Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považská Bystrica

Pozvánky, zápisnice, uznesenia MZ a MR

Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Aktuálny rok 2018

Zasadnutie zo dňa 19.7.2007

Z á p i s n i c a
napísaná na deviatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Považskej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 19. júla 2007

Prítomní

MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta
Poslanci MZ : 20

Ing. Helena Ďurišová, hlavný kontrolór mesta
Ing. Marcel Janco, prednosta MsÚ
organizácie zriadené mestom : 3
predsedovia VMČ : 7
pracovníci MsÚ : 8
média : 3 (skutočný stav – 5)
občania : 0 (skutočný stav – 6)
AUREX, Bratislava : 1

Program:

1. Otvorenie
2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ing. Stanislav Haviar, zástupca primátora mesta
3. Správa o hospodárení Mesta Pov. Bystrica, organizácie PX Centrum Pov. Bystrica
a bytového hospodárstva za 1. - 5. mesiac 2007 a návrh úpravy rozpočtu na rok
2007
Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov
4. Informatívna správa o hospodárení Mesta Pov. Bystrica za 1 .- 6. mesiac 2007
Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov
5. Návrh Súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného plánu mesta
Považská Bystrica
Predkladá: MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta
Ing. Peter Kručay, ved. úseku architekta a územného plánovania
Ing. arch. Dušan Kostovský, hlavný riešiteľ územného plánu mesta,
AUREX, Bratislava
6. Návrh Doplnku č. 1 k VZN, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania
dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Považská Bystrica
Predkladá: Mgr. Janka Dudoňová, vedúca útvaru sociálnych služieb a
starostlivosti o občana
7. Návrh Doplnku č. 1 k Zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu Považská
Bystrica schválenej 15. 2. 2007 uznesením mestského zastupiteľstva č. 20/2007
Predkladá: Ing. Marcel Janco, prednosta mestského úradu
JUDr. Dana Poláková, právne oddelenie mestského úradu
8. Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica
Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov
9. Zmena poriadku odmeňovania Mesta Považská Bystrica
Predkladá: Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov
10. Informatívna správa o odbornom stanovisku pre posúdenie stavieb:
a) Dom smútku Považská Teplá
b) Rekonštrukcia krytej plavárne
c) Sadové úpravy a rozšírenie verejnej zelene sídlisko Rozkvet pri bloku L1
d) Sadové úpravy a rozšírenie verejnej zelene sídlisko Rozkvet pri bloku L2
e) Spevnené plochy CMZ II. etapa
f) Prestavba metodického pracoviska na folklórne štúdio Pov. Bystrica
Predkladá: Ing. Pavol Appel, vedúci útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta
11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
Predkladá: Ing. Helena Ďurišová, hlavný kontrolór mesta
12. Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici
Predkladá: JUDr. Miroslav Hepner, náčelník mestskej polície
13. Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej
organizácie Centrum voľného času Považská Bystrica
Predkladá: Ing. Dalibor Sedlák, zástupca vedúceho útvaru správy, údržby
majetku, služieb mesta a životného prostredia
14. Návrh na odovzdanie letného kina – majetku Mesta Považská Bystrica zo správy
príspevkovej organizácie PX Centrum do správy majetku Mesta Pov. Bystrica
Predkladá: Ing. Dalibor Sedlák, zástupca vedúceho útvaru správy, údržby
majetku, služieb mesta a životného prostredia
15. Požiadavky od občanov a organizácií
Predkladá: Ing. Dalibor Sedlák, zástupca vedúceho útvaru správy, údržby
majetku, služieb mesta a životného prostredia
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

K jednotlivým bodom programu:

K bodu 1. Otvorenie

Rokovanie deviateho zasadnutia mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období otvoril a viedol MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta. Privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Na zasadnutí MZ bolo prítomných 20 poslancov, mestské zastupiteľstvo bolo teda uznášania schopné. Prezenčná listina je pripojená pri origináli zápisnice.
Program bol mestským zastupiteľstvom jednomyseľne schválený. Pozvánka bola zaslaná všetkým poslancom a je pripojená pri origináli zápisnice.
Predsedajúci MUDr. Adame predložil návrh na pracovné predsedníctvo v zložení Ing. Pavol Jurčík, Stanislav Kardoš, Ing. Stanislav Haviar a Ing. Ľubomír Kubovič a návrhovú komisiu v zložení Božena Fortuníková, Oľga Strašíková, Ing. Juraj Pekár. Tento návrh bol jednomyseľne schválený. Za overovateľov zápisnice boli určení František Matušík a PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

K bodu 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Stanislav Haviar, zástupca primátora mesta. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.

Poslanci MZ nemali k správe žiadne otázky ani pripomienky.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 71/2007.

K bodu 3. Správa o hospodárení Mesta Považská Bystrica, organizácie PX Centrum Považská Bystrica a bytového hospodárstva za 1. – 5. mesiac 2007 a návrh úpravy rozpočtu na rok 2007

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Ing. Ďurišová, hlavný kontrolór mesta, vyjadrila stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2007, ako ukladá zákon.
Pán Kostelanský sa spýtal, prečo bola teraz finančná čiastka pre mestskú časť Podmanín, na odvodnenie cesty Bútorka, vyradená.
Ing. Šebák uviedol, že pozemok nie je právne vysporiadaný.
Pán Kostelanský podotkol, že tento dôvod je nerelevantný, a že aj v iných častiach je to tak.
MUDr. Adame súhlasil, že je to pravda a uviedol, že mesto to rieši a bude riešiť komunikácie v Podmaníne.
Pani Fortuníková požadovala riešiť vykurovanie v Základnej škole v Milochove.
Ing. Janco uviedol, že je to v riešení a v rozpočte sú finančné prostriedky a opodstatnenosť a možnosti sa preveria v čo najkratšom čase.
Pán Štábel poukázal na navýšenie v kapitálových výdavkoch, a chce, aby bol zakúpený program, aby mohli pracovníci nahliadnuť do katastrálneho úradu. Aby bola aj majetková aj grafická stránka. Navrhol dať tento svoj návrh do kapitálových výdavkov.
MUDr. Adame sa spýtal, či to bude právne záväzné pre občanov na súde a podotkol, že mesto sa tým bude zaoberať.
Ing. Jurčík poukázal na skutočnosť, že v minulosti sa dotácie vyplácali ihneď a navrhol do budúcnosti predložiť poslancom MZ zoznam dotácií schválený MR. Zároveň chce urýchlene riešiť pohľadávky voči nemocnici na septembrovom MZ z rezervného fondu formou dotácie. Spýtal sa, ako sa zabezpečovalo vymáhanie pohľadávok právnymi službami, či sú fixné alebo právnik má odmenu z toho, koľko vymôže. Navrhol, že pohľadávky voči nemocnici s poliklinikou sa môžu riešiť na septembrovom zastupiteľstve aj cestou rezervného fondu mesta.
MUDr. Adame uviedol, že dotácie nie sú problémom, budú sa vyplácať a dodal, že zoznam bude poslancom predložený. Mesto nemocnici s poliklinikou bezplatne vykosilo park a bude sa kosiť bezplatne aj areál. Navrhol mu riešiť uvedený problém už na augustovom MZ.
Ing. Jurčík s uvedeným návrhom súhlasil.
Ing. Šebák potvrdil, že dotácie sa priebežne vyplácajú. K vymáhaniu pohľadávok podotkol, že nie je dohoda s právnikom a tieto pohľadávky sa budú vymáhať cestou exekútorov. Pohľadávky nemocnice s poliklinikou voči mestu sú 1,2 mil. Sk a mesto tieto pohľadávky v princípe neodmieta v budúcnosti riešiť, ak to bude jednoznačne na prospech pacientov, ale navrhuje na zabezpečenie daňových pohľadávok v prípade opodstatnenosti dať napr. záložné právo na majetok , nakoľko mesto nie je jediným veriteľom nemocnice.
Ing. Jurčík oznámil, že nemocnica s poliklinikou sa nebude predávať, nakoľko VÚC s tým nesúhlasí, a preto netreba mať obavy, ale treba pomôcť.
MUDr. Adame oznámil, že od predstaviteľov nemocnice s poliklinikou dostane
mesto analýzu a následne potom sa mesto rozhodne.
Ing. Pekár sa vyjadril ako člen Rady školy na 8. Základnej škole, že teraz cez prázdniny je najvhodnejší čas na realizáciu stavebných prác.
Ing. Lichvár podotkol, že 8. Základná škola nemá kolaudačné rozhodnutie, a že opatrenia sa už robia a asi sa môže očakávať aj podpora zo strany vlády. Našla sa aj projektová dokumentácia.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 72/2007.

K bodu 4. Informatívna správa o hospodárení Mesta Považská Bystrica za 1 .– 6. mesiac 2007

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Ing. Jurčík sa zaujímal o to, ako sa pokračuje s rozširovaním cintorína v Jelšovom. Oznámil, že projektových dokumentácií je veľa, ale len 4 sú zrealizované a následne sa spýtal, či sa to stihne do konca roka. Z 24 stavieb sú len 4 zrealizované.
MUDr. Adame uviedol, že bez projektových dokumentácií sa nedá nič robiť a tento postup považuje za seriózny a správny a uviedol, že sa to asi nestihne.
Ing. Šebák podotkol, že tie dokumentácie sa zabezpečujú priebežne dodávateľsky.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 73/2007.

K bodu 5. Návrh Súborného stanoviska ku konceptu riešenia územného plánu mesta Považská Bystrica

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil MUDr. Miroslav Adame, primátor mesta. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Pán Matušík podal poslanecký návrh na vypustenie z dôvodovej správy „výhľadová plocha“ – myslí si, že je to široká plocha a ani komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu s tým nesúhlasí.
MUDr. Adame uviedol, že ide o lokalitu FIM, ktorá bola odpredaná súkromnej firme, mal tam byť motel, kone, rekreačný komplex. A majiteľ ju teraz chce zmeniť na lokalitu, kde by sa robila bytová výstavba. Treba však podotknúť, že cena za pozemok pod FIMom nebola vysoká, a preto sa to asi podmienilo tou činnosťou, ktorá tam mala byť. Pri spracovaní ÚPN mesta nebola táto lokalita do IBV zaradená.
Ing. Kručay tvrdí, že v dôvodovej správe je to uvedené v súlade so zákonom a komisiou. V územnom pláne sa uvažovalo s tým ako ju p. Pavlík dal, a ak sa to chce zmeniť musel by sa znova prerokovať územný plán, a schválenie ÚPN mesta by sa zdržalo o niekoľko mesiacov. Ďalej uviedol, že táto výhľadová plocha je v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 25/2006 a nesúhlasí s navrhovanou zmenou pánom Matušíkom.
Ing. Jurčík tvrdí, že toto zariadenie bolo okresnej školskej správy a prešlo to na mesto – dlho sa to predávalo, a preto podporil pána Matušíka v tom, nech sa bytová výstavba zabezpečí.
MUDr. Adame hovorí, že tá plocha je 25 tis. m2 a cena bola nízka.
Ing. Bačík tvrdí, že mestské zastupiteľstvo to v minulosti predalo za nízku cenu a na daný účel, potom to chcel p. Pavlík prehodnotiť, a preto by sa mal žiadať doplatok za stavebný pozemok, keď chce IBV.
MUDr. Adame podporil Ing. Bačíka s tým, že je potrebné osloviť majiteľov, či to nechcú predať späť.
Ing. Keruľ tvrdí, že štát sa toho zbavil a mesto to predalo, že cca 5 rokov sa to nedalo predať a potom, keď sa to kúpilo, tak mesto nekládlo podmienky čo sa tam bude stavať – to si následne stanovil kupec.
Pán Matušík hovorí, že vtedy, keď sa to predávalo sa to nedalo predať ako stavebný pozemok, lebo tam neboli siete.
MUDr. Adame uviedol, že tie siete tam dodnes nie sú a mesto má povinnosť ich tam zaviesť.
Ing. Keruľ uviedol, aby do nich investoval investor – kupec.
MUDr. Adame sa spýtal, či sa pri slove „výhľadové“ dá dať nejaký časový termín.
Ing. arch. Kostovský podotkol, že tá zmena by znamenala, v akej podobe sa tá stavba dostane do územného plánu, a že je to veľmi dôležité. Zatiaľ tam má byť ubytovanie na rekreácie, a ak sa tam majú robiť zmeny funkcie na IBV, tak treba zmeniť územný plán, ale ak sa to teraz odsúhlasí, tak sa zmeny nemusia robiť a je možné to tam dať ako územnú rezervu, napríklad na IBV.
p. Kručay uviedol, že každé 4 roky sa prehodnocuje územný plán a potom je možná i jeho zmena alebo doplnky.
Občan Palko tvrdí, že táto lokalita bola predaná na určitý účel a naň by mala byť aj využitá a zároveň sa spýtal, prečo sa to niektorí snažia zmeniť, a či tu nejde o podfuk.
Občan Pavlík uviedol, že keďže zmeny výhľadovej plochy by podliehali určitému časovému zdržaniu, tak navrhol vypustiť „výhľadové“ a mestu by to pomohlo.
Občan Biňas mal pripomienky k ulici Kpt. Nálepku, že prečo je navrhovaná prekládka cesty I/61 vo výhľade cez ulicu kpt. Nálepku a zároveň sa spýtal, že keď teraz nie je vyhovujúca na prekládku, tak kedy bude a navrhol počítať so Štefánikovou ulicou, lebo domy na nej boli už pred 30 rokmi určené na asanáciu.
MUDr. Adame potvrdil, že ul. Kpt. Nálepku sa má zachovať a Štefánikova je určená ako dopravná trieda.
Ing. Kručay sa vyjadril k minulému mestskému zastupiteľstvu, a to konkrétne ku konceptu generelu a uviedol, že uznesením minulého MZ sa nekončí celý projekt, ktorý bude pokračovať. Treba si uvedomiť, že ide o nešpecifický proces spracovania územného plánu súbežne s generelom a predchádzajúcim záberom PPF. Na záver dodal, že k tomu bude verejná diskusia.
Ing. Jurčík podotkol, že občania chceli riešiť FIM, takže nejde o lobovanie.
Občan Palko reagoval na Ing. Jurčíka, že platí mestu dane, a že tu sa vždy robilo poza chrbát občanom a nie s nimi.
Občan Biňas súhlasí, že je to dlhodobý proces, ale to „výhľadové“ by sa malo zmeniť.
Poslanci hlasovali za pôvodné znenie dôvodovej správy, čiže aby v nej ostalo „výhľadové“ v pomere: za 15 proti 3 zdržali sa 2.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 74/2007.

K bodu 6. Návrh Doplnku č. 1 k VZN, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Považská Bystrica

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložila Mgr. Janka Dudoňová, vedúca útvaru sociálnych služieb a starostlivosti o občana. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Ing. Jurčík navrhol spracovávať všeobecne záväzné nariadenia aj s doplnkami a nie predkladať iba doplnky a navrhol dať pre dôchodcov rovnaké peniaze.
MUDr. Adame súhlasí a myslí si, že kompletné znenie všeobecne záväzných nariadení je potrebné, no podotkol, že je normálne, že sa dávajú doplnky.
Mgr. Dudoňová uviedla, že do 31. 8. 2007 zapracuje túto zmenu a potom im môže dať celé znenie. Po konzultácii s p. Bielikovou a Ing. Augustínovou tak bude mať každé zariadenie svoju stravnú jednotku a ťažko by sa to dávalo za jednotnú cenu a nie je možnú túto sumu stanoviť rovnako – mesto už pomáha tým schváleným príspevkom.
Ing. Jurčík predniesol poslanecký návrh, nech občania platia za obed rovnako.
Ing. Ďurišová tvrdí, že tu ide o príspevok 20,- Sk a každé zariadenie má svoju výšku stravnej jednotky a cena obeda sa stanovuje kalkuláciou.
Mgr. Dudoňová hovorí, že hľadali jednotnú cenu, ale nie je to možné.
MUDr. Adame poznamenal, že sa to prejednávalo a zákon a platné predpisy k tomu nesmerujú, a preto hlasovanie nie je vhodné.
Ing. Jurčík poznamenal, že to treba vyriešiť a nájsť vhodnú cestu.
MUDr. Adame uviedol, že mesto pomáha 20,- Sk a navrhol mu definovať poslanecký návrh.
Ing. Jurčík hovorí, že pripraví na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na možnosť riešiť stravnú jednotku pre všetkých dôchodcov rovnakou finančnou čiastkou a tam, kde bude rozdiel tak by to dofinancovalo mesto. Je za to, aby všetci dôchodcovia platili rovnako.
Mgr. Dudoňová hovorí, že toto bude v rozpore s VZN, kde sa odsúhlasilo 20,- Sk a nevie si to technicky predstaviť.
Ing. Jurčík je za to, aby sa teraz nehlasovalo, ale až v auguste 2007.
Občan Chúpek tvrdí, že požiadal mesto iba o zohľadnenie príjmu dôchodcu a trvá na tom, aby to aj tak ostalo.
MUDr. Adame odporučil Ing. Jurčíkovi pripraviť návrh.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 75/2007.

K bodu 7. Návrh Doplnku č. 1 k Zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu Považská Bystrica schválenej 15. 2. 2007 uznesením mestského zastupiteľstva č. 20/2007

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Marcel Janco, prednosta mestského úradu. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.

Poslanci MZ nemali k správe žiadne otázky ani pripomienky.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 76/2007.

K bodu 8. Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Považská Bystrica

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Pani Fortuníková poukázala na to, že pripomienky k návrhu vznesené Ing. Sekerášom na finančnej komisii nie sú v návrhu zásad riešené hoci Ing. Šebák povedal, že to spolu ešte preberú, no nestalo sa tak a na mestskom zastupiteľstve sa predložil iný materiál ako na finančnej komisii.
Ing. Šebák poznamenal , že na MR bol materiál predložený v takomto znení ako je predložený na MZ. Dodal, že finančná komisia je poradný orgán a s Ing. Sekerášom sa dohol na písomnej forme jeho pripomienok, no on mu ich nedal. Jeho ústne pripomienky z komisie boli konzultované s Ing. Ďurišovou aj s audítorkou, takže k zavádzaniu nedošlo.
Na MR boli zapracované výsledky konzultácie s audítorkou a z predložených zásad bol oproti finančnej komisie vyňatý článok o stanovovaní cien nájmov pozemkov a cien pozemkov na návrh hlavnej kontrolórky.
Pani Fortuníková tvrdí, že nevie aké sú dodatky k uzneseniam k zásadám stanovovania cien nájmu nebytových priestorov ani o aké uznesenia ide, o ktorých sa píše v predmetnom materiáli.
Ing. Šebák hovorí, že úplné znenie, pôvodné znenie a dodatky z minulých volebných období môže poslanec vyžiadať od MsÚ. Zásady obsahujú definitívne znenie včítane dodatkov.
Ing. Keruľ sa pridal k p. Fortuníkovej a navrhol dať do poznámky tie zmeny, a aby im to tak predložil do komisie.
Ing. Šebák podotkol, že je to asi technicky nemožné.
Ing. Keruľ uviedol, že len v paragrafovom znení alebo ústne.
MUDr. Adame uviedol, že bol informovaný o priebehu rokovania na komisii.
Ing. Šebák potvrdil, že mu to v písomnej podobe Ing. Sekeráš nedal, a na stretnutie ktoré mu navrhol neprišiel.
Ing. Ďurišová uviedla, že bola pri telefonickom rozhovore s Ing. Sekerášom a on neprišiel. Išlo iba o hru na slovíčka. Pripravujú sa nové zásady stanovovania cien nájmov a cien pri predajoch pozemkov.
Pani Fortuníková poukázala na § 2 a § 12, že spolu nekorešpondujú a návrh zásad neobsahuje správne kompetencie MZ napr. pri predaji hnuteľného majetku v zostatkovej cene nad 100 tis. Sk, podľa nej je problematická aj správa majetku cestou mandátnej zmluvy v návrhu zásad.
Ing. Šebák tvrdí, že mandátna zmluva na správu majetku je štandardná zmluva, ktorá sa uzatvára v zmysle Obchodného zákonníka. Takáto zmluva je aj s POV BYTom a pre mandatára sú dané kompetencie pri zabezpečovaní dodávok prác zásadami finančnej kontroly. Ostatné veci sú tiež v poriadku.
Pani Fortuníková podala poslanecký návrh na prepracovanie týchto zásad,
aby boli prítomní aj členovia finančnej komisie
MUDr. Adame si myslí, že pracovníci mesta urobili materiál na úrovni. Dal hlasovať za prepracovanie týchto zásad – za hlasovali 2, proti 12 a zdržali sa 3. Následne sa hlasovalo za prijatie Zásad v predloženej podobe, ktoré bolo prijaté väčšinou prítomných poslancov, 2 sa zdržali hlasovania a 1 bol proti.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 77/2007.

K bodu 9. Zmena poriadku odmeňovania Mesta Považská Bystrica

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Jozef Šebák, vedúci útvaru financovania, účtovníctva a rozborov. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Ing. Jurčík sa pýtal, ako sa charakterizuje zásluha na dovŕšení 50 rokov, ako sa to bude rozlišovať, a či treba odpracovať aj nejaké roky v tej organizácii.
Ing. Šebák mu odpovedal, že musí mať odpracovaných minimálne 5 rokov.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 78/2007.

K bodu 10. Informatívna správa o odbornom stanovisku pre posúdenie stavieb:
a) Dom smútku Považská Teplá
b) Rekonštrukcia krytej plavárne
c) Sadové úpravy a rozšírenie verejnej zelene sídlisko Rozkvet pri
bloku L1
d) Sadové úpravy a rozšírenie verejnej zelene sídlisko Rozkvet pri
bloku L2
e) Spevnené plochy CMZ II. etapa
f) Prestavba metodického pracoviska na folklórne štúdio Pov.
Bystrica

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Pavol Appel, vedúci útvaru stratégie výstavby a rozvoja mesta. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Pán Kostelanský nesúhlasí s názorom súdneho znalca, lebo štatistika berie do úvahy štatistické ceny a nie reálne. Mesto nemalo dostatok financií a nebolo možné ukončiť započatú stavbu v Považskej Teplej, a tak došlo k dohode, že sa stavba bude robiť tak ako bude mať mesto peniaze. Stavba bola dorobená 18 mesiacov po uplynutí zmluvne dohodnutého termínu, preto došlo aj k navýšeniu peňazí.
MUDr. Adame tvrdí, že súdny znalec má relevantné podklady a je možné, že iný znalec by možno mal nejaké odchýlky, ale značné isto nebudú.
Pán Kostelanský hovorí, že aj on sa podpísal pod realizáciu svojej stavby.
Ing. Bačík uvádza, že ten posudok zohľadňuje aj tých 18 mesiacov a napriek tomu je značné navýšenie konečnej sumy.
Ing. Korbaš podotkol, že Dom smútku v Považskej Teplej mal prvý projektovú dokumentáciu, no ako takmer posledný sa dorobil a aj keď berie do úvahy tých 18 mesiacov, tá suma je vysoká.
Ing. Haviar navrhol Ing. Appelovi, aby okomentoval tabuľku, ktorá je v materiáloch a on ju následne na to okomentoval.
Hlasovalo sa v pomere 15 : 3 : 1.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 79/2007.

K bodu 11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložila Ing. Helena Ďurišová, hlavný kontrolór mesta. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.

Poslanci MZ nemali k správe žiadne otázky ani pripomienky.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 80/2007.

K bodu 12. Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil JUDr. Miroslav Hepner, náčelník mestskej polície. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Ing. Jurčík hovorí, že na zastávkach, ktoré boli zmodernizované, boli rozbité sklá a VZN tam nedovoľuje lepiť plagáty, a spýtal sa, či sa tam podarilo niekoho chytiť pri lepení a rozbíjaní.
JUDr. Hepner uviedol, že v jednom prípade áno, spolupracovali občania – páchateľ rozbil sklo bude ho musieť nahradiť, no pri lepení plagátov ešte nikoho nechytili.
Pani Tomanová povedala, že plagáty nemajú kam lepiť.
JUDr. Hepner navrhol na lepenie zaobstarať betónové skruže.
Ing. Bačík poukázal, že VMČ Strojárenská štvrť chce monitorovanie pomocou kamier pred spolákom až k domu kultúry. Bolo tam veľa podnikov, a preto to navrhuje teraz, keď sa to v minulosti nedalo.
JUDr. Hepner uviedol, že s p. primátorom už prediskutovali základný obraz umiestnenia kamier a dospeli k záveru, že sú drahé. Bude sa vypracovávať návrh vyhovujúcim podmienkam, požiadavkám, tak aby boli pokryté všetky dôležité oblasti mesta.
Pán Kardoš v nadväznosti na Ing. Bačíka poďakoval mestským policajtom a povedal, že je treba pomáhať pri akciách pre deti (diskotéky, ....)
MUDr. Adame sa priklonil k zámerom mesta, že je potrebné rozšíriť a zlepšiť kamerový systém.
MUDr. Gregušová hovorí, že na parkovisku pred Nemocnicou s poliklinikou policajti vyberajú peňažné pokuty za parkovanie na miestach určených pre invalidov a spýtala sa, či ak mu dajú pokutu, sa to nedá nejako vyriešiť.
JUDr. Hepner odpovedal, že mestská polícia má stanovené svoje práva a povinnosti, a ak je dopravné značenie porušené tak to musia riešiť. Dá sa to riešiť pokutou alebo dohovorením. Do konca tohto roku sa budú prehodnocovať umiestnené dopravné značenia.
MUDr. Gregušová sa zaujímala o to, či si môže nemocnica s poliklinikou podať žiadosť vlastníkovi pozemku na vyhradené parkovisko.
MUDr. Adame tvrdí, že je vhodné zabezpečiť tam 2 miesta na parkovanie pre pohotovosť detí.
JUDr. Hepner doporučil k žiadosti pripojiť i stanovisko ODI.
Občan Chúpek podotkol, že v ostatnom čase boli smetné koše poprevracané pri podchode na Strede a či to nezachytila kamera. Ukázal fotky na vrak na Strede, ďalej poukázal na autá, ktoré parkujú pred domom 2203, lebo sa odtiaľ odstránila dopravná značka a mesto prichádza o parkovné. Spýtal sa, či ostal pracovať Mgr. Vaneček na mestskej polícia na záver dodal, že mesto nezamestnáva ZŤP občanov.
JUDr. Hepner sa ku košom vyjadril, že mestská polícia má k dispozícii silové prostriedky a nemôže byť všade a spýtal sa ho, prečo nezavolá na mestskú políciu, keď vidí takúto činnosť. Dopravná značka nebola svojvoľne odstránená, resp. premiestnená. A k zotrvaniu Mgr. Vanečka povedal, že ostal pracovať na mestskej polícii ako radový pracovník a jeho schopnosti sú dobré a vzácne.
Ing. Bačík hovorí, že v piatok a sobotu idú ľudia cez „trasu“: Bajkal, Štefánikovu ulicu na Rozkvet a po celej ceste sú rozbité koše a zničené zastávky. V druhej lokalite – v Kolónii (cez podjazd) vypijú alkohol a sú tam aj injekčné striekačky. Treba si to tam odsledovať a isto by sa natrafilo na tých rozbíjajúcich ľudí.
JUDr. Hepner tvrdí, že sa tomu bude venovať maximálna pozornosť a upozornil všetkých, že policajti reagujú na všetky podnety aj anonymné od občanov.
MUDr. Gregušová sa spýtala, či im preukaz poslanca umožňuje zadarmo parkovať.
JUDr. Hepner hovorí, že to nie je upravené vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta a policajti ich nepokutujú ak stoja na parkoviskom za mestským úradom, lebo im to viac menej tolerujú.
Občan Siažik tvrdí, že pri Maníne je značka smerom na ZA, a že táto značka označuje smer Púchov a treba to preveriť.
MUDr. Adame hovorí, že je to v kompetencii štátnej polície.
Občan Siažik podal návrh na umiestnenie kamier a podotkol, že je treba spolupracovať so štátnou políciou a dať kamery tam, kde sú herne.
JUDr. Hepner podotkol, že ak budú financie, tak umiestnenie kamier bude konzultované, ale musia byť predovšetkým finančné prostriedky.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 81/2007.

K bodu 13. Návrh na zverenie majetku Mesta Považská Bystrica do správy rozpočtovej organizácie Centrum voľného času Považská Bystrica

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Dalibor Sedlák, zástupca vedúceho útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta a životného prostredia. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Ing. Pekár sa spýtal v akom majetkovom stave sú budovy?
Ing. Sedlák odpovedal, že sú vysporiadané, len treba dousporiadať pozemky a dať ich do správy CVČ.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 82/2007.

K bodu 14. Návrh na odovzdanie letného kina – majetku Mesta Považská Bystrica zo správy príspevkovej organizácie PX Centrum do správy majetku Mesta Považská Bystrica

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Dalibor Sedlák, zástupca vedúceho útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta a životného prostredia. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Ing. Jurčík sa spýtal, aký ma mesto zámer s kinom.
MUDr. Adame odpovedal, že kino je v dezolátnom stave jeho zfunkčnenie by bolo finančne náročné. Potencionálne je možné odstrániť toto kino a pozemky využiť za účelom výstavby.
MUDr. Gregušová sa spýtala, či by to mohlo byť na bytovú výstavbu?
MUDr. Adame odpovedal, že je to v zámere mesta a je možné rozšíriť tento stávajúci priestor napríklad o rozšírenie cesty, ktorá je v majetku rímsko-katolíckej cirkvi. Takže záleží na meste a cirkvi ako sa dohodnú.
MUDr. Gregušová sa spýtala, či cirkev súhlasí?
MUDr. Adame odpovedal, že zatiaľ rokovania neboli a teraz sa najprv musia na mestskom zastupiteľstve dohodnúť, či sa súhlasí s takým postupom ako predtým povedal.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 83/2007.

K bodu 15. Požiadavky od občanov a organizácií

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Dalibor Sedlák, zástupca vedúceho útvaru správy, údržby majetku, služieb mesta a životného prostredia. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.
Pri jednotlivých žiadostiach, podľa čísiel spisov, mestské zastupiteľstvo rozhodlo takto:
- spis č. 10293/dp/07 – MZ schvaľuje:
1. zrušenie uznesenia MZ č. 66/2007-B/4,
2. odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 5478/4 o výmere podľa GP,
v kat. území Pov. Bystrica, v cene 300,– Sk/m², Arnoštovi Galičákovi, bytom
Pov. Bystrica, Štefánikova 154/39,

- spis č. 3107/dp/07 – MZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 5478/127 o výmere podľa GP V kat. území Pov. Bystrica, pod garážou, Ing. Božene Dobrovičovej, bytom Pov. Bystrica, Kukučínova 210/25-612,

- spis č. 3936/S/06 –
Ing. Jurčík povedal, že p. Mitaš je reprezentant Považskej Bystrice a navrhol znížiť mu cenu za ten pozemok.
MUDr. Adame tvrdí, že nevie, či je na to nejaký precedens.
Ing. Keruľ dodal, že precedens bol s judo halou.
Ing. Bačík povedal, že na komisii on žiadal stanovisko PX Centra.
Ing. Petrík povedal, že nevidí dôvod, prečo s tým PX Centrum nesúhlasí.
Pani Kardošová ozrejmila, že na posúdenie dostala žiadosť neskoro a v prvom momente nevedela, že sa tam nechá ten jeden meter.
Ing. Haviar podporil Ing. Jurčíka a navrhol 50,- Sk za m2.
Ing. Babušík súhlasí, ak to bude na rekreáciu.
MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 35/1 o výmere podľa GP v kat. území Šebešťanová, v cene 50,– Sk/ m², Miroslavovi Mitašovi, bytom Pov. Bystrica, Šebešťanová 33,

- spis č. 8607/dp/07 – MZ schvaľuje:
1. zrušenie uznesenia MZ č. 31/2006-D/3,
2. odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 233/1, ktorá je časťou KN-E parc.
č. 503/2 o výmere podľa GP v kat. území Šebešťanová, v cene 200,– Sk/ m²,
Jánovi Mroščákovi, bytom Pov. Bystrica, Šebešťanová 151,

- spis č. 8694/dp/07 –
MUDr. Adame navrhol odložiť tento odpredaj.
Ing. Haviar sa domnieva, že kpt. Špirko by nemal s tým problém. Je to dobrá firma. Ak sa im to predá, opravia chodníky a dostanú vodu z nich do kanála.
Pán Kostelanský súhlasí s Ing. Haviarom s tým, že sa to predá keď predložia súhlasné stanovisko ODI.
Ing. Keruľ tvrdí, že chodníky tam nebudú ohrozené.
Ing. Sedlák hovorí, že majú prísľub od ministerstva hospodárstva na odpredaj pozemku, takže tam prístup bude zabezpečený.
MZ schválilo odpredaj pozemku KN-E parc. č. 2482/4, 2482/3, 2479/5, 2478/9, 2478/5, 2483/2, 2475/7, 2475/4, 2474/3, o výmere podľa GP, v kat. území Pov. Bystrica, pod priľahlými a prístupovými pozemkami k budove súp. č. 978 v Pov. Bystrici, Štefanovi Angyalovi a manž. Miroslave Angyalovej, obaja bytom Dolný Lieskov 44,

- spis č. 8641/dp/07 –
Ing. Pekár sa pýtal, ako je toto územie kvalifikované v návrhu územ. plánu?
Ing. Kručay uviedol, že ide o územie určené pre výstavbu polyfunkčnej budovy.
PhDr. PaedDr. Janas, PhD. hovorí, že je to pekný pozemok.
MZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 3700/1 o výmere podľa GP v kat. území Pov. Bystrica, Ivanovi Mikudíkovi, bytom Pov. Bystrica, SNP 1445/39-7,

- spis č. 7749/dp/07 –
Ing. Jurčík navrhol cenu za pozemok znížiť na 250,- Sk/m².
MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 3990/85 o výmere podľa GP v kat. území Pov. Bystrica, v cene 250,– Sk/ m², Mgr. Ladislavovi Hermanovi, bytom Pov. Bystrica, Moyzesova 836/35,

- spis č. 6586/dp/07 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku KN-E parc. č. 6107/5 o výmere podľa GP v kat. území Pov. Bystrica, v cene 300,- Sk/ m², Mariánovi Špilákovi, bytom Pov. Bystrica, Šoltésovej 397/109,

- spis č. 9499/dp/07 – MZ schvaľuje odpredaj prevádzkovej budovy súp. č. 260 postavenej na pozemku KN parc. č. 403 v kat. území Pov. Bystrica, v cene podľa znalec. posudku, Ing. Vladimírovi Podoliakovi, bytom Pov. Bystrica, Hviezdoslavova 123/9,

- spis č. 9654/dp/07 – MZ neschvaľuje odpredaj prevádzkovej budovy súp. č. 260 postavenej na pozemku KN parc. č. 403, Ing. Miroslavovi Ferancovi, bytom Pov. Bystrica, SNP 1426,

- spis č. 3388/dp/07 – MZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku KN parc. č. 554 v kat. území Pov. Bystrica, Ľudmile Divkovej, bytom Pov. Bystrica, Sládkovičova 654/42,
- spis č. 4007/S/07 – MZ schvaľuje odpredaj STL plynovodu Milochov IV. etapa v dĺžke 1.642,09 m, za cenu 3.132.842,- Sk,

- spis č. 10428/dp/07
MUDr. Gregušová nedoporučuje zámenu, pretože v centre sú IS a je to atraktívnejší pozemok. Spýtala sa, či bol na Rozkvete robený geologický prieskum. Podotkla, že VÚC to predalo nemenovanej žilinskej firme za 108 Sk/m² a tá to následne odpredala pánovi Tekerovi. Navrhovala by pri Maníne urobiť byty, pretože by to bolo pre mesto výhodnejšie, a ak by sa vybudovala preložka cesty, tak by už nešlo o cestu I. triedy. Dala poslanecký návrh na doplnenie geologického prieskumu a odloženie tejto požiadavky.
Ing. Bačík uviedol, že pán Teker nepovedal, čo tam chce robiť a navrhol dať mu 3 mil. Sk za ten pozemok na Rozkvete, alebo využiť tieto financie a postaviť bytový dom pri sklenárstve na Rozkvete, kde sú už všetky IS. Podotkol, že pozemok pri Maníne je najlukratívnejším v meste.
Ing. Pekár podotkol, že má byť mestský bulvár a na jeho dotvorenie mesto môže využiť tento pozemok pri Maníne. Predmetný pozemok na Rozkvete je detské ihrisko, ktoré je na tento účel stále využívané, nakoľko je to jediné ihrisko na tomto sídlisku. Ak sa z neho má urobiť stavebná parcela treba zvážiť aj jej technické danosti a taktiež i prístupový problém. Vytkol skutočnosť, že tento návrh na zámenu pozemkov nebol predložený v komisii pre výstavbu. Dodal, že je potrebná štúdia technickej realizovateľnosti, či je možné vybudovať tam bytový dom. Na záver uviedol, že bonita oboch pozemkov je neporovnateľná.
Ing. Babušík dal pozmeňujúci návrh, aby sa o zámene pozemkov hlasovalo, pretože je treba v meste byty stavať. Domnieva sa, že lokalita je vhodná a geologický prieskum vyhovuje.
MUDr. Kavecká podotkla, že by bolo vhodné rokovať s p. Tekerom, či by pozemok nechcel predať mestu, a ak áno, tak za akých podmienok.
Občan Pavlík podporil výmenu pozemkov.
Ing. Janco uviedol, že v geologickom prieskume od Stavoinvesty Brno nejde o svahové územie a je vhodné na bývanie i podľa územného plánu, pred Manínom sú siete, takže sa tam kopať nemôže. Prikláňa sa k stavbe bytového domu na pozemku na Rozkvete, vybudovala by sa tam i cesta s chodníkom, detské ihrisko, bolo by tam cca 80 – 120 bytov. Tento objekt by sa vybudoval z financií ŠFRB, a ak by mesto participovalo, tak by sa tam mohla urobiť aj podstavanosť. Realizácia stavby by mohla byť bola hotová do roku 2010. Pri Maníne sa dá zmluvou obmedziť, čo sa tam bude stavať a prípadná stavba musí prejsť cez štyri úrovne schvaľovania.
MUDr. Gregušovej sa páčila štúdia bytového domu na Rozkvete, ale nevie čo by sa pred Manínom postavilo.
Ing. Janco podotkol, že teraz sa rokuje iba o zámene pozemkov.
MUDR. Gregušová však uviedla, keď už bude pozemok pre Manínom v cudzom vlastníctve, tak si tam vlastník môže postaviť čo bude chcieť.
Ing. Janco odpovedal, že sa to ošetrí zmluvou a on tam zatiaľ nič nejde robiť.
Ing. Haviar ho podporil v zmysle toho, že sú 4 stupne odsúhlasovania a dá sa to tak ošetriť.
MUDr. Gregušová sa spýtala, či by nebolo možne rokovať s ním ešte raz a navrhla predať mu len parkovisko pred Manínom. Na záver sa spýtala, aký bude prístup k Manínu.
MUDr. Adame odpovedal, že je to treba vyriešiť, pretože ide o závažnú tématiku a žiadateľa je potrebné požiadať o predloženie zámeru, aby budúca stavba na tomto pozemku bola v kontexte s mestským bulvárom aj s celým charakterom centrálnej mestskej zóny. Ide o závažný materiál a treba k nemu uvážlivo pristupovať.
Pani Tomanová sa spýtala Ing. Janca, či o 2 roky tam budú tie byty postavené.
Ing. Janco odpovedal, že to je podmienkou, aby sa tam dovtedy postavili. Mesto by neiniciovalo výmenu, ak by sa na pozemku na Rozkvete nedal postaviť bytový dom.
Pani Tomanová sa domnieva, že občania by výmenu podporili, pretože parkovisko pri Maníne je 30 rokov nevyužívané. Navrhla by rýchlo začať stavať byty, aby ľudia neboli motivovaní na sťahovanie sa z mesta.
PhDr. PaedDr. Janas, PhD. súhlasí s výstavbou bytov, no pozemok pri Maníne by nepredával, nakoľko jeho cena je 3,5 tis. za m2 a jeho cena po vybudovaní preložky ešte stúpne. Bolo by vhodnejšie využiť financie určené na zámenu lepšie a nevenovať ich nejakej neznámej osobe. Už pri predaji od VÚC to „zaváňalo“ podvodom a mesto by teraz „venovalo“ 40 mil. Sk. Domnieva sa, že je veľa iných pozemkov v meste vhodných na výstavbu bytového domu. Ak sa bude niečo pred Manínom stavať, je potrebné k tomu predložiť od staviteľa zámer. K štúdii bytového domu na Rozkvete povedal, že je pekná, ale myslí si, že je to nezrealizovateľné, nakoľko tu hrozí zosuv pôdy pod ťarchou tohto objektu. Podotkol, že nie je proti zámene a navrhol vrátiť to do komisie na posúdenie. Dodal, že VÚC malo za tie necelé 2 mil. Sk, utŕžené z predaja tohto pozemku, postaviť pri 8. ZŠ ihrisko a nestojí tam dodnes. Na záver povedal, že je tu aj možnosť osloviť miestnych podnikateľov, či nemajú na predaj pozemky vhodné na výstavbu bytov, a ak sa takéto riešenie neuspeje pristúpi sa k rokovaniu o zámene s p. Tekerom.
Ing. Bačík tvrdí, že VÚC nezabudlo a on ako nový člen zastupiteľstva TSK žiadal o ich vyplatenie na výstavbu ihriska, ale VÚC žiada od mesta projekt na toto ihrisko, aby mohli byť financie poukázané a mesto bude na spolufinancovať stavbu.
PhDr. PaedDr. Janas, PhD. sa vyjadril, že je treba okamžite jednať.
Občan Dr. Čiko ponúkol mestu 9 000 m2 na predaj, ktoré sú v územnom pláne uvedené ako vhodné na bytovú výstavbu.
Občan Ing. Ševčík podporil lokalitu FIM a pozemok pri sklenárstve na Rozkvete ako vhodné na výstavbu bytov a zároveň nepodporil predaj pozemku pred Manínom a výstavbu bytového domu na Rozkvete.
Občan Siažik neschvaľuje predaj pôdy, a preto navrhol a podporil bytovku pred Manínom, pretože je tam spevnená plocha.
Ing. Jurčík na margo ihriska na Rozkvete uviedol, že VÚC požiadalo stredné školy, aby dali stanovisko ako využívajú majetok. Stredná priemyselná škola povedala, že ten pozemok nevyužíva, pretože je vo svahu a VÚC ho potom „záhadne“ predala žilinskej firme. Potvrdil, že financie sú v rezervnom fonde VÚC a po predložení projektu budú uvoľnené na výstavbu ihriska.
PhDr. PaedDr. Janas, PhD. tvrdí, že to nie je vo svahu ale je to na rovine, a ak sa nenájde iný pozemok na bytovku, bude sa to musieť vymeniť. Je však potrebné preveriť všetky ostatné možnosti.
Ing. Jurčík uviedol, že poslanci VÚC vtedy rozhodli o predaji na základe predložených materiálov.
PhDr. PaedDr. Janas, PhD. sa spýtal Ing. Jurčíka, či VÚC z toho vyvodilo dôsledky.
Ing. Jurčík odpovedal, že áno, ale predaj sa tým už zvrátiť nedal.
MUDr. Adame súhlasí odložiť túto zámenu a dať to na vyjadrenie komisii pre výstavbu, a ak by sa výmena uskutočnila mesto musí vedieť, aký zámer s tým má pán Teker.
Pán Kardoš poďakoval vedeniu, že hľadá cesty na výstavbu bytového domu a súhlasí s výmenou pozemkov, pretože sa domnieva, že veľa pozemkov na stavbu takéhoto objektu v meste nie je.
MUDr. Gregušová si váži prácu pána prednostu, no tiež by to dala na posúdenie komisii pre výstavbu.
Občan Pavlík môže mestu ponúknuť minimálne dva pozemky vhodné na výstavbu.
MUDr. Gregušová predložila poslanecký návrh na odloženie.
Ing. Babušík uviedol, že v územnom pláne sa s pozemkom pred Manínom počíta na vybudovanie polyfunkcie a mesto budúcemu majiteľovi odsúhlasí iba stavbu, s ktorou bude súhlasiť. Trvá na pozmeňujúcom poslaneckom návrhu o odsúhlasení zámeny.
MUDr. Adame dal hlasovať o návrhu Ing. Babušíka na schválenie zámeny pozemkov a poslanci hlasovali nasledovne: za 7 : proti 9 : zdržalo sa 3
MZ neschválilo zámenu pozemkov:
1. časť pozemku KN parc. č. 772/3 zastavané plochy o výmere podľa GP
a pozemku KN parc. č. 861/3 ostatné plochy o výmere 4.903 m², všetko v kat.
území Pov. Bystrica, z vlastníctva Mesta Považská Bystrica do vlastníctva
J. Tekera,
2. KN parc. č. 601/3 ostatné plochy o výmere 17.761 m² v kat. území Pov.
Bystrica, z vlastníctva J. Tekera do vlastníctva Mesta Považská Bystrica, bez
náhrady rozdielu výmer vymieňaných pozemkov,

- spis č. 1923/S/07 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku KN-E parc. č. 3803 o výmere 4817 m² v kat. území Pov. Bystrica, v cene 675,- Sk/ m²,

- spis č. 5454/dp/07 – MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí – potrubia plynovodu, ich údržby a opráv, na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, o výmere podľa GP, v prospech vlastníka plynovodu – oprávneného z vecného bremena, za jednorázový poplatok vo výške 700,– Sk/m potrubia,

- spis č. 175/S/07 – MZ schvaľuje:
1. zrušenie uznesenia MZ č. 66/2007-B/12, ktorým bol schválený odpredaj časti
pozemku KN-C parc. č. 1050/1 o výmere podľa GP v kat. území Hor.
Moštenec, v cene 200,- Sk/m², Ing. Milanovi Bednárovi, bytom Pov. Bystrica,
Hor. Moštenec 173 a odkúpenie časti pozemku KN-C parc. č. 942/1 o výmere
podľa GP v kat. území Hor. Moštenec,
2. odpredaj časti pozemku KN-C parc. č. 1050/1 o výmere podľa GP
v kat. území Hor. Moštenec, v cene 200,– Sk/ m², Ing. Milanovi Bednárovi,
bytom Pov. Bystrica, Hor. Moštenec 173 a odkúpenie časti pozemku KN-C
parc. č. 943/3 o výmere podľa GP v kat. území Hor. Moštenec, v cene
200,- Sk/m²,

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 84/2007.

K bodu 16. Rôzne

Správu mestskému zastupiteľstvu osobne predložil Ing. Ľubomír Kubovič, dlhodobo uvoľnený poslanec MZ. Správa bola v písomnej forme zaslaná všetkým poslancom. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice.

Poslanci MZ nemali k správe žiadne otázky ani pripomienky.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 85/2007.

K bodu 17. Diskusia

Ing. Jurčík hovorí, že p. Cenklová ho požiadala, že by chcel pracovať vo VMČ.
MUDr. Adame povedal, že je nutné to predložiť v písomnej forme na budúcom mestskom zastupiteľstve.
Ing. Keruľ požiadal o precízne kosenie, lebo sa tam teraz hrajú deti.
Ing. Jurčík hovoril, že krajská komisia je otvorená pre projekty a bolo tam niečo schválené aj pre naše školy. Spýtal sa, ako je to s miestami pre matky s deťmi, podotkol, že by bola na to vhodná materská škola na Hlinách. Zároveň poukázal na to, že na Strede pri reštaurácii Stred je 20km/h, no chodia tam rýchlo a či sa tam nedá dať retardér? Uviedol, že sa realizovali pieskoviská na sídliskách a psy tam behajú, či by sa tam nedalo dať oplotenie. V súvislosti s vodákmi podotkol, že by chcel vyriešiť, aby tieto dva šport. kluby mohli využívať pozemok mesta, ktorý bol daný do užívania pre športové účely. Ďalej sa spýtal, na aký účel je tá búdka pri športovej hale, pretože on zabezpečil pozemok pod halu pre mesto za korunu.
Ing. Lichvár, PhD. odpovedal, že činnosť materskej škole na Hlinách končí k 31. 12. 2007 a deti prejdú na MŠ Grznára. Ďalej sa bude využívať tak, aby jej priestory boli pre mesto ziskové.
MUDr. Adame potvrdil, že zisk je dôležitý, ale nie je primárny, ďalej podotkol, že prebaľovací pult bude v kine Mier. Uviedol, že na Strede chodia autá rýchlo, aj keď je tam pešia zóna a majú tam prístup mať len obslužné vozidlá, čiže by tam retardér mohol byť.
Ing. Haviar ho doplnil, že prebaľovací pult má byť aj vo verejných WC na Strede.
Pán Kostelasnký na predposlednom mestskom zastupiteľstve žiadal o informáciu k 2 problémom, a to odkanalizovanie Podmanínu a dokončenie kanalizácie vo všetkých častiach a tiež na riešenie opráv komunikácií. Uviedol, že Ing. Haviar ho prijal a prebrali to, no nepodarilo sa mu spojiť s Ing. Adamom, aby prebrali komunikácie. Zároveň sa spýtal, či sa budú riešiť.
MUDr. Adame hovorí, že doteraz sa o tie cesty nestarali.
p. Kostelanský oponoval, že sa budoval vodovod, plynovod, kanalizácia a preto sa cesty znehodnotili.
MUDr. Adame tvrdí, že sa nemali predražovať stavby a boli by peňažné prostriedky na cesty.
Ing. Jurčík hovorí, že cesty sú v pláne VÚC a tento rok sa budú robiť cesty v Podmaníne aj iné cesty 3. triedy.
MUDr. Adame uložil Ing. Adamovi zistiť právny stav búdky pri športovej hale. Oplotenie detských ihrísk sa pripravuje, no ľudia by nemali byť arogantní.
MUDr. Gregušová navrhla urobiť kryty na zamykanie pieskovísk.
MUDr. Adame poveril Ing. Kuboviča, aby oslovil predsedov výborov mestských častí, ktoré pieskoviská sú najfrekventovanejšie a mesto by urobilo analýzu na oplotenie. Vodáci sa viackrát na rôznej úrovni riešili a Ing. Ďurišová povedala, že je tam zvolané miestne šetrenie.
Ing. Haviar povedal p. Kostelanskému k tomu ich stretnutiu, že aj iné sa predebatovávali a tieto problémy sa riešili spolu s SVS v zastúpení p. Škopinským. a treba počkať s opravou ciest, lebo po pokládke plynu a kanalizácie si musí zemina ľahnúť. Potom si to technici SVS pozrú ešte raz a bude sa riešiť komplet koberec.
K MUDr. Gregušovej povedal, že pieskovísk je veľa a bolo by potrebné ich zredukovať, no je možné to technicky riešiť, ako navrhla.
Pán Kostelanský hovorí, že vie, že nie sú financie na všetko, ale nemôžeme nechať komunikácie v takom stave, ako sú.
MUDr. Adame tvrdí, že mesto sa snaží riešiť túto situáciu, no musí sa počkať, kým uľahne zemina po rozkopávkach na komunikáciách.
Ing. Jurčík tvrdí, že yachtársky klub dal žalobu na kajak kanoe klub a okresný súd rozhodol, že do toho areálu nemôžu títo športovci (kajakári) vstupovať. Navrhol dať zmluvu obom, nech areál využívajú.
MUDr. Adame povedal, že rozhodnutie súdu sa musí rešpektovať, i keď kajakári tú lodenicu budovali a majú morálne právo tam existovať.
PhDr. PaedDr. Janas, PhD. hovorí, že na komisii pre vzdelávanie boli predvolaní a ich dohoda nie je možná, nekomunikujú spolu. Navrhol rokovať s yachtárskym klubom, aby tam púšťali deti a ak nie tak im mesto nemusí predĺžiť zmluvu, ktorej platnosť končí dňa 30. 6. 2008.
Občan, ktorému bolo udelené slovo, povedal prítomným o yachtárskom klube aj o činnosti p. Lovíška.
MUDr. Adame hovorí, že riešenie je veľmi obtiažne a rozhodnutie súdu je záväzné a stačilo by nájsť len ústretovú cestu.
Občan Ing. Ševčík vystúpil v diskusii s viacerými pripomienkami. Spýtal sa, či vyplácanie odmien primátorovi nie je v rozpore so zákonom, a taktiež na to, v akom stave je trestné oznámenie o falšovaní uznesenia. Ku kalamite poznamenal, že dal Ing. Haviarovi návrh na spracovanie kalamitného dreva, ktorý ho odporučil na Ing. Martinkovú a tá mu povedala, že sa to rieši cez mestské lesy. Navrhol označiť služobné autá mestského úradu tak, aby bo evidentné, že sú v majetku mesta. Zaujímal sa i o to, či sa nebude zaobstarávať hlasovacie zariadenia.
MUDr. Adame k vyplateným odmenám uviedol, že sa iba nadviazalo na predchádzajúci stav, na margo štiepkovania uviedol, že zavádza a nehovorí pravdu ako v skutočnosti prebehli rozhovory medzi ním a Ing. Martinkovou. K autoparku mestského úradu povedal, že sa predalo staré WV Polo a kúpila sa Octavia v štandardnom vybavení a zdôraznil, že s autami sa jazdí rozvážne. Na záver uviedol, že hlasovacie zariadenie je v príprave a je naň nutné verejné obstarávanie.
Občan Chúpek požiadal o vrátenie jeho podkladov, ktoré zaslal na mestský úrad v žiadosti o zamestnanie, ako obsluha kamerového systému. K POV BYTu povedal, že ľudia sú s nimi nespokojní. Zároveň sa spýtal, kto vlastní budovu vojenskej správy?
MUDr. Adame podotkol, že jeho nezaslané dokumenty sa preveria. Vojenská správa je v jednaní a stav zatiaľ ešte nie je vyjasnený a zdôraznil, že mesto má záujem túto budovu vlastniť. K POV BYTu sa vyjadrovať nebude, pokiaľ nie je p. riaditeľ Ing. Bros prítomný.
Ing. Jurčík navrhol predložiť rokovací poriadok, s tým, že sa určí kedy a kto môže vystúpiť a navrhol sa týmto zaoberať na budúcom MZ.
MUDr. Adame súhlasí s tým, že by bolo vhodné dať tam aj časové obmedzenie.
Ing. Babušík vystúpil s viacerými požiadavkami:
1. požiadavka sa týkala parkovísk na Rozkvete, ktoré pokladá za nedokončené a chce ich vyasfaltovať. Ide o cca 500 tis. Sk a treba na nich vyznačiť, ako sa má parkovať. Zároveň žiada, aby sa na to našli financie.
2. požiadavka sa týkala nemocnice s poliklinikou, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj a povedal, že by sme ich mali upozorniť na stav nemocnice s poliklinikou a nemala by byť len politickou hračkou. Nemocnica s poliklinikou má zlé vybavenie, nízke platy, nedôstojne zariadenie izieb, záchody v hroznom stave. Navrhol prijať uznesenie o oznámení tohto stavu Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
MUDr. Adame reagoval na realizáciu parkovísk, že je tam ešte možnosť, že si zemina na parkoviskách na Rozkvete ešte sadne, no zároveň povedal, že financie nás nepustia a rozhodne rozpočet.
K nemocnici s poliklinikou sa vyjadril Ing. Jurčík, ktorý povedal, že treba osloviť ministerstvo zdravotníctva a nie Trenčiansky samosprávny kraj, pretože Trenčiansky samosprávny kraj financuje iba málo výdavkov nemocnice.
Ing. Babušík povedal o tom, aké je to ťažké vysvetliť voličom.
MUDr. Adame tvrdí, že noví ľudia tam za tie peniaze neprídu pracovať a jej úroveň na niektorých oddeleniach je dobrá.
Ing. Jurčík navrhol pozvať vedúcu odboru zdravotníctva a humánnej farmácie na VÚC, aby zaujala stanovisko k NsP Považská Bystrica.
Ing. Bačík tvrdí, že mesto nemôže ovplyvniť rozpočet nemocnice s poliklinikou a navrhol pozvať vedenie nemocnice, aby predniesli na mestskom zastupiteľstve stav nemocnice a nie spomínanú vedúcu.
MUDr. Adame vyzval Ing. Babušíka, aby opäť povedal svoju žiadosť, čo Ing. Babušík následne na to urobil.
Ing. Jurčík rokoval so županom, a tak isto ho trápi stav NsP v Považskej Bystrici a rozhodli, že sa nemocnica s poliklinikou nebude predávať a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja bol poverený predložením ďalšieho riešenia, týkajúceho sa nemocnice s poliklinikou. Po zasadnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja sa o tom môže rokovať, alebo môžme im pred tým dať nejaké naše požiadavky.
MUDr. Gregušová tvrdí, že občania chcú mať vedomosť o tom, ako je na to s nemocnicou s poliklinikou. Vie, že je v hroznom stave a doktori tam robia len preto, že tú prácu majú radi. Vyzvala poslancov, ktorí sú tu za VÚC, aby o tom informovali Trenčiansky samosprávny kraj.
MUDr. Adame tvrdí, že zdravotníctvo nemôže byť ziskové, isté oddelenia sú dokonca stratové. Ziskové oddelenia sú už súkromné a štátu ostali len stratové. Navrhol obrátiť sa na VÚC, a aby sem prišla pani vedúca odboru a tiež vedenie našej nemocnice.
Ing. Bačík podotkol, aby prišli súbežne.
MUDr. Adame vyzval, aby to poslanci VÚC dohodli.
Ing. Jurčík tvrdí, že toto rieši zdravotnícka komisia a VÚC.

PhDr. PaedDr. Janas, PhD. navrhol poveriť pracovníka mesta, aby na ďalšie mestské zastupiteľstvo predložil správu o možnosti riešenie ihriska, na ktoré je na VÚC 1,9 mil. Sk.
MUDr. Adame súhlasil a podotkol, že pôjdu všetci 3 poslanci VÚC.
Ing. Jurčík tvrdí, že to treba povedať na zastupiteľstve VÚC, že sa urobí projekt a potom aj mesto niečo prispeje.

K bodu 18. Záver

Na záver zasadnutia mestského zastupiteľstva MUDr. Adame, primátor mesta, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
MUDr. Miroslav Adame                         Ing. Marcel Janco
primátor mesta                                       prednosta MsÚI. overovateľ                                II. overovateľ
František Matušík                        PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.Zapísala: Miroslava Stanislavová

Zasadnutia mestskej rady


dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

34548358

Úvodná stránka