Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považská Bystrica

Dotácie 2005

ROZDELENIE DOTÁCIÍ PRE ROK 2005

U z n e s e n i e
prijaté na zasadnutí Mestskej rady v Považskej Bystrici, konanom 28. 4. 2005
___________________________________________________________________
2/ Návrh na rozdelenie dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2005 v rámci položky IV. bod 2 f) ostatné transfery
Predkladá: Ing. Ondičová, vedúca odboru kancelária primátora


Uznesenie číslo 18/2005
Mestská rada


A/ konštatuje,
že podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov nie je možné poskytnúť dotáciu z výdavkovej časti bežného rozpočtu týmto žiadateľom - fyzickým osobám:
1. Andrej Markovič, Stred 58/52-2, Považská Bystrica - na prípravu MS v kulturistike (spis č. 650/05),
2. Ing. Božena Dobrovičová, Kukučínova 210/612, Považská Bystrica - na vydanie knižky "PRÍBEHY ZVIERAT" (spis č. 1272/05),
3. Ing. Helenka Chachulová, Plevník-Drienové 135 - na vydanie básnických zbierok "Spoveď" a "Za plotom v záhrade" (spis č. 834/05),
4. Milan Belás, SNP 1464/97-7, Považská Bystrica - na vydanie knihy "Bystrický hrad" (spis č. 2547/05),
5. Miroslav Mitaš, Rozkvet 2056/121-6, Považská Bystrica - na športovú činnosť (spis č. 1618/05),
6. Viera Procházková, Pribinova 967/4-8, Považská Bystrica - na vydanie básnickej zbierky "V zrkadlovej sieni" (spis č. 2958/05),

B/ schvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2005 s podmienkou predloženia projektu týmto žiadateľom:
1. Dychová hudba POVAŽANKA, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,-- Sk
- na materiálno-technické zabezpečenie a prevádzku dychovej hudby (spis č. 1998/05),
2. Folklórny súbor BYSTRIČAN, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na činnosť folklórneho súboru, zabezpečenie a realizáciu recipročného podujatia členov súboru, opravy krojov, hudobných nástrojov a realizáciu programu k 20. výročiu vzniku súboru (spis č. 925/05),
3. Fotoklub Fénix pri P. O. S. v Považskej Bystrici, vo výške: 10 000,-- Sk
- na činnosť fotoklubu (spis č. 2957/05),
4. Miestny klub Slovenského Orla, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,-- Sk
- na úhradu nákladov za nájom nebytových priestorov (spis č. 12851/04),
5. Miestny odbor Matice slovenskej, Považská Bystrica, vo výške: 80 000,-- Sk
- na úhradu platieb za priestory a na činnosť MO MS (spis č. 2959/05),
6. Spolok dychová hudba STROJÁR, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na úhradu nákladov spojených s prenájmom priestorov, v ktorých DH pôsobí (spis č. 1471/05),
7. Spolok Dychový orchester, Základná umelecká škola, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,-- Sk
- na reprezentovanie orchestra v zahraničí (cestovné a strava na cestu do Kolína), (spis č. 2646/05),
požiadavku na nákup hudobných nástrojov a došitie kostýmov odporúča mestská rada riešiť spôsobom uvedeným v časti C/ tohto uznesenia dotáciou cez príslušnú kapitolu rozpočtu mesta priamo ZUŠ Považská Bystrica,
8. ZO SZ ochrancov prírody a krajiny pri SEV Poniklec Manínska Tiesňava, Považská Bystrica, vo výške: 60 000,-- Sk
- na činnosť SEV Poniklec (spis č. 2961/05),
- na činnosť organizácie pri obnove, ochrane prírody v CHKO Strážovské vrchy (spis č. 3276/05),
9. Klub Sclerosis multiplex, Považská Bystrica, vo výške 20 000,-- Sk
- na zabezpečenie rekondičných pobytov členov klubu (spis č. 2882/05),
10. Klub Venuša v Považskej Bystrici, občianske združenie, vo výške:
5000,-- Sk
- na činnosť OZ (najmä rehabilitačné aktivity a rekondície), (spis č. 525/05),
11. Liga proti reumatizmu na Slovensku, pobočka Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na sociálnu výpomoc pri edukačnom programe (spis č. 1699/05),
12. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Klub OMD Manín, Považská Bystrica, vo výške: 5000,-- Sk
- na usporiadanie turnaja Boccia Manín Cup, nákup športového materiálu a prenájom telocvične (spis č. 1332/05),
13. Slovenský červený kríž, územný spolok Považská Bystrica, vo výške: 35 000,-- Sk
- na činnosť a aktivity organizácie (usporiadanie slávnostného aktívu odovzdávania DJP, ZJP, SJP, BJP, zakúpenie čipových kariet na MHD pre 70 držiteľov ZJP, DJP), (spis č. 849/05),
14. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, ZO nedoslýchavých, Považská Bystrica, vo výške: 5000,-- Sk
- na činnosť a aktivity organizácie (kultúrno-spoločenské podujatia, sociálno-rehabilitačné kurzy, športové podujatia, chod organizácie), (spis č. 689/05),
15. Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov TP, detí a mládeže, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na činnosť organizácie (spoločenské aktivity, podujatia), (spis č. 1901/05),
16. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 02, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na činnosť organizácie (rekondično-integračné pobyty, spoločenské podujatia a aktivity integrujúce zdravotne postihnutých občanov), (spis č. 1330/05),
17. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO č. 01, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na činnosť organizácie (rekondično-rehabilitačné pobyty, ozdravovacie rekondičné pobyty a ďalšie aktivity spojené s integráciou zdravotne postihnutých občanov), (spis č. 1329/05),
18. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Považská Teplá vo výške: 10 000,-- Sk
- na činnosť organizácie (spoločenské aktivity a podujatia), (spis č. 12481/04),
19. Svojpomocný klub stomikov ILCO, Považská Bystrica, vo výške:
15 000,-- Sk
- na zabezpečenie činnosti klubu (spis č. 1677/05),
20. Únia nevidiacich a slabozrakých, ZO č. 29, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,-- Sk
- na sociálne rehabilitácie a kultúrno-spoločenské aktivity (spis č. 557/05),
21. Zdravá duša, občianske združenie, psychiatrické odd. NsP, Považská Bystrica, vo výške: 5 000,-- Sk
- na klubovú činnosť a aktivity združenia (spis č. 2536/05),
22. Špeciálna základná škola internátna, Považská Bystrica, vo výške:
20 000,-- Sk
- na rozvoj záujmovej činnosti žiakov (spis č. 1436/05),
23. Žilinská univerzita v Žiline - Strojnícka fakulta, Bakalárske štúdium, pracovisko Považská Bystrica, vo výške: 507 000,-- Sk
- na zabezpečenie chodu bakalárskeho štúdia (mzdy externých učiteľov, cestovné náklady interných učiteľov, zabezpečenie záveru štúdia - štátne skúšky, vedenie záverečných prác, nájom priestorov a laboratória VT, telefón, príplatok na stravu študentom), (spis č. 1517/05),
24. Atletický oddiel Olympia, Považská Bystrica, vo výške: 20 000,-- Sk
- na činnosť atletického oddielu (súťaže - štartovné, poplatky, cestovné), nákup športového náradia a športového oblečenia (dresy, tretry, obuv a pod.), sústredenia, prenájmy cez zimné obdobie (hala), (spis č. 12090/04),
25. Atletický oddiel Sparta, Považská Bystrica, vo výške: 40 000,-- Sk
- na športovú činnosť mládeže atletického oddielu (spis č. 12348/04),
26. JS - fit štúdio, Jana Smatanová, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na športovú akciu "2. Jarná energy aerobik show" (spis č. 2686/05),
27. Klub rekreačná telesná výchova a šport, Považská Bystrica, vo výške: 5 000,-- Sk
- na úhradu nájomného a na činnosť klubu (spis č. 558/05),
28. Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá, Považská Bystrica, vo výške: 15 000,-- Sk
- na činnosť a aktivity klubu (poriadanie turistických podujatí, čistenie prírody, studničiek a pod.), (spis č. 944/05),
29. Mestská liga malého futbalu, Považská Bystrica, vo výške: 40 000,-- Sk
- na prenájom mestskej športovej haly na sídl. SNP, prenájom ihriska na ZŠ Školská a účasť v slovenskom pohári (spis č. 2194/05),
30. Okresné združenie telesnej kultúry, Považská Bystrica, vo výške:
12 000,-- Sk
- na organizáciu XV. ročníka vyhlásenia najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2004 (spis č. 430/05),
31. Plavecký klub, Považská Bystrica, vo výške: 30 000,-- Sk
- na podporu Veľkej ceny Mesta Považská Bystrica v plávaní "Euroswim 2005" - 9. ročník (spis č. 1909/05),
32. Šachový klub Považské Podhradie, Považská Bystrica, vo výške: 5000,-- Sk
- na čiastočné krytie rozpočtu šachového klubu (oblastný prebor žiakov okresov PB, PU, IL, krajský prebor žiakov trenčianskeho kraja), (spis č. 1619/05),
33. ŠPORT KLUB, Ján Remšík, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na športové podujatie - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v „Behu do vrchu“ (kvalifikačný pretek na majstrovstvá sveta - účasť 300 štartujúcich zo 4 krajín (spis č. 1903/05),
34. TJ Dynamo Orlové, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na halový futbalový turnaj, pokrytie časti nákladov za prenájom športovej haly (spis č. 2744/05),
35. TJ Mladosť Hliny pri ZŠ Slovanská, Považská Bystrica, vo výške:
60 000,-- Sk
- na činnosť TJ, cestovné a prenájom telocvične (spis č. 1104/05),
36. TJ Skaličan Praznov, Považská Bystrica, vo výške: 6000,-- Sk
- na rozvoj mládežníckeho futbalu (spis č. 3204/05),
37. TJ Slovan, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,-- Sk
- na prenájom telocvične na ZŠ Slovanská, Považská Bystrica (spis č. 2914/05),
- na organizáciu "Športový deň na Hlinách“, prevádzkové náklady malej telocvične a cestovné náklady (spis č. 2913/05),
38. TTC - športovo stolnotenisový klub, Považská Bystrica, vo výške:
50 000,-- Sk
- na zachovanie športovej činnosti a podporu mládeže (spis č. 2535/05),
39. ZTŠČ POBYS, Považská Bystrica, vo výške: 300 000,-- Sk
- na zorganizovanie Medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže (spis č. 1849/05),
40. Občianske združenie Materské centrum Včielka, Považská Bystrica, vo výške: 25 000,-- Sk
- na úhradu prevádzkových nákladov (spis č. 2098/05),
41. Rádioklub Manín, Považská Bystrica, vo výške: 5 000,-- Sk
- na činnosť a aktivity klubu (spis č. 2467/05),
42. Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia, Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk,
- na organizovanie oblastnej výstavy mladých králikov (spis č. 2353/05),
43. Slovenský zväz VTNP-PTP klub Považská Bystrica, vo výške: 10 000,-- Sk
- na úhradu výdajov spojených s činnosťou zväzu (spis č. 1069/05),
44. Spolok na záchranu zvierat, Považská Bystrica, vo výške: 40 000,-- Sk
- na činnosť zameranú na pomoc opusteným, týraným a strateným zvieratám v meste a okolí (spis č. 160/05),
45. Evanjelický cirkevný zbor a. v., Považská Bystrica, vo výške: 70 000,-- Sk
- na terénnu úpravu okolia kostola a činnosť zboru v meste (spis č. 2260/05),

C/ súhlasí
I. s poskytnutím dotácie prostredníctvom jednotlivých výdavkových položiek rozpočtu mesta po vykonaní rozpočtového opatrenia primátorom mesta na základe uznesenia MZ č. 13/2005 bod D/1 týmto žiadateľom:
1. PX Centrum, Považská Bystrica, vo výške: 150 000,-- Sk
- na zhotovenie CD nosičov s nahrávkami ľudovej hudby Folklórneho súboru Považan (spis č. 2841/05),
2. Materská škola Železničná 74, Považská Bystrica
- na podporu záujmovej činnosti detí, obnova krojového vybavenia (spis č. 2259/05),
3. Základná škola Slovanská, Považská Bystrica, vo výške: 40 000,-- Sk
- na materiálne zabezpečenie športových tried - hádzaná chlapcov (spis č. 1907/05),
- na materiálne zabezpečenie športových tried - volejbal dievčat (spis č. 1908/05),
4. Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Považská Bystrica, vo výške: 50 000,-- Sk - na činnosť a aktivity ZUŠ (VIII. bienále Výtvarné alternatívy, Netradičná módna prehliadka/výtvarné alternatívy, Medzinárodná internetová súťaž, Medzinárodná umelecká dielňa), (spis č. 2529/05),
- na činnosť galérie ZUŠKA, inštalačný materiál, opravy a údržbu (vymaľovanie výstavných priestorov, výmena radiátorov a pod.), (spis č. 2530/05),
II. s vykonaním rozpočtového opatrenia podľa bodu I. tejto časti uznesenia presunutím zdrojov z položky rozpočtu IV. bod 2 f) ostatné transfery do príslušných položiek rozpočtu mesta, z ktorých bude predmetná dotácia poskytnutá,

D/ neschvaľuje
poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2005 týmto žiadateľom:
1. Divadelný súbor, Stupné - na účasť na festivale DIDA 2005 Srbsko, Čierna Hora (spis č. 2769/05),
2. Divadielko Výzva pri Gymnáziu, Považská Bystrica - na činnosť divadielka (spis č. 2770/05),
3. Považská knižnica, Považská Bystrica - na skvalitnenie služieb a nákup literatúry pre používateľov a návštevníkov knižnice (spis č. 2729/05) a na kultúrno-výchovnú činnosť a aktivity knižnice (akcia: literárne potulky regiónom), (spis č. 2728/05),
4. Slovenská speleologická spoločnosť Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy - na ochranu jaskýň a enviromentálnu výchovu spojenú s propagáciou mesta (spis č. 1900/05),
5. Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, Považská Bystrica - za účelom spoluúčasti pri schválenom projekte "Rekonštrukcia náučného chodníka Manínska tiesňava" (spis č. 1810/05),
6. Základná umelecká škola, detský hudobný súbor Melódia, Považská Bystrica - na vzdelávacie sústredenia, cestovné, stravné a ubytovanie DHS Melódia (spis č. 1895/05),
7. Diecézna charita Nitra, Detský charitný dom, Považská Bystrica - na dokončovacie práce po rekonštrukcii (pokládku PVC po dokončení 3. časti objektu bývalej MŠ), (spis č. 2096/05),
8. Základná škola svätého Augustína, Považská Bystrica - na výstavbu multifunkčného športového ihriska (spis č. 1992/05),
9. Slovenský skauting, 30. zbor, Považská Bystrica - na podporu činnosti zboru (nákup nových stanov, doplnenie inventáru táborovej kuchyne, nákup skautskej literatúry, podujatia pre verejnosť), (spis č. 2464/05),
10. Školský športový klub pri Obchodnej akadémii, Považská Bystrica - na účasť družstiev klubu na majstrovstvách Slovenska (spis č. 2963/05),
11. ŠPORT KLUB, Ján Remšík, Považská Bystrica - na poriadanie cyklomaratónu (spis č. 1904/05) a na činnosť klubu (spis č. 1905/05),
12. Tenisový klub SPARTA, Považská Bystrica - na zabezpečenie súťaže družstiev a turnajov (spis č. 1617/05),
13. TJ Považan, Podvažie, Považská Bystrica - na organizáciu a zabezpečenie futbalového turnaja (spis č. 3277/05),
14. ZTŠČ POBYS, Považská Bystrica - na poriadanie VIII. ročníka Veľkej ceny Mesta Považská Bystrica v streľbe (spis č. 1850/05) a na poriadanie IX. ročníka Veľkej ceny Mesta Považská Bystrica v leteckom modelárstve (spis č. 1852/05),
15. Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia č. 1, Považská Bystrica - na činnosť a aktivity organizácie (tématické zájazdy, lekárske prednášky, prednášky pre ovocinárov a pestovateľov zeleniny, spoločenské podujatia pri rôznych príležitostiach), (spis č. 2908/05),
16. Mesto Dubnica nad Váhom – na prevádzku detašovaného pracoviska MtF STU Dubnica nad Váhom (spis č. 852/05),
17. Obec Staškovce - na dostavbu spoločenskej sály k obecnému úradu (spis č. 1739/05),
18. Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Považská Bystrica - na činnosť a aktivity zväzu (propagácia nových metód pestovania ovocia a zeleniny, ochrany pred chorobami a škodcami, monitorovanie výskytu škodcov a chorôb a pod.), (spis č. 1271/05),
19. Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia, Považská Bystrica - na podporu športovej činnosti a aktivít mestskej organizácie (spis č. 3079/05),
20. Združenie kresťanských seniorov, klub Považská Bystrica 3-03 - na zlepšenie činnosti klubu seniorov kresťanov (návšteva niektorého kúpeľného mesta, divadelného predstavenia v Bratislave spojená s prehliadkou vodného diela Gabčíkovo), (spis č. 2466/05),
21. Zväz protikomunistického odboja, OP Ilava - na financovanie činnosti a dokumentovanie totalitného obdobia rokov 1948 - 1989 (spis č. 1366/05),
22. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považské Podhradie - na výmenu krovu a strechy na farskom kostole, odvodnenie farského kostola a okolia (spis č. 853/05).

Ing. Ľuboš Lackovič
primátor mesta

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

... a nechajte sa elektronickou poštou informovať o novinkách na našej web stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

40390062

Úvodná stránka