Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Pozvánky, zápisnice, uznesenia MZ a MR

Zasadnutia mestského zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 29.1.2004

Uznesenia prijaté na desiatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, konanom 29. januára 2004

2/ Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Predkladá: Ing. Čekan, prednosta MsÚ

Uznesenie číslo 1/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.


3/ Informatívna správa k výsledkom rozpočtového hospodárenia Mesta
Považská Bystrica za rok 2003
Predkladá: Ing. Šebák, vedúci odboru rozpočtových a ekonomických činností MsÚ

Uznesenie číslo 2/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
informatívnu správu k výsledkom rozpočtového hospodárenia Mesta Považská Bystrica za rok 2003.


4/ Informatívna správa o priebehu vykurovacej sezóny 2003/2004 na tepelných
zariadeniach v správe POV BYT-u, s. r. o., Považská Bystrica
Predkladá: Ing. Bros, konateľ spoločnosti

Uznesenie číslo 3/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
informatívnu správu o priebehu vykurovacej sezóny 2003/2004 na tepelných zariadeniach v správe POV BYT-u, s. r. o., Považská Bystrica.

5a/ Poriadok odmeňovania
Predkladá: Ing. Čekan, prednosta MsÚ

Uznesenie číslo 4/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ konštatuje,
že Poriadok odmeňovania je spracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Zákonníkom práce, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších súvisiacich právnych predpisov a vnútroorganizačných noriem,

B/ ruší
Poriadok odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva, predsedov a členov výborov mestských častí mesta Považská Bystrica a zamestnancov Mesta Považská Bystrica schválený uznesením MZ č. 16/2002 z 28. 3. 2002 v znení neskoršej zmeny schválenej uznesením MZ č. 28/2002 z 30. 5. 2002,

C/ schvaľuje
Poriadok odmeňovania s účinnosťou od 1. 1. 2004 podľa predloženého návrhu.


5b/ Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta
Predkladá: Ing. Čekan, prednosta MsÚ

Uznesenie číslo 5/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ konštatuje,
- že plat hlavného kontrolóra je určený v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, Poriadkom odmeňovania, Zákonníkom práce a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi normami a vnútroorganizačnými predpismi,
- že plat zohľadňuje zvýšené nároky na výkon kontrolných činností a samotný rozsah vykonávanej práce hlavného kontrolóra, ktorý vznikol po presune kompetencií zo štátnych orgánov na samosprávu,

B/ určuje
plat hlavnej kontrolórky Mesta Považská Bystrica Ing. Heleny Ďurišovej v zmysle predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2004.

6/ Správa o vybavovaní sťažností za rok 2003
Predkladá: Ing. Ďurišová, hlavný kontrolór mesta

Uznesenie číslo 6/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
správu o vybavovaní sťažností za rok 2003.


7/ Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici a o vývoji
priestupkovosti v meste Považská Bystrica za rok 2003
Predkladá: Mgr. Vaneček, náčelník MsP

Uznesenie číslo 7/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici a o vývoji priestupkovosti v meste Považská Bystrica za rok 2003 ako informatívnu.


8/ Požiadavky od občanov a organizácií
Predkladajú: vedúci odborov MsÚ

Uznesenie číslo 8/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ konštatuje,
že jednotlivé požiadavky boli komplexne prehodnotené a stanovisko mestskej rady je uvedené pri každej žiadosti,

B/ schvaľuje
1. odkúpenie pozemkov v kat. území Pov. Bystrica KN-C parc. č. 4584/22, 4584/23, 4584/24, 4115/2, 4289/6, 4289/5, 4289/4, 4289/3, 4289/2, 4584/14 a KN-E parc. č. 4588/2, 4587/2, 6053/2, 4276, 4275, 4274, 4272/2, 4282, 4283, v cene do 45,-- Sk/m2, za účelom rozšírenia cintorína,
2. odpredaj pozemku KN-E parc. č. 2626/34, v kat. území Hor. Maríková, o výmere podľa geometrického plánu, v cene podľa cenového predpisu, Jozefovi Chovančíkovi, bytom Horná Maríková 454,
3. odpredaj pozemku KN-C parc. č. 3389/55, v kat. území Pov. Bystrica, o výmere podľa geometrického plánu, v cene podľa cenového predpisu, Ing. Sidónii Oubrechtovej, bytom Rozkvet 2007/17-40, Pov. Bystrica,
4. odpredaj pozemku KN-C parc. č. 2245/12, 2245/22 a 2245/28, v kat. území Pov. Bystrica, o výmere podľa geometrického plánu, v cene podľa cenového predpisu, Stanislavovi Páleníkovi, bytom Zakvášov 1519/54-8, Pov. Bystrica,
5. odpredaj pozemku KN-C parc. č. 3389/4, v kat. území Pov. Bystrica, o výmere podľa geometrického plánu, v cene podľa cenového predpisu, Milanovi Bullovi s manž. Martou, bytom Hliny 1280/103, Pov. Bystrica,
6. odpredaj pozemku KN-C parc. č. 2636/19 zastavané plochy o výmere 745 m2, KN-C parc. č. 2636/32 zastavané plochy o výmere 3864 m2, KN-C parc. č. 2636/33 zastavané plochy o výmere 843 m2, KN-C parc. č. 2636/34 zastavané plochy o výmere 198 m2 a KN-C parc. č. 2636/35 zastavané plochy o výmere 19 m2, v kat. území Pov. Bystrica, v cene 450,- Sk/m2, Okresnému stavebnému bytovému družstvu, so sídlom SNP 1936, Pov. Bystrica,
7. odpredaj pozemku KN-C parc. č. 3732/34, v kat. území Pov. Bystrica, o výmere 347 m2, pod bytovým domom súp. č. 2017 na sídl. Rozkvet, v cene 3,-- Sk/m2, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2017,
8. odpredaj pozemkov KN parc. č. 9/4, 9/6, 13/8, 9/5, 691/9, 9/3, 691/7, 691/5, 9/7, 9/8, 691/8, 691/3, v kat. území Orlové, o výmere podľa geometrického plánu, v cene 10,-- Sk/m2, Občianskemu združeniu ORLOVÉ A PRÍRODA, so sídlom Orlové 239, Pov. Bystrica,
9. odpredaj pohľadávok Mesta Považská Bystrica vo výške 35 % z nominálnej hodnoty, t. j. 6 786 915,-- Sk, firme B.E.A.S., s. r. o., Grösslingova 59, Bratislava,

C/ neschvaľuje
1. odpredaj pozemku KN-C parc. č. 869/2, v kat. území Hor. Maríková, o výmere podľa geometrického plánu, Ing. Petronele Chudejovej, bytom Námestie slobody 1404, Púchov,
2. odpredaj pozemku KN-C parc. č. 772/3, v kat. území Pov. Bystrica, o výmere podľa geometrického plánu, spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava 29,

D/ zrušuje
1. uznesenie č. 38/2000-B/1 z 25. 5. 2000, ktorým bol schválený odpredaj pozemkov v k. ú. Pov. Bystrica, Okresnému stavebnému bytovému družstvu, so sídlom SNP 1936, Pov. Bystrica,
2. uznesenie č. 32/2002-B/7 z 30. 5. 2002, ktorým bol schválený odpredaj časti pozemku KN-E parc. č. 5919/1 v k. ú. Pov. Bystrica, spoločnosti IDEA PERFEKT, spol. s r. o., so sídlom P. O. Hviezdoslava 8, Žilina,


E/ ukladá
vedúcim odborov MsÚ spracovať písomné odpovede jednotlivým žiadateľom podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
Termín: 13. 2. 2004.


9/ Rôzne

a/ Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
Predkladá: Ing. Čekan, prednosta MsÚ

Uznesenie číslo 9/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ konštatuje,
že poskytovanie finančnej podpory pre narodené dieťa je jedným z nových produktov Sociálneho programu Mesta Považská Bystrica schváleného uznesením MZ č. 71/2003 z 27. 11. 2003,

B/ schvaľuje
Zásady poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa.b/ Zásady o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností
Predkladá: Ing. Ondičová, vedúca odboru kancelárie primátora

Uznesenie číslo 10/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ konštatuje,
že Zásady o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností sú spracované v súlade s platnou legislatívou a Poriadkom odmeňovania,

B/ schvaľuje
Zásady o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností.


c/ Záväzné stanovisko Mesta Pov. Bystrica k projektovej dokumentácii
pre územné rozhodnutie
Predkladá: Ing. Pekar, vedúci odboru rozvoja mesta MsÚ

Uznesenie číslo 11/2004

Mestské zastupiteľstvo

A/ schvaľuje
záväzné stanovisko Mesta Považská Bystrica k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie podľa predloženého návrhu.Ing. Ľuboš Lackovič
primátor mesta

Zasadnutia mestskej rady


dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40181326

Úvodná stránka