Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Kamerový systém

Monitorovací kamerový systém

1. Cieľ projektu:

Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít centrálnej mestskej zóny /CMZ/, Strojárenskej štvrti a sídliska Rozkvet na území mesta Považská Bystrica za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a iných hospodárskych, spoločenských i politických subjektov pôsobiacich v meste s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti najmä na úseku:

  • distribúcie a užívania tvrdých drog a iných omamných a psychotropných látok,
  • mravnostnej kriminality,
  • majetkovej kriminality, predovšetkým vlámaním do bytov, pivníc, garáží, obchodov a školských zariadení, ako aj krádeží a poškodzovania motorových vozidiel,
  • násilnej kriminality ohrozujúcej zdravie a životy ľudí formou lúpeží a prepadnutí, najmä peňažných ústavov a inštitúcií, čerpacích staníc, predajní, podnikov a firiem.

 
Obrázok
 

2. Charakteristika projektu:

Spoločensko-politické zmeny, ktoré sa odohrali v závere roka 1989, prechodne priniesli zníženie účinnosti kontroly kriminality tak z hľadiska represie, ako aj prevencie. Podcenil sa najmä význam prevencie, ktorá sa uskutočňovala nesystematicky, chýbal funkčný mechanizmus na usmerňovanie a koordináciu prevencie.
Po roku 1989 sa tiež výrazne prejavila neúcta k Zákonom a iným právnym predpisom, ktorá svedčila o nedostatočnom a deformovanom právnom vedomí časti občanov. Neadekvátne sa chápal a uplatňoval pojem osobnej slobody a ľudských práv. Demokracia sa zamieňala s anarchiou, a to najmä u osôb so sklonom k páchaniu trestnej činnosti.
Na kriminalitu mali tiež vplyv nahromadené ekonomické, sociálne a iné problémy, nezamestnanosť, otvorenie hraníc, ako aj absencia alebo nedôslednosť kontrolných mechanizmov pri zásadnej transformácii hospodárstva.
Všetky uvedené činitele - rozkolísanie právneho systému, oslabenie identity a organizácie štátnych inštitúcií, vyššia tolerancia verejnosti k porušovaniu zákonov - boli na jednej strane sprievodným javom prudkých spoločenských zmien, ale na druhej strane ich dôsledkom bolo enormné zvýšenie trestnej činnosti. Zatiaľ čo v roku 1989 bolo na Slovensku registrovaných celkom 46 398 trestných činov, do roku 1993 ich počet narástol na 146 125 t. j. viac ako trojnásobne. Súčasne výrazne poklesol podiel objasnených trestných činov z 87, 8% v roku 1989 na 36,3% v roku 1993.
Sprievodným znakom tohto nárastu kriminality je rastúci strach z nej, t. j. zníženie pocitu bezpečnosti občanov, čo sa prejavuje v represívnom radikalizme - v tlaku verejnej mienky na sprísnenie represie, tvrdšie zákony a prísnejší postih páchateľov trestných činov.
Riešenie problémov súvisiacich s potláčaním kriminality však nie je možné bez aktívnej účasti štátu a celej spoločnosti.
Východiskom je skvalitňovanie bezpečnostnej politiky štátu, najmä jej subsystémov - kriminálnej politiky. Dielčími systémami kriminálnej politiky sú trestná represívna politika a preventívna politika.
Projektovaný „Monitorovací kamerový systém“, perspektívne využiteľný v podmienkach mesta Pov. Bystrica, svojou technickou úrovňou poskytuje možnosti uplatnenia prvkov trestno-represívnej, ale zároveň preventívnej politiky.
Zatiaľ čo vo sfére represie poskytuje formou záznamovej techniky dôkazný materiál pre objasňovanie spáchaných dokonaných trestných činov, svoj preventívny aspekt reprezentuje v zmysle generálnej prevencie /odstrašovania/.
Okrem toho uvedený systém je nositeľom veľmi významného sociálno psychologického aspektu v podobe pocitu vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov spoločenského života v meste.
Monitorovací systém má nepochybne najvyšší preventívny účinok v oblasti šírenia a distribúcie drog.
Praxou je potvrdené, že najrozšírenejšou formou predaja drog, najmä heroínu je bytový predaj a druhou najčastejšou formou distribúcie drog je pouličný predaj. Monitorovaním územia vo vymedzenom priestore mesta vytvára predpoklady pre včasné odhalenie drogových dealerov a väčšinu ich distribučných sietí.
Mesto Pov. Bystrica s vedomím, že samospráva, štátna správa a polícia sú tri základné piliere rozvoja prevencie kriminality na miestnej úrovni, v záujme zvýšenia bezpečnosti na území mesta investičný zámer vybudovania „Monitorovacieho kamerového systému“ zahrnulo do plánu rozvoja mesta pre rok 2002.


 

3. Adresát projektu:

Svojou koncepciou je prezentovaný projekt Monitorovaceho kamerového systému natoľko špecifický, že obsiahne širokospektrálnu problematiku súvisiacu s prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti vo veľmi veľkom rozsahu. Poznatky i dokumentačný materiál získaný pri kontinuálnom prevádzkovaní systému sú všestranne využiteľné najmä v cieľových skupinách

  • profesionálni pracovníci v oblasti prevencie,
  • profesionálni pracovníci jednotlivých zložiek PZ SR,
  • profesionálni pracovníci mestskej polície v záujme zvýšenia operatívy a akcieschopnosti,
  • dobrovoľní pracovníci a koordinátori prevencie na školách,
  • profesionálni pracovníci resocializačných centier a psychologických poradní, atď.

Nemožno opomenúť možnosť využitia poznatkov získaných monitorovacím kamerovým systémom po rekodifikácii TZ aj orgánmi činnými v trestnom konaní.


 

4. Zabezpečenie projektu:

Dislokácia „Monitorovacieho kamerového systému“ v území mesta Považská Bystrica je dokumentovaná grafickou prílohou. Samotný monitorovací systém pozostáva zo:
a/ siete 14-tich CCD farebných Dome kamier s rotátorom, otočným v rozsahu 360o
v horizontálnej rovine, umiestnených v exteriéri vybraných objektov
- CMZ
- Strojárenskej štvrti
- sídliska ROZKVET
b/ siete smerových vysielacích antén prislúchajúcich k snímacím kamerám,
umiestnených na streche vybraného objektu.
c/ centrálnej prijímacej antény
d/ centrálneho dispečingu MsP umiestneného v budove MsÚ, Centrum 2/3 v Pov.
Bystrici.
e/ vnútornej kábelovej inštalácie v interiéri vytypovaného objektu na prenos signálu
snímacej kamery a vysielacej antény a spätného signálu ovládania snímacej
kamery.
f/ vnútornej kábelovej inštalácie napojenia na zdroj el. energie v napäťovej elektrickej
sústave 220 V, za predpokladu príkonu max. 250 W na jednu snímaciu kameru.
Monitorovací systém bude pracovať v nepretržitej 3-smennej prevádzke a personálne bude zabezpečený z vlastných zdrojov MsP Mesta Pov. Bystrica.
Centrálny dispečing systému je inštalovaný v sídle MsP, a teda v súčinnosti s hliadkami MsP v operačnej pohotovosti.
Prevádzkové náklady monitorovacieho systému budú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu mesta.
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40382382

Úvodná stránka