikušovi

- za dlhodobú záslužnú prácu pri zhromažďovaní historických informácií o Považských strojárňach, artefaktov z obdobia ich činnosti, ako aj za propagáciu a popularizáciu histórie Považských strojární a histórie priemyselnej výroby v regióne.

Simone Martausovej

- za doterajšiu pesničkovú tvorbu, vynikajúce úspechy na slovenskej koncertnej scéne a šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica.

Klubu slovenských turistov Manín Považská Teplá

- za úspešnú dlhoročnú organizáciu turistického pochodu „Jilemnického jarná 25-ka“, za propagáciu zdravého pohybu v prírode, prírodných krás mesta a okolia a za šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí.

Súkromnej základnej umeleckej škole STELLA

- pri príležitosti 20. výročia založenia školy, za jej významný prínos pri zabezpečovaní hudobného a tanečného vzdelania detí a mládeže, za výraznú pomoc pri organizovaní kultúrneho života mesta a úspešnú reprezentáciu mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí.

 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2016

Ing. Michalovi Jurdíkovi

- pri príležitosti životného jubilea, za osobný prínos pre zvyšovanie požiarnej bezpečnosti občanov mesta Považská Bystrica, ako aj dlhoročnú záslužnú prácu a pomoc dobrovoľníckym hasičským zborom pôsobiacim na území nášho mesta.

PhDr. Ľubici Juríčkovej

- za dlhoročnú záslužnú pedagogickú prácu s mládežou nášho mesta a širšieho regiónu, ako aj za aktívnu prácu v ďalších oblastiach spoločenského života mesta Považská Bystrica.

Dychovému orchestru ZUŠ Považská Bystrica

- pri príležitosti 40. výročia vzniku, za trvalú vysokú umeleckú a interpretačnú úroveň a šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma a vo svete.

Ing. Dušanovi Kolekovi

- pri príležitosti životného jubilea, za osobný prínos a dlhoročnú prácu pre rozvoj mesta Považská Bystrica, ako aj podporu športu a spoločenského života v meste.

MUDr. Ľudmile Kudlovej

- pri príležitosti životného jubilea, za celoživotnú prácu v zdravotníctve a osobitný prínos pre rozvoj odboru ophtalmológia  v prospech obyvateľov mesta Považská Bystrica a jeho širokého okolia.

Antonovi Miškechovi

- za celoživotnú činnosť v odbore komplexného riešenia výstavby a rekonštrukcie technologických celkov, inžinierskych sietí, rodinných domov a bytových jednotiek v meste Považská Bystrica a v širšom regióne, ako aj za podporu športu, kultúry a spoločenského života v meste.

Folklórnemu súboru Bystričan

- pri príležitosti 30. výročia vzniku folklórneho súboru, za významný prínos v oblasti kultúrneho rozvoja mesta, za zachovanie a rozvoj folklóru pre budúce generácie, ako aj za šírenie dobrého mena mesta a regiónu doma i v zahraničí.

Anne Šprochovej

- pri príležitosti životného jubilea, za celoživotnú záslužnú pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže základných škôl v meste Považská Bystrica.

Zdenovi Metzkerovi

- pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú záslužnú prácu pri dokumentovaní histórie výroby motocyklov v Považskej Bystrici, za zachovanie a aktívne propagovanie kultúrneho technického dedičstva a šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica.

Matilde Danižovej

- pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú aktívnu prácu v niekoľkých spoločenských organizáciách a občianskych združeniach pôsobiacich na území nášho mesta Považská Bystrica.

hudobnej skupine BONITA

- za prínos v oblasti rozvoja hudby a kultúrneho života mesta, ako aj za šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí.

 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2015

Mgr. Wieslawovi Krzyszychovi

- pri príležitosti životného jubilea, za neúnavnú prácu na poli rozvoja duchovných hodnôt a starostlivosti o katolícku mládež a dospelých nášho mesta, predovšetkým sídliska Rozkvet, ako aj za misionársku, charitatívnu a budovateľskú činnosť.

Magdaléne Fedorovej

- pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú aktívnu prácu v spoločenských organizáciách pôsobiacich na území nášho mesta, ako aj za neúnavnú prácu v samospráve v prospech občanov a rozvoja mesta Považská Bystrica.

Ing. Milanovi Krajčoviechovi

- pri príležitosti životného jubilea, za aktívnu prácu v občianskom združení SENIORPOMOC, predovšetkým za prednáškovú, publikačnú a organizačnú prácu venovanú seniorom, ako aj za aktívnu prácu v ďalších oblastiach spoločenského života mesta Považská Bystrica.

MUDr. Františkovi Hanzlovi

- pri príležitosti životného jubilea, za celoživotnú prácu a jeho osobitný prínos v odbore starostlivosti o matku a ženu v meste a v regióne Považská Bystrica.

Emílii Mišútovej

- pri príležitosti životného jubilea, za celoživotnú prácu pri vzdelávaní detí, ako aj za úspešnú reprezentáciu mesta na rôznych výstavách a angažovanie sa vo verejnom živote.

MUDr. Vladimírovi Hluchému

- za jeho osobitný prínos, zachovanie a rozvoj folklóru pre budúce generácie v meste Považská Bystrica a v regióne.

Karolovi Smatanovi

- za jeho dlhoročnú zberateľskú a publikačnú činnosť, ktorou prispel k šíreniu dobrého mena mesta na Slovensku a v zahraničí.

 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2014

Ing. Mgr. Ivanovi Konečnému

- pri príležitosti životného jubilea , za obetavú a neúnavnú prácu na poli pastorácie, podporu a rozvoj duchovných hodnôt,  ako i za osobný podiel na obnove a rekonštrukcii objektov vo Farnosti  Považské Podhradie.

MUDr. Jánovi Kozánkovi 

- pri príležitosti životného jubilea, za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva v prospech obyvateľov nášho mesta i regiónu a za osobný prínos v oblasti rozvoja anesteziológie a intenzívnej medicíny.

PhDr. Anne Bartoňovej 

- za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu, vynikajúce výsledky v oblasti regionálneho odborného vzdelávania a mimoškolskej činnosti.

Mgr. Vladimírovi Šebeňovi 

- za dlhoročnú pedagogickú prácu, aktívnu mimoškolskú činnosť, ako aj za osobný prínos pre rozvoj mládežníckej hádzanej v meste Považská Bystrica.

Mgr. Teodorovi Kohútovi

- za dlhoročnú publikačnú a autorskú činnosť venovanú mestu Považská Bystrica a jeho histórii, ako aj za aktívnu prácu a angažovanosť v regionálnych organizáciách a občianskych združeniach.

Milade Strakovej 

- za dlhoročnú nezištnú prácu v prospech zdravotne ťažko postihnutých občanov mesta  a za osobnú angažovanosť pri ich integrácii do každodenného života.

Ladislavovi Pajerchinovi, in memoriam

- za dlhoročnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta  Považská Bystrica doma i v zahraničí počas aktívnej športovej kariéry, ako aj za rozvoj a podporu mládežníckeho futbalu v meste.

Základná škola Nemocničná

- pri príležitosti 50. výročia jej vzniku, za vynikajúce výsledky v oblasti základného vzdelávania, výchovy a mimoškolskej činnosti.

Oblastné centrum eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

- za aktívnu dobrovoľnícku prácu pre deti a mládež nášho mesta pri organizovaní ich voľnočasových aktivít.

 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2013

Ľubomírovi Marcinovi

- za neúnavnú duchovno – pastiersku službu v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Považská Bystrica, za rozvoj duchovných hodnôt,  prácu s deťmi a mládežou a za starostlivosť o chorých, starých a nevládnych obyvateľov Trenčianskeho regiónu.

Mgr. Františkovi Galvánkovi

- za obetavú prácu na poli rozvoja duchovných hodnôt a za starostlivosť o chorých, starých a bezvládnych, ktorú poskytuje ako duchovný správca Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

MUDr. Oľge Grznárovej

- za jej celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva v prospech obyvateľov nášho mesta ako aj širšieho regiónu a za prínos v oblasti rozvoja medicíny v odbore hematológia a transfúziológia.

Milanovi Belásovi

- za dlhoročnú zberateľskú a publikačnú činnosť dokumentujúcu históriu mesta Považská Bystrica a za spracovanie a vydanie série knižných portrétov o považskobystrických výtvarníkoch.

MUDr. Jurajovi Mittuchovi (in memoriam)

- za jeho osobný podiel pri budovaní a modernizácii Nemocnice v Považskej Bystrici, ako aj  za prínos pre zlepšenie dostupnosti a skvalitnenie  zdravotníckej starostlivosti pre obyvateľov nášho mesta a regiónu.


 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2012

MUDr. Branislavovi Brežnému

- pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú, nezištnú prácu v oblasti zdravotníctva – neurológie, v prospech obyvateľov nášho mesta a regiónu, ako aj osobnú angažovanosť a aktívnu činnosť v Klube Sclerosis multiplex pri  Slovenskom zväze sclerosis multiplex Považská Bystrica.  

Mgr. Jozefovi Cahelovi

- pri príležitosti životného jubilea, za neúnavnú prácu na poli pastorácie, podporu a rozvoj duchovných hodnôt a starostlivosť o obyvateľov nášho mesta.

Mgr. Aprádovi Maďarovi

- za dlhoročnú, obetavú prácu v prospech zdravotne postihnutých občanov nášho mesta a regiónu a za činnosť v občianskom združení Slovenský zväz zdravotne postihnutých.

Pavlovi Kedrovi

- pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú a neúnavnú prácu v dychovej hudbe „Strojár“ a za šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí.

Antónii Kocanovej

- pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú prácu zdravotnej sestry, ľudský prístup k pacientom a za dobrovoľnícku činnosť v Občianskom združení Zdravá duša.

Mikulášovi Štefanovskému

- za dlhoročnú prácu v oblasti športovej žurnalistiky a za propagáciu športu a športovcov mesta Považská Bystrica.

Jozefovi Dvorščíkovi

- za zachovanie, šírenie a prezentáciu ľudových zvykov, tradícií, folklóru nášho regiónu, ako aj za rozvoj kultúrneho a spoločenského života v mestskej časti Praznov.

Občianskemu združeniu SPOLOK PRIATEĽOV I. W. KRÁĽA

- za realizáciu myšlienky a vybudovanie pamätníka „Pocta Imrovi Weinerovi – Kráľovi“ v centre mesta Považská Bystrica, za širokú propagáciu jeho tvorby v médiách a akceleráciu kultúrneho diania v Považskej Bystrici.

 

 

VEREJNÉ UZNANIE UDELENÉ V ROKU 2011

Mgr. Zlatici Jurisovej - Pleškovej

- pri príležitosti jej životného jubilea – 60. rokov, za úspešnú dlhoročnú pedagogickú a umeleckú činnosť, za významný podiel na rozvoji umeleckého školstva v Považskej Bystrici, ako aj kultúrny rozvoj a propagáciu mesta Považská Bystrica doma i v zahraničí.

Viere Procházkovej

- pri príležitosti jej životného jubilea – 65. rokov, za úspešnú a tvorivú činnosť v oblasti literárnej tvorby a za prezentáciu mesta Považská Bystrica na Slovensku.

Ľubomírovi Kodríkovi

- za dlhoročnú prácu v oblasti športu a starostlivosť o hokejovú mládež v meste Považská Bystrica.

Mgr. Ladislavovi Hermanovi, titulárnemu kanonikovi nitrianskej sídelnej kapituly, dekanovi

- pri príležitosti jeho životného jubilea – 60. rokov, za dlhoročnú, neúnavnú prácu na poli rozvoja duchovných hodnôt a starostlivosti o katolícku mládež a dospelých nášho mesta.


 

Verejné uznanie udelené v roku 2010

Eve Dzurianíkovej

- za dlhoročnú činnosť v Občianskom združení Zdravá duša a za starostlivosť o ľudí s duševným ochorením.

Mgr. art. Patrikovi Illovi

- za prínos v oblasti sklárskeho umeleckého dizajnu a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí.

Ladislavovi Janechovi

- za prínos v oblasti archeológie, numizmatiky a národopisu.

Jozefovi Kendralovi

- za publicistickú činnosť a dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách mesta.


 

Verejné uznanie udelené v roku 2009

Jurajovi Bárdymu

– za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti astronómie a výchovu mládeže so zameraním na prírodné vedy.

Helene Rosinovej

– za dlhoročnú aktívnu prácu v Zbore pre občianske záležitosti a osobný prínos v oblasti kultúrneho a spoločenského života.

ZUŠ – HUDOBNÝ ODBOR

– za dlhoročnú výchovnú a umeleckú činnosť v oblasti hudby a propagáciu mesta.


 

Verejné uznanie udelené v roku 2008

Helene Bottkovej

- za vynikajúcu reprezentáciu mesta Považská Bystrica i Slovenskej republiky získaním bronzovej medaily
  na abilympiáde v Japonsku v kategórii "vyšívanie".

PhDr. Jánovi Jankovičovi

- za prínos v oblasti literárnej vedy, prekladateľstva, publicistiky a kultúry všeobecne.

Rudolfovi Žákovicovi

- za osobnú angažovanosť pri výstavbe Nemocnice v Považskej Bystrici a aktívnu účasť na veciach verejných
  v miestach svojho pôsobiska.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40386407

Úvodná stránka